สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : 8 ## PAGE 2

1.  ไทรทองวิทยาคาร 2.  ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 3.  ไชยวารวิทยาคม 4.  โพนสิมอนุเคราะห์ 5.  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 6.  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 7.  โนนเตาไหหนองแก 8.  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 9.  โนนสูงวิทยา 10.  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 11.  โนนศิลาสว่างวิทย์ 12.  โนนชัยประชาสรรค์ 13.  โคกเจริญวิทยา 14.  โคกเครือวิทยา 15.  โคกศรีวิทยายน 16.  โคกประสิทธิ์วิทยา 17.  โคกคำวิทยา 18.  โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 19.  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 20.  โคกก่องราษฎร์นุกูล 21.  โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 22.  เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 23.  เสริมเสาเล้าวิทยา 24.  เนินลาดวิทยา 25.  เดชอุดมพิทยาคม 26.  เชียงสาศิลปสถาน 27.  ฮ่องฮีวิทยา 28.  อุ่มเม่าวิทยา 29.  หัวหินราษฎร์บำรุง 30.  หัวนาคำจรูญศิลป์ 31.  หัวงัววิทยาคาร 32.  ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 33.  ห้วยเตยวิทยา 34.  ห้วยยางดงวิทยา 35.  ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 36.  หลักด่านวิทยา 37.  หนองไม้พลวงวิทยาคม 38.  หนองไผ่รัฐบำรุง 39.  หนองใหญ่วิทยา 40.  หนองโนวิทยาคม 41.  หนองโนวิทยา 42.  หนองแสงวิทยา 43.  หนองแวงม่วง 44.  หนองแวงประชาสรรพ์ 45.  หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 46.  หนองแข้วิทยา 47.  หนองเม็กวิทยา 48.  หนองอิเฒ่าวิทยา 49.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 50.  หนองสวงวิทยาคม 51.  หนองมันปลาวิทยา 52.  หนองปะโอประชาอุทิศ 53.  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 54.  หนองบัววิทยาเสริม 55.  หนองบัวชุม 56.  หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 57.  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 58.  หนองกุงไทยวิทยาคม 59.  หนองกุงศรีวิทยาคม 60.  หนองกุงราษฎร์วิทยา 61.  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 62.  หน่อคำประชานุเคราะห์ 63.  สำราญ - ประภาศรี 64.  สายปัญญาสมาคม 65.  สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 66.  สว่างกิจวิทยา 67.  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 68.  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 69.  สระแก้ววิทยานุกูล 70.  วัดบ้านดอนกลาง 71.  วัดบ้านกุดสังข์ 72.  วังยางวิทยาคาร 73.  ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 74.  ยางอู้มวิทยาคาร 75.  ยางคำวิทยา 76.  ภูฮังวิทยาคาร 77.  พิมูลวิทยา 78.  พินิจราษฎร์บำรุง 79.  พรมลีศรีสว่าง 80.  ผดุงราษฎร์วิทยา 81.  ป่าหวายศึกษา 82.  ปอแดงวิทยา 83.  ประชารัฐศึกษา 84.  บ้านโนนอำนวย 85.  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 86.  บ้านโคกศรี 87.  บ้านโคกกลาง 88.  บ้านแสนสุข 89.  บ้านแกวิทยาคม 90.  บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 91.  บ้านเว่อวิทยานุกูล 92.  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 93.  บ้านหาดทรายมูล 94.  บ้านหนองไผ่ 95.  บ้านหนองแสง 96.  บ้านหนองแวงฮี 97.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 98.  บ้านหนองแซง 99.  บ้านหนองเสือ 100.  บ้านหนองหัวช้าง 101.  บ้านหนองบัว 102.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 103.  บ้านหนองชุมแสง 104.  บ้านหนองขาม 105.  บ้านสาวิทยาสรรพ์ 106.  บ้านทรายทองวิทยาคม 107.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 108.  บ้านชาดวิทยาคาร 109.  บ้านชัยศรีสุข 110.  บ้านชัยศรี 111.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 112.  บ้านคำแคน 113.  บ้านขามวิทยาคม 114.  บ้านกุดท่าลือ 115.  บัวสะอาดส่งเสริม 116.  นาแกราษฎร์อำนวย 117.  นาเชือกวิทยาสรรพ์ 118.  นาอวนวิทยาสิทธิ์ 119.  นาสีนวลอุดมเวศม์ 120.  นามูลสมบูรณ์วิทย์ 121.  นาบงวิทยา 122.  นาตาลวิทยาคม 123.  นาดีหลุมข้าววิทยา 124.  นางามแก่นลำดวนวิทยา 125.  นาค้อวิทยาคม 126.  นากุงวิทยาเสริม 127.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 128.  ท่าแห่วิทยาคม 129.  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 130.  ท่าเมืองสำราญวิทย์ 131.  ท่าคันโทวิทยายน 132.  ท่อนสังข์วิทยา 133.  ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 134.  ดอนยานางศึกษา 135.  ดอนขีวิทยา 136.  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 137.  ดงสวรรค์อุดมมิตร 138.  ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 139.  ดงบังอำนวยวิทย์ 140.  ดงบังวิทยา 141.  ดงน้อยโนนสวรรค์ 142.  ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 143.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 144.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 145.  ชุมชนบ้านป่าแดง 146.  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 147.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน 148.  ชุมชนดอนม่วงงาม 149.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 150.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 151.  จินดาสินธวานนท์ 152.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 153.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 154.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 155.  คำใหญ่วิทยา 156.  คำโองวิทยา 157.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 158.  คำมันปลาผดุงวิทย์ 159.  คำบอนวิทยาสรรพ์ 160.  คำถาวรเจริญวิทย์ 161.  คำขามวิทยา 162.  ขอนแก่นวิทยาเสริม 163.  ขมิ้นพัฒนวิทย์ 164.  กุดจิกวิทยาคาร 165.  กุดฆ้องชัยวิทยา