ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122 21 17.21%
2.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95 14 14.74%
3.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34 5 14.71%
4.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151 22 14.57%
5.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78 11 14.10%
6.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 101 14 13.86%
7.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107 13 12.15%
8.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100 12 12.00%
9.  โรงเรียนบ้านวังจาน 101 12 11.88%
10.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 144 15 10.42%
11.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88 9 10.23%
12.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144 14 9.72%
13.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 941 80 8.50%
14.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121 10 8.26%
15.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51 4 7.84%
16.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 192 15 7.81%
17.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55 4 7.27%
18.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84 6 7.14%
19.  โรงเรียนบ้านวังกุง 115 8 6.96%
20.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49 3 6.12%
21.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72 4 5.56%
22.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112 6 5.36%
23.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19 1 5.26%
24.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 101 5 4.95%
25.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 62 3 4.84%
26.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63 3 4.76%
27.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85 4 4.71%
28.  โรงเรียนบ้านโพน 120 5 4.17%
29.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52 2 3.85%
30.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26 1 3.85%
31.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85 3 3.53%
32.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 61 2 3.28%
33.  โรงเรียนบ้านค้อ 32 1 3.13%
34.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64 2 3.13%
35.  โรงเรียนบ้านหนองไห 33 1 3.03%
36.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214 6 2.80%
37.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 82 2 2.44%
38.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 166 4 2.41%
39.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168 4 2.38%
40.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 132 3 2.27%
41.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 156 3 1.92%
42.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114 2 1.75%
43.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64 1 1.56%
44.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72 1 1.39%
45.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146 2 1.37%
46.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 89 1 1.12%
47.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 102 1 0.98%
48.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230 2 0.87%
49.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 126 1 0.79%
50.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149 1 0.67%
51.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 187 1 0.53%
52.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 41 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 105 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 117 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 162 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 87 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 119 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านนาทอง 47 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านผำ 139 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านผือ 75 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านวังโพน 201 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 268 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 56 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 134 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 148 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 105 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 121 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 117 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 95 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 82 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 118 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 82 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 78 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 136 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 48 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 80 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 99 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 0 0.00%
126.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529 0 0.00%
127.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114 0 0.00%
130.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 182 0 0.00%
131.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72 0 0.00%
132.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 164 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110 0 0.00%
135.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 125 0 0.00%
137.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 8 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 110 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net