ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 29 5 17.24%
2.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 28 3 10.71%
3.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 330 30 9.09%
4.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 732 62 8.47%
5.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 249 18 7.23%
6.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 42 3 7.14%
7.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 71 4 5.63%
8.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 71 4 5.63%
9.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 411 23 5.60%
10.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 127 7 5.51%
11.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 596 30 5.03%
12.  โรงเรียนวัดบางบาล 41 2 4.88%
13.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 21 1 4.76%
14.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 346 15 4.34%
15.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 75 3 4.00%
16.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 264 10 3.79%
17.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 5 3.21%
18.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 132 4 3.03%
19.  โรงเรียนวัดวังชะโด 101 3 2.97%
20.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 34 1 2.94%
21.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 2 2.94%
22.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 4 2.88%
23.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 2 2.63%
24.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 117 3 2.56%
25.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 43 1 2.33%
26.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 1 2.27%
27.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 44 1 2.27%
28.  โรงเรียนวัดทางยาว 88 2 2.27%
29.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 1 2.22%
30.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 135 3 2.22%
31.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 97 2 2.06%
32.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 277 5 1.81%
33.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 61 1 1.64%
34.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 4 1.56%
35.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 65 1 1.54%
36.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 84 1 1.19%
37.  โรงเรียนคอตัน 90 1 1.11%
38.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 1 1.09%
39.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 3 0.99%
40.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 1 0.85%
41.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 117 1 0.85%
42.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 124 1 0.81%
43.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 136 1 0.74%
44.  โรงเรียนบางไทร 143 1 0.70%
45.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 150 1 0.67%
46.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 152 1 0.66%
47.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 157 1 0.64%
48.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 392 2 0.51%
49.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 1 0.51%
50.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 260 1 0.38%
51.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 89 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 72 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดบางเคียน 156 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 63 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดยม 150 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 158 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 24 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 134 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 100 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 48 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 432 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 558 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 63 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 67 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 97 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดสนามไชย 138 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 380 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดสามเพลง 91 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 170 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 49 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 132 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดสามเรือน 79 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 290 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 186 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 49 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 68 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 75 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 109 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 82 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 51 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 150 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 84 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 56 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 72 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 37 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 140 0 0.00%
110.  โรงเรียนวิทยานนท์ 233 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 29 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
113.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25 0 0.00%
114.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 0 0.00%
115.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 115 0 0.00%
116.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 0 0.00%
117.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 146 0 0.00%
118.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 48 0 0.00%
119.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 0 0.00%
120.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 0 0.00%
121.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 0 0.00%
122.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 0 0.00%
123.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 0 0.00%
124.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 48 0 0.00%
125.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 149 0 0.00%
126.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 64 0 0.00%
127.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 40 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 312 0 0.00%
130.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 0 0.00%
132.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 237 0 0.00%
133.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 155 0 0.00%
134.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 0 0.00%
135.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 0 0.00%
137.  โรงเรียนรอซีดี 278 0 0.00%
138.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 370 0 0.00%
139.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดขวิด 109 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 144 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 92 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 0 0.00%
144.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 84 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดกลาง 97 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 107 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 182 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 158 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 65 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 57 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 55 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 103 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 72 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net