ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2220 683 30.77%
2.  โรงเรียนบ้านแมด 10 3 30.00%
3.  โรงเรียนบ้านดู่ 88 24 27.27%
4.  โรงเรียนบ้านยวด 136 33 24.26%
5.  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 775 165 21.29%
6.  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142 26 18.31%
7.  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 253 44 17.39%
8.  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 239 36 15.06%
9.  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 230 32 13.91%
10.  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 131 18 13.74%
11.  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1112 129 11.60%
12.  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 208 24 11.54%
13.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 45 5 11.11%
14.  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 372 39 10.48%
15.  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 172 18 10.47%
16.  โรงเรียนบ้านชาด 113 10 8.85%
17.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 94 8 8.51%
18.  โรงเรียนบ้านหินโงม 146 12 8.22%
19.  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 124 10 8.06%
20.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 90 7 7.78%
21.  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 108 8 7.41%
22.  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 128 9 7.03%
23.  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 86 6 6.98%
24.  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 116 8 6.90%
25.  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162 10 6.17%
26.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 167 10 5.99%
27.  โรงเรียนบ้านหนองตูม 149 8 5.37%
28.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560 188 5.28%
29.  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57 3 5.26%
30.  โรงเรียนบ้านเลื่อม 216 11 5.09%
31.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 40 2 5.00%
32.  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 82 4 4.88%
33.  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 453 22 4.86%
34.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 169 8 4.73%
35.  โรงเรียนบ้านขาว 66 3 4.55%
36.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 200 9 4.50%
37.  โรงเรียนบ้านนาทาม 23 1 4.35%
38.  โรงเรียนบ้านดงอุดม 93 4 4.30%
39.  โรงเรียนบ้านยางซอง 127 5 3.94%
40.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77 3 3.90%
41.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 52 2 3.85%
42.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 108 4 3.70%
43.  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60 2 3.33%
44.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 410 13 3.17%
45.  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 64 2 3.13%
46.  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 66 2 3.03%
47.  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138 4 2.90%
48.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 81 2 2.47%
49.  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82 2 2.44%
50.  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 85 2 2.35%
51.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 43 1 2.33%
52.  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 86 2 2.33%
53.  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 2 2.27%
54.  โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 2 2.27%
55.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 398 9 2.26%
56.  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 180 4 2.22%
57.  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 440 9 2.05%
58.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 49 1 2.04%
59.  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 151 3 1.99%
60.  โรงเรียนบ้านนามั่ง 151 3 1.99%
61.  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 152 3 1.97%
62.  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 51 1 1.96%
63.  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 108 2 1.85%
64.  โรงเรียนบ้านเลา 55 1 1.82%
65.  โรงเรียนบ้านดงยาง 171 3 1.75%
66.  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 58 1 1.72%
67.  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 116 2 1.72%
68.  โรงเรียนบ้านหนองแก 59 1 1.69%
69.  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 118 2 1.69%
70.  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121 2 1.65%
71.  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 126 2 1.59%
72.  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 128 2 1.56%
73.  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65 1 1.54%
74.  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 131 2 1.53%
75.  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 205 3 1.46%
76.  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 70 1 1.43%
77.  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 146 2 1.37%
78.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147 2 1.36%
79.  โรงเรียนบ้านโก่ย 79 1 1.27%
80.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164 2 1.22%
81.  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 84 1 1.19%
82.  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 86 1 1.16%
83.  โรงเรียนบ้านหม้อ 88 1 1.14%
84.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 264 3 1.14%
85.  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 90 1 1.11%
86.  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 90 1 1.11%
87.  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 90 1 1.11%
88.  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 97 1 1.03%
89.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 121 1 0.83%
90.  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 165 1 0.61%
91.  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 198 1 0.51%
92.  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 197 1 0.51%
93.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 214 1 0.47%
94.  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 660 3 0.45%
95.  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 230 1 0.43%
96.  โรงเรียนบ้านนาเยีย 41 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 73 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 42 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 40 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 19 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 84 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 94 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 85 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 45 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 89 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 0 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 0 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 98 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 99 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 51 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองตุ 173 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 63 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 169 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 136 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 141 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 165 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 58 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 80 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 113 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 82 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองผง 43 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 31 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 98 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 193 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 164 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 155 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 96 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 132 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 147 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 65 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหว้าน 33 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 178 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 126 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านเชียงดา 129 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 196 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 160 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านเตาไห 65 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านเม่น 98 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 128 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 88 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 50 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 64 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านโคกลาด 221 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 16 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 175 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 97 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 95 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 70 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 49 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 96 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 89 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 55 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 94 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านใหม่ 45 0 0.00%
166.  โรงเรียนประชาสามัคคี 133 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 163 0 0.00%
168.  โรงเรียนมิตรภาพ 6 167 0 0.00%
169.  โรงเรียนรัฐประชา 509 122 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 19 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 179 0 0.00%
172.  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 66 0 0.00%
173.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 192 0 0.00%
174.  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264 0 0.00%
175.  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 52 0 0.00%
176.  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 248 0 0.00%
177.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 38 0 0.00%
178.  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 72 0 0.00%
179.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 43 0 0.00%
180.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 86 0 0.00%
181.  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 37 0 0.00%
182.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 64 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 122 0 0.00%
185.  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 217 0 0.00%
186.  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 123 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 52 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 65 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านจำปา 65 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 100 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 44 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านดงปอ 88 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านดงบัง 54 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 114 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 72 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 45 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 91 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านด่าน 81 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านตาด 330 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 102 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 80 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 126 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 188 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 142 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 127 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านนาพู่ 203 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 90 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 55 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านนาพัง 39 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 132 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านนาดี 43 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39 0 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 93 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านนาแอง 88 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 244 -1 -0.41%

 

Powered By www.thaieducation.net