ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 731 235 32.15%
2.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 12 9.38%
3.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 24 7.89%
4.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405 28 6.91%
5.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 3 6.67%
6.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 6 6.52%
7.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 166 10 6.02%
8.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 244 14 5.74%
9.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 367 19 5.18%
10.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 16 4.65%
11.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 2 4.55%
12.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 143 6 4.20%
13.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 5 4.07%
14.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 10 3.69%
15.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 5 3.21%
16.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 68 2 2.94%
17.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 311 9 2.89%
18.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 2 2.74%
19.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 1 2.38%
20.  โรงเรียนวัดบางบาล 45 1 2.22%
21.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 5 2.14%
22.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 1 2.13%
23.  โรงเรียนคอตัน 95 2 2.11%
24.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 1 1.54%
25.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 1 1.52%
26.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 68 1 1.47%
27.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 4 1.47%
28.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 69 1 1.45%
29.  โรงเรียนบางไทร 147 2 1.36%
30.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 152 2 1.32%
31.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 85 1 1.18%
32.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 1 1.15%
33.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 1 0.97%
34.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 1 0.91%
35.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 120 1 0.83%
36.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 618 5 0.81%
37.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 141 1 0.71%
38.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142 1 0.70%
39.  โรงเรียนวัดบางเคียน 155 1 0.65%
40.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 338 2 0.59%
41.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 255 1 0.39%
42.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 551 2 0.36%
43.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 2 0.34%
44.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 0 0.00%
45.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 0 0.00%
46.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 52 0 0.00%
47.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 40 0 0.00%
48.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 157 0 0.00%
51.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65 0 0.00%
52.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 157 0 0.00%
53.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 0 0.00%
54.  โรงเรียนรอซีดี 278 0 0.00%
55.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 44 0 0.00%
56.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 152 0 0.00%
57.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 0 0.00%
58.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 0 0.00%
59.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128 0 0.00%
60.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 234 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดกลาง 98 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดกระแชง 124 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 157 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 105 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 48 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 0 0.00%
72.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 149 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดขวิด 113 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 57 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 94 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 75 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 93 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 142 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 156 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 136 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 395 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 65 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 33 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดยม 151 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 21 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 376 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 136 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดวังชะโด 82 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดสามเรือน 71 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 128 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 169 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 194 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 134 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 57 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 25 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 40 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 86 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 78 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 52 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 145 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 45 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 74 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 111 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 73 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 0 0.00%
150.  โรงเรียนวิทยานนท์ 230 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 32 0 0.00%
153.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 26 0 0.00%
154.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 149 0 0.00%
155.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 0 0.00%
156.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 39 0 0.00%
157.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 0 0.00%
158.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 118 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net