ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3635 637 17.52%
2.  โรงเรียนสนามบิน 2562 395 15.42%
3.  โรงเรียนบ้านไก่นา 8 1 12.50%
4.  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 164 19 11.59%
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 606 65 10.73%
6.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 671 68 10.13%
7.  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 225 22 9.78%
8.  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 63 6 9.52%
9.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 194 18 9.28%
10.  โรงเรียนบ้านวังโพน 35 3 8.57%
11.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142 12 8.45%
12.  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75 6 8.00%
13.  โรงเรียน บ้านดอนยาง 28 2 7.14%
14.  โรงเรียน บ้านสะอาด 148 9 6.08%
15.  โรงเรียน บ้านหนองหิน 186 11 5.91%
16.  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 54 3 5.56%
17.  โรงเรียนบ้านเลิง 55 3 5.45%
18.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39 2 5.13%
19.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 65 3 4.62%
20.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 110 5 4.55%
21.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 48 2 4.17%
22.  โรงเรียนบ้านหนองปิง 145 6 4.14%
23.  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 26 1 3.85%
24.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57 2 3.51%
25.  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 208 6 2.88%
26.  โรงเรียน บ้านดอนบม 156 4 2.56%
27.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 157 4 2.55%
28.  โรงเรียนบ้านดงพอง 43 1 2.33%
29.  โรงเรียนบ้านโกทา 87 2 2.30%
30.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48 1 2.08%
31.  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 54 1 1.85%
32.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 64 1 1.56%
33.  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74 1 1.35%
34.  โรงเรียนบ้านดงกลาง 75 1 1.33%
35.  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 152 2 1.32%
36.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 160 2 1.25%
37.  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84 1 1.19%
38.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 176 2 1.14%
39.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 90 1 1.11%
40.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 103 1 0.97%
41.  โรงเรียนบ้านม่วง 254 2 0.79%
42.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 126 1 0.79%
43.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 335 2 0.60%
44.  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 187 1 0.53%
45.  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 124 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 78 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 41 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 21 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 148 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 102 0 0.00%
52.  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 36 0 0.00%
53.  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 114 0 0.00%
54.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79 0 0.00%
56.  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 103 0 0.00%
57.  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 77 0 0.00%
58.  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 25 0 0.00%
59.  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 69 0 0.00%
60.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12 0 0.00%
61.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 115 0 0.00%
62.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 52 0 0.00%
63.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 148 0 0.00%
64.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 57 0 0.00%
65.  โรงเรียน บ้านกอก 91 0 0.00%
66.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 114 0 0.00%
67.  โรงเรียน บ้านค้อ 51 0 0.00%
68.  โรงเรียน บ้านคำบอน 90 0 0.00%
69.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 200 0 0.00%
70.  โรงเรียน บ้านชาด 71 0 0.00%
71.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 61 0 0.00%
72.  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 43 0 0.00%
73.  โรงเรียน บ้านบะยาว 113 0 0.00%
74.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 13 0 0.00%
75.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121 0 0.00%
76.  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 83 0 0.00%
77.  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130 0 0.00%
78.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83 0 0.00%
79.  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 142 0 0.00%
80.  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
81.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 235 0 0.00%
82.  โรงเรียน บ้านหินขาว 67 0 0.00%
83.  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 61 0 0.00%
84.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353 0 0.00%
85.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 115 0 0.00%
86.  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 70 0 0.00%
87.  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 40 0 0.00%
88.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 112 0 0.00%
89.  โรงเรียน หินกองวิทยา 54 0 0.00%
90.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18 0 0.00%
91.  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 129 0 0.00%
92.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 264 0 0.00%
93.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 170 0 0.00%
94.  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 162 0 0.00%
95.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 20 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127 0 0.00%
99.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 121 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 136 0 0.00%
101.  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 67 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 79 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านดงเก่า 35 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 63 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 61 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 82 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 41 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านบ่อแก 93 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 42 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 89 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านบึงแก 102 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 68 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 44 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 50 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 97 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านศิลา 45 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 73 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 103 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 88 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 91 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 62 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหนองคู 33 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 100 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 115 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 91 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 92 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 120 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 122 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 178 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 50 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 26 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 150 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 186 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 184 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 98 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 99 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 105 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 82 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 10 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net