ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 591 179 30.29%
2.  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 92 24 26.09%
3.  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 36 8 22.22%
4.  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 109 20 18.35%
5.  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 89 13 14.61%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 398 56 14.07%
7.  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 896 120 13.39%
8.  โรงเรียนดอนหมู 114 15 13.16%
9.  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 83 8 9.64%
10.  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24 2 8.33%
11.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 77 6 7.79%
12.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 141 9 6.38%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110 7 6.36%
14.  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 173 10 5.78%
15.  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90 5 5.56%
16.  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 108 6 5.56%
17.  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37 2 5.41%
18.  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58 3 5.17%
19.  โรงเรียนบ้านโนนข่า 90 4 4.44%
20.  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 45 2 4.44%
21.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95 4 4.21%
22.  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119 5 4.20%
23.  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 72 3 4.17%
24.  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 73 3 4.11%
25.  โรงเรียนบ้านขามเรียน 75 3 4.00%
26.  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 57 2 3.51%
27.  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114 4 3.51%
28.  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 209 7 3.35%
29.  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 153 5 3.27%
30.  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 31 1 3.23%
31.  โรงเรียนบ้านนางาม 102 3 2.94%
32.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 106 3 2.83%
33.  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 112 3 2.68%
34.  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 116 3 2.59%
35.  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 78 2 2.56%
36.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 119 3 2.52%
37.  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 40 1 2.50%
38.  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 124 3 2.42%
39.  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 165 4 2.42%
40.  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 42 1 2.38%
41.  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50 1 2.00%
42.  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 109 2 1.83%
43.  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 109 2 1.83%
44.  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 58 1 1.72%
45.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 59 1 1.69%
46.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 118 2 1.69%
47.  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119 2 1.68%
48.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69 1 1.45%
49.  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 71 1 1.41%
50.  โรงเรียนบ้านสว่าง 76 1 1.32%
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 229 3 1.31%
52.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 81 1 1.23%
53.  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 89 1 1.12%
54.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 107 1 0.93%
55.  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 119 1 0.84%
56.  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 139 1 0.72%
57.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 152 1 0.66%
58.  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 187 1 0.53%
59.  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 112 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 46 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 16 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 46 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 79 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 137 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 34 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 19 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 134 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 127 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 35 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 44 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 100 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 76 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 100 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 42 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 49 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 139 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 93 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 95 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านหนองแปน 139 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านหนองไห 120 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 61 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 108 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 29 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 103 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 26 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28 0 0.00%
92.  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 23 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหัวนา 84 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 51 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 94 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 22 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 149 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 95 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 42 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 83 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหันแฮด 20 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านเขวา 36 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 21 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 80 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 97 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 125 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 53 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 39 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 93 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 37 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 75 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านแท่น 90 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 56 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 127 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 87 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านโกน้อย 36 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านโนนคุต 37 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 113 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านโจด 85 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 20 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 20 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 77 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 39 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 66 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 24 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 119 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 61 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านโสกนาค 82 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103 0 0.00%
138.  โรงเรียนสวัสดี 175 0 0.00%
139.  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 93 0 0.00%
140.  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 150 0 0.00%
141.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 72 0 0.00%
142.  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 72 0 0.00%
143.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 87 0 0.00%
144.  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 50 0 0.00%
145.  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 43 0 0.00%
146.  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 145 0 0.00%
147.  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 32 0 0.00%
148.  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 165 0 0.00%
149.  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 46 0 0.00%
150.  โรงเรียนหนองบัวเย็น 71 0 0.00%
151.  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 134 0 0.00%
152.  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 111 0 0.00%
153.  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26 0 0.00%
154.  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35 0 0.00%
155.  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40 0 0.00%
156.  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 57 0 0.00%
157.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 163 0 0.00%
158.  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 53 0 0.00%
159.  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 124 0 0.00%
160.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 216 0 0.00%
161.  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 30 0 0.00%
162.  โรงเรียนบัวเหลือง 47 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 29 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 146 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 83 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 81 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านขุมดิน 83 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 25 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 7 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านคำแคน 32 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 72 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 32 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 104 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 64 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 75 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 64 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 64 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 28 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 92 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 107 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 57 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านนาฮี 15 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 16 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 41 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านบัว 44 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 117 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 308 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 89 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านนาข่า 42 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านปอแดง 94 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 117 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 264 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 67 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านมูลนาค 107 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 146 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านลาน 128 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านละว้า 169 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านวังแคน 42 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 35 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านวังแสง 77 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 122 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านวังหว้า 106 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net