ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 25 14.62%
2.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 873 79 9.05%
3.  โรงเรียนวัดแจ้ง 77 6 7.79%
4.  โรงเรียนวัดวังชะโด 100 7 7.00%
5.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 3 6.67%
6.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 248 16 6.45%
7.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 4 5.41%
8.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 20 1 5.00%
9.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 403 19 4.71%
10.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 14 4.07%
11.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 11 4.06%
12.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 1 3.85%
13.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 6 3.85%
14.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 53 2 3.77%
15.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 371 13 3.50%
16.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 1 3.23%
17.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 134 4 2.99%
18.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 70 2 2.86%
19.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 106 3 2.83%
20.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 2 2.82%
21.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 2 2.74%
22.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 3 2.44%
23.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 83 2 2.41%
24.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 3 2.40%
25.  โรงเรียนวัดบางบาล 42 1 2.38%
26.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 5 2.14%
27.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 1 2.13%
28.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 5 1.83%
29.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 1 1.56%
30.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 193 3 1.55%
31.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 65 1 1.54%
32.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 1 1.54%
33.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 1 1.52%
34.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 67 1 1.49%
35.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 1 1.15%
36.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 547 5 0.91%
37.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121 1 0.83%
38.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 2 0.78%
39.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 137 1 0.73%
40.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 1 0.64%
41.  โรงเรียนวัดบางเคียน 157 1 0.64%
42.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 1 0.39%
43.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 617 1 0.16%
44.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 84 0 0.00%
45.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 39 0 0.00%
46.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 62 0 0.00%
47.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 0 0.00%
48.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 122 0 0.00%
49.  โรงเรียนคอตัน 94 0 0.00%
50.  โรงเรียนบางไทร 147 0 0.00%
51.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 155 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 309 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 156 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 0 0.00%
55.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 43 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 326 0 0.00%
57.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 577 0 0.00%
58.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 72 0 0.00%
59.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 153 0 0.00%
60.  โรงเรียนรอซีดี 275 0 0.00%
61.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 0 0.00%
62.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 0 0.00%
63.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดกลาง 98 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 104 0 0.00%
69.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 235 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดขวิด 114 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 56 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 156 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 58 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 90 0 0.00%
79.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 123 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 79 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 74 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 95 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 387 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 151 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 383 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 154 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดยม 151 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 66 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 106 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดสง่างาม 95 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดสามเรือน 72 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 55 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 171 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 135 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 63 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 100 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 85 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 127 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 70 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 53 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 146 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 47 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 77 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 139 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 39 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 137 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 0 0.00%
149.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 0 0.00%
151.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 119 0 0.00%
152.  โรงเรียนศรีบางไทร 307 0 0.00%
153.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 0 0.00%
154.  โรงเรียนวิทยานนท์ 231 0 0.00%
155.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 24 0 0.00%
156.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 147 0 0.00%
157.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 0 0.00%
158.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net