ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านภูดิน 99 11 11.11%
2.  โรงเรียนบ้านหยวก 254 14 5.51%
3.  โรงเรียนบ้านเทื่อม 248 12 4.84%
4.  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1436 68 4.74%
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 148 6 4.05%
6.  โรงเรียนบ้านเม็ก 148 6 4.05%
7.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 50 2 4.00%
8.  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 159 5 3.14%
9.  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32 1 3.13%
10.  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 77 2 2.60%
11.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 311 8 2.57%
12.  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122 3 2.46%
13.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207 5 2.42%
14.  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 127 3 2.36%
15.  โรงเรียนบ้านนาไฮ 85 2 2.35%
16.  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 170 4 2.35%
17.  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 190 4 2.11%
18.  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 195 4 2.05%
19.  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 274 5 1.82%
20.  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184 3 1.63%
21.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123 2 1.63%
22.  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 189 3 1.59%
23.  โรงเรียนบ้านลำภู 66 1 1.52%
24.  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 72 1 1.39%
25.  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 147 2 1.36%
26.  โรงเรียนบ้านนาสี 80 1 1.25%
27.  โรงเรียนบ้านนายูง 171 2 1.17%
28.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87 1 1.15%
29.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724 8 1.10%
30.  โรงเรียนบ้านนาหลวง 93 1 1.08%
31.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 99 1 1.01%
32.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103 1 0.97%
33.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221 2 0.90%
34.  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 227 2 0.88%
35.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 114 1 0.88%
36.  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 123 1 0.81%
37.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 129 1 0.78%
38.  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 132 1 0.76%
39.  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 141 1 0.71%
40.  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 153 1 0.65%
41.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166 1 0.60%
42.  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 212 1 0.47%
43.  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 246 1 0.41%
44.  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 540 2 0.37%
45.  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 342 1 0.29%
46.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 787 2 0.25%
47.  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 261 0 0.00%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 172 0 0.00%
49.  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 114 0 0.00%
50.  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 186 0 0.00%
51.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 103 0 0.00%
52.  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 53 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 111 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านกุดจับ 51 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านกาลึม 152 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 142 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 131 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 59 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านดงบัง 105 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 135 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 121 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านข่า 59 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านดงหวาย 28 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านถิ่น 83 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 131 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านนาคำ 58 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านนาคูณ 49 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 100 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านนางาม 106 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านนาตูม 76 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 90 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านติ้ว 83 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 54 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 78 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านนางัว 306 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 88 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 132 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านนาแค 126 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านนาเตย 135 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 59 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 56 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 86 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านลาน 52 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านวังบง 58 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 130 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านม่วง 74 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 45 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านสวัสดี 185 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 164 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 182 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 46 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 42 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านวังแข้ 84 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 53 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 137 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 133 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 29 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหายโศก 73 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 110 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 0 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านแดง 43 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 73 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 74 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 52 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 57 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 127 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 230 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 149 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 98 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 140 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 36 0 0.00%
133.  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านใหม่ 137 0 0.00%
136.  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 304 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 94 0 0.00%
138.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 98 0 0.00%
139.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 744 0 0.00%
140.  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0 0 0.00%
142.  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 112 0 0.00%
143.  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 89 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net