ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132 23 17.42%
2.  โรงเรียนบ้านกอก 133 22 16.54%
3.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 36 5 13.89%
4.  โรงเรียนบ้านดงเรือง 39 4 10.26%
5.  โรงเรียนบ้านผาทอง 88 8 9.09%
6.  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 617 53 8.59%
7.  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 60 5 8.33%
8.  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171 14 8.19%
9.  โรงเรียนบ้านผือ 88 7 7.95%
10.  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 101 8 7.92%
11.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174 13 7.47%
12.  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43 3 6.98%
13.  โรงเรียนบ้านพันดอน 89 6 6.74%
14.  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 30 2 6.67%
15.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 117 7 5.98%
16.  โรงเรียนบ้านคำบอน 86 5 5.81%
17.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 106 6 5.66%
18.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 191 10 5.24%
19.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 174 9 5.17%
20.  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126 6 4.76%
21.  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 68 3 4.41%
22.  โรงเรียนบ้านปอ 78 3 3.85%
23.  โรงเรียนบ้านนาแบก 107 4 3.74%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90 3 3.33%
25.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31 1 3.23%
26.  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 63 2 3.17%
27.  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127 4 3.15%
28.  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65 2 3.08%
29.  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 70 2 2.86%
30.  โรงเรียนชุมชนจำปี 155 4 2.58%
31.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 119 3 2.52%
32.  โรงเรียนบ้านโนนสา 119 3 2.52%
33.  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 125 3 2.40%
34.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 43 1 2.33%
35.  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 179 4 2.23%
36.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48 1 2.08%
37.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 244 5 2.05%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 49 1 2.04%
39.  โรงเรียนบ้านกงพาน 51 1 1.96%
40.  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 174 3 1.72%
41.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59 1 1.69%
42.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 1 1.64%
43.  โรงเรียนบ้านบะยาว 62 1 1.61%
44.  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62 1 1.61%
45.  โรงเรียนบ้านตูม 125 2 1.60%
46.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 65 1 1.54%
47.  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 133 2 1.50%
48.  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 139 2 1.44%
49.  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 221 3 1.36%
50.  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 75 1 1.33%
51.  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 80 1 1.25%
52.  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80 1 1.25%
53.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83 1 1.20%
54.  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 268 3 1.12%
55.  โรงเรียนบ้านวาปี 103 1 0.97%
56.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 121 1 0.83%
57.  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131 1 0.76%
58.  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 139 1 0.72%
59.  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 141 1 0.71%
60.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166 1 0.60%
61.  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 170 1 0.59%
62.  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 173 1 0.58%
63.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 219 1 0.46%
64.  โรงเรียนบ้านคำยาง 239 1 0.42%
65.  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 527 2 0.38%
66.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 86 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านคำจวง 49 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 211 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 50 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านดูนเลา 57 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 41 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 148 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านทมนางาม 187 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านท่ายม 75 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านทับไฮ 89 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 62 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 147 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านนกขะบา 40 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 70 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 66 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านนาฝาย 179 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านนายูง 102 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 77 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 137 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านปะโค 205 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านนาแก 103 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 14 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 46 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านวังทอง 56 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 134 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านสมดี 31 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 206 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 48 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านสี่แจ 129 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านสามขา 44 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 61 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 109 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 290 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 68 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 81 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 55 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 24 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 108 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 93 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 121 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 85 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองโก 57 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 47 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 42 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 209 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเดียม 56 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 149 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านเซียบ 121 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 159 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 96 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 105 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 27 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 83 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 138 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 79 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 73 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 96 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 113 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 106 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 75 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 100 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 93 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 18 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 48 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 24 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 47 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 26 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 73 0 0.00%
167.  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 110 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95 0 0.00%
169.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 99 0 0.00%
170.  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 225 0 0.00%
171.  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 104 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 51 0 0.00%
173.  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 762 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 93 0 0.00%
175.  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128 0 0.00%
176.  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 128 0 0.00%
177.  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 64 0 0.00%
178.  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37 0 0.00%
179.  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 875 0 0.00%
180.  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 155 0 0.00%
181.  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124 0 0.00%
182.  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 156 0 0.00%
183.  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143 0 0.00%
184.  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209 0 0.00%
185.  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49 0 0.00%
186.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 125 0 0.00%
187.  โรงเรียนดงง่ามนางาม 111 0 0.00%
188.  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 147 0 0.00%
189.  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 77 0 0.00%
190.  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 160 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 19 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net