ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 227 58 25.55%
2.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637 93 14.60%
3.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 702 76 10.83%
4.  โรงเรียนวัดด่าน 299 29 9.70%
5.  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450 43 9.56%
6.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 826 76 9.20%
7.  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1198 109 9.10%
8.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 641 57 8.89%
9.  โรงเรียนพญาไท 1727 136 7.87%
10.  โรงเรียนราชวินิต 2198 168 7.64%
11.  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1135 86 7.58%
12.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1034 54 5.22%
13.  โรงเรียนวัดโสมนัส 298 15 5.03%
14.  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 526 13 2.47%
15.  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 122 2 1.64%
16.  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 533 7 1.31%
17.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595 6 1.01%
18.  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 408 4 0.98%
19.  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 347 3 0.86%
20.  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 953 8 0.84%
21.  โรงเรียนดาราคาม 353 2 0.57%
22.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 708 3 0.42%
23.  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1565 5 0.32%
24.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1399 3 0.21%
25.  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 638 0 0.00%
26.  โรงเรียนประถมนนทรี 379 0 0.00%
27.  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 287 0 0.00%
28.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 185 0 0.00%
29.  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 198 0 0.00%
30.  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 737 0 0.00%
31.  โรงเรียนวัดนาคปรก 221 0 0.00%
32.  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 727 0 0.00%
33.  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 264 0 0.00%
34.  โรงเรียนวัดหนัง 542 0 0.00%
35.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 265 0 0.00%
36.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 446 0 0.00%
37.  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1342 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net