ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 10 17.86%
2.  โรงเรียนบ้านบัว 239 29 12.13%
3.  โรงเรียนบ้านต้อน 124 15 12.10%
4.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 112 11 9.82%
5.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 14 8.54%
6.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 257 16 6.23%
7.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 263 16 6.08%
8.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 5 5.88%
9.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 7 5.26%
10.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 61 3 4.92%
11.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21 1 4.76%
12.  โรงเรียนบ้านผือ 391 15 3.84%
13.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 132 5 3.79%
14.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 6 3.77%
15.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 161 6 3.73%
16.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70 2 2.86%
17.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 77 2 2.60%
18.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 250 6 2.40%
19.  โรงเรียนบ้านแบง 212 5 2.36%
20.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 1 2.00%
21.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 100 2 2.00%
22.  โรงเรียนบ้านนาเมย 79 1 1.27%
23.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 1 1.16%
24.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 2 1.04%
25.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 3 0.83%
26.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 126 1 0.79%
27.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 1 0.79%
28.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 1 0.68%
29.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1067 1 0.09%
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 138 0 0.00%
31.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 0 0.00%
32.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71 0 0.00%
33.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 72 0 0.00%
34.  โรงเรียนบ้านกุดบง 76 0 0.00%
35.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 167 0 0.00%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 98 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 231 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 67 0 0.00%
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านดงดาล 104 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 98 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 174 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 47 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านนายาง 221 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 233 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านนาดี 179 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านปัก 136 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 72 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 137 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 167 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 189 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 176 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 140 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 107 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 121 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 125 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 157 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 113 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 325 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านใหม่ 71 0 0.00%
94.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 0 0.00%
96.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 170 0 0.00%
97.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 0 0.00%
98.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 0 0.00%
100.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 657 0 0.00%
101.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 52 0 0.00%
103.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 195 0 0.00%
104.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 169 0 0.00%
105.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 319 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net