ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 197 27 13.71%
2.  โรงเรียนบ้านเม็ก 141 14 9.93%
3.  โรงเรียนบ้านวังบง 64 6 9.38%
4.  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 92 7 7.61%
5.  โรงเรียนบ้านขอนยูง 121 7 5.79%
6.  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 54 3 5.56%
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 146 8 5.48%
8.  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 137 7 5.11%
9.  โรงเรียนบ้านภูดิน 108 5 4.63%
10.  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 161 7 4.35%
11.  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52 2 3.85%
12.  โรงเรียนบ้านสวัสดี 187 6 3.21%
13.  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 69 2 2.90%
14.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 72 2 2.78%
15.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 112 3 2.68%
16.  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 77 2 2.60%
17.  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 242 6 2.48%
18.  โรงเรียนบ้านนาแค 124 3 2.42%
19.  โรงเรียนบ้านเทื่อม 264 6 2.27%
20.  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 819 18 2.20%
21.  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 240 5 2.08%
22.  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 50 1 2.00%
23.  โรงเรียนบ้านนาคูณ 51 1 1.96%
24.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207 4 1.93%
25.  โรงเรียนบ้านข่า 52 1 1.92%
26.  โรงเรียนบ้านดงบัง 109 2 1.83%
27.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 112 2 1.79%
28.  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 57 1 1.75%
29.  โรงเรียนบ้านนาเตย 129 2 1.55%
30.  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 207 3 1.45%
31.  โรงเรียนบ้านนาไฮ 71 1 1.41%
32.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 143 2 1.40%
33.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 147 2 1.36%
34.  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75 1 1.33%
35.  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 306 4 1.31%
36.  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 153 2 1.31%
37.  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 77 1 1.30%
38.  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157 2 1.27%
39.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166 2 1.20%
40.  โรงเรียนบ้านถิ่น 84 1 1.19%
41.  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 359 4 1.11%
42.  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1388 14 1.01%
43.  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 214 2 0.93%
44.  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 222 2 0.90%
45.  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 122 1 0.82%
46.  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 250 2 0.80%
47.  โรงเรียนบ้านสามัคคี 257 2 0.78%
48.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 663 5 0.75%
49.  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 148 1 0.68%
50.  โรงเรียนบ้านนายูง 187 1 0.53%
51.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 213 1 0.47%
52.  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 31 0 0.00%
53.  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 124 0 0.00%
54.  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 56 0 0.00%
55.  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 110 0 0.00%
56.  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 124 0 0.00%
57.  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 536 0 0.00%
58.  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 202 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านกาลึม 132 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 121 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 68 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านคำด้วง 102 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 144 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 54 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 136 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 125 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 53 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 125 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านดงหวาย 33 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 68 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านติ้ว 78 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 136 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 144 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 214 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านนาคำ 53 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านนางัว 323 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านนางาม 101 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านนาตูม 72 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 69 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 60 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านนาหลวง 112 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 75 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 126 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 72 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาสี 92 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านนาเก็น 153 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 64 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 207 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านม่วง 84 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 282 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านลาน 47 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านลำภู 57 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 135 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านวังแข้ 77 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 131 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 160 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 47 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 53 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 30 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 142 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 161 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 129 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 149 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 122 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหยวก 253 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 240 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 112 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหายโศก 79 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 141 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 56 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 34 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 104 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 132 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 74 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านแดง 40 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 129 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 136 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 64 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 60 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 145 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 241 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 39 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 62 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 102 0 0.00%
134.  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 90 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 65 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านใหม่ 123 0 0.00%
137.  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 311 0 0.00%
138.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 743 0 0.00%
139.  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 97 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 98 0 0.00%
141.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 94 0 0.00%
142.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47 0 0.00%
143.  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 114 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net