ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 0 0 %
2.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 0 %
3.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 0 0 %
4.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 0 0 %
5.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 0 0 %
6.  โรงเรียนบ้านกุดบง 0 0 %
7.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 0 0 %
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 0 0 %
9.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 0 0 %
10.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 0 0 %
11.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 0 0 %
12.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 0 0 %
13.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 0 0 %
14.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 0 0 %
15.  โรงเรียนบ้านดงดาล 0 0 %
16.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 0 0 %
17.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 0 0 %
18.  โรงเรียนบ้านต้อน 0 0 %
19.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 0 0 %
20.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 0 0 %
21.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 0 0 %
22.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 0 0 %
23.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 0 0 %
24.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 0 0 %
25.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 0 0 %
26.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 0 0 %
27.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 %
28.  โรงเรียนบ้านนาตาล 0 0 %
29.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 0 0 %
30.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 0 0 %
31.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 0 0 %
32.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 0 0 %
33.  โรงเรียนบ้านนายาง 0 0 %
34.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 0 0 %
35.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 0 0 %
36.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 0 0 %
37.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 0 0 %
38.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 %
39.  โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 %
40.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 0 0 %
41.  โรงเรียนบ้านนาเมย 0 0 %
42.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 0 0 %
43.  โรงเรียนบ้านบัว 0 0 %
44.  โรงเรียนบ้านปัก 0 0 %
45.  โรงเรียนบ้านปักหมู 0 0 %
46.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 0 0 %
47.  โรงเรียนบ้านผือ 0 0 %
48.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 0 0 %
49.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 0 0 %
50.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 0 0 %
51.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 0 0 %
52.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 0 0 %
53.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 0 0 %
54.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 %
55.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 0 0 %
57.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 0 0 %
58.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 0 %
59.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 %
60.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 0 0 %
61.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 0 0 %
62.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 %
64.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 0 0 %
65.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 0 0 %
66.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 0 0 %
67.  โรงเรียนบ้านเซิม 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 0 0 %
69.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 0 0 %
70.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 0 0 %
71.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 0 %
72.  โรงเรียนบ้านแบง 0 0 %
73.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 %
74.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 0 0 %
75.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 0 0 %
76.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 0 0 %
77.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 0 %
78.  โรงเรียนบ้านแป้น 0 0 %
79.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 %
80.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 0 0 %
81.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 %
82.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 0 0 %
83.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 0 0 %
84.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 0 0 %
85.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 0 0 %
86.  โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 %
87.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 0 0 %
89.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 0 0 %
90.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 0 0 %
91.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 0 0 %
92.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 0 0 %
93.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 0 0 %
94.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 0 0 %
95.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 0 0 %
96.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 0 0 %
97.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 0 0 %
98.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 0 0 %
99.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 %
101.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 0 0 %
102.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 %
103.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 %
104.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 0 0 %
105.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net