ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50 7 14.00%
2.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 131 15 11.45%
3.  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116 12 10.34%
4.  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 120 10 8.33%
5.  โรงเรียนบ้านแพง 49 4 8.16%
6.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 109 8 7.34%
7.  โรงเรียนบ้านเล้า 17 1 5.88%
8.  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 105 6 5.71%
9.  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 73 4 5.48%
10.  โรงเรียนบ้านดงบัง 38 2 5.26%
11.  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 79 4 5.06%
12.  โรงเรียนบ้านคำมณี 152 7 4.61%
13.  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22 1 4.55%
14.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 312 14 4.49%
15.  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23 1 4.35%
16.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 46 2 4.35%
17.  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47 2 4.26%
18.  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24 1 4.17%
19.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 1 4.17%
20.  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 51 2 3.92%
21.  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58 2 3.45%
22.  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 64 2 3.13%
23.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 133 4 3.01%
24.  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 35 1 2.86%
25.  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147 4 2.72%
26.  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 74 2 2.70%
27.  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 155 4 2.58%
28.  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40 1 2.50%
29.  โรงเรียนบ้านพะไล 82 2 2.44%
30.  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 132 3 2.27%
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 188 4 2.13%
32.  โรงเรียนบ้านร่องข่า 146 3 2.05%
33.  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 98 2 2.04%
34.  โรงเรียนบ้านเขือง 49 1 2.04%
35.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53 1 1.89%
36.  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 53 1 1.89%
37.  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 107 2 1.87%
38.  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59 1 1.69%
39.  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 128 2 1.56%
40.  โรงเรียนบ้านพังเคน 337 5 1.48%
41.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 68 1 1.47%
42.  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74 1 1.35%
43.  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 76 1 1.32%
44.  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159 2 1.26%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 159 2 1.26%
46.  โรงเรียนบ้านกองโพน 240 3 1.25%
47.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 82 1 1.22%
48.  โรงเรียนบ้านนาพิน 173 2 1.16%
49.  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 277 3 1.08%
50.  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100 1 1.00%
51.  โรงเรียนบ้านคำสมิง 203 2 0.99%
52.  โรงเรียนบ้านนาแวง 104 1 0.96%
53.  โรงเรียนบ้านบก 112 1 0.89%
54.  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 113 1 0.88%
55.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 113 1 0.88%
56.  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 116 1 0.86%
57.  โรงเรียนบ้านค้อ 123 1 0.81%
58.  โรงเรียนบ้านลุมพุก 129 1 0.78%
59.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 263 2 0.76%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 308 2 0.65%
61.  โรงเรียนบ้านพอก 160 1 0.63%
62.  โรงเรียนเขมราฐ 380 2 0.53%
63.  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 189 1 0.53%
64.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1007 5 0.50%
65.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 220 1 0.45%
66.  โรงเรียนบ้านคำกลาง 251 1 0.40%
67.  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 271 1 0.37%
68.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 606 1 0.17%
69.  โรงเรียนบุญจิราธร 146 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 93 0 0.00%
71.  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 212 0 0.00%
72.  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 151 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35 0 0.00%
74.  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 78 0 0.00%
77.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 87 0 0.00%
78.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 236 0 0.00%
79.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 164 0 0.00%
80.  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55 0 0.00%
81.  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 144 0 0.00%
82.  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 138 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านกระเดียน 95 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านกะเตียด 103 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านกาบิน 80 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านกาจับ 54 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 120 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 102 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านกะลึง 63 0 0.00%
90.  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 28 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านกุศกร 104 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านคอนสาย 101 0 0.00%
93.  โรงเรียนตระการพืชผล 710 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 140 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านคำข่า 80 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านคำหาด 114 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านคำแคน 83 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 114 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านคึม 56 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 41 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 211 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านดอนจิก 52 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านคำไหล 45 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านดอน 42 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านดอนหมู 34 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 46 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 66 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านดอนงัว 123 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 93 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 96 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านตากแดด 271 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 185 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 89 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 44 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 171 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านตุ 131 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านตระการ 129 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 125 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านนากลาง 88 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 38 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 33 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 76 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านนาชุม 97 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 272 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 64 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านนาทราย 93 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านนานางวาน 100 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านทม 75 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านนายูง 205 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 68 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านนาขาม 178 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านนาหว้า 88 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 175 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 45 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านนานวน 113 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 169 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านนาแมด 163 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 130 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านบาก 160 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านบึงหอม 118 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 73 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 144 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านปากแซง 66 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านนาเมือง 86 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 62 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 202 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านพนมดี 25 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านพะลอง 73 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านพะลาน 66 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 280 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 74 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 57 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 66 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 72 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านสองคอน 199 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านสงยาง 22 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 48 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 14 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านสำโรง 21 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 112 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 90 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 120 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านสารภี 38 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 102 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 124 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านห้วยที 96 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 224 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านฮี 89 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 152 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 15 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 45 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 136 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 63 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 89 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 97 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 40 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 214 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านเลาะ 37 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านเกษม 111 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 77 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 44 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 114 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 93 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 73 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 98 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านโนนตูม 169 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 168 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 29 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 41 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านโนนหอม 53 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 26 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 34 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านโสกชัน 136 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 37 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านโนนกุง 180 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านโคกจาน 54 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านโหมน 40 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 83 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 121 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net