สพป.นราธิวาส เขต 3 : 1 ## PAGE 2

1.  ไอยรานุสรณ์ 2.  อนุบาลระแงะ 3.  วัดร่อน 4.  วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 5.  ราชพัฒนา 6.  ราชประสงค์ 7.  ร่วมจิตต์ประชา 8.  พิทักษ์วิทยากุมุง 9.  ผดุงมาตร 10.  ประชาบํารุง 11.  บ้านไอสะเตียร์ 12.  บ้านไอร์โซ 13.  บ้านไอปาเซ 14.  บ้านไอกรอส 15.  บ้านโคก 16.  บ้านแมะแซ 17.  บ้านแกแม 18.  บ้านเจาะไอร้อง 19.  บ้านเจาะเกาะ 20.  บ้านเจ๊ะเก 21.  บ้านเขาแก้ว 22.  บ้านเขาพระ 23.  บ้านเขาน้อย 24.  บ้านฮูลู 25.  บ้านสิโป 26.  บ้านสาเมาะ 27.  บ้านสะโล 28.  บ้านลูโบ๊ะเยาะ 29.  บ้านลูโบ๊ะบาตู 30.  บ้านลูโบ๊ะดีแย 31.  บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 32.  บ้านลาไม 33.  บ้านละหาร 34.  บ้านรือเปาะ 35.  บ้านริแง 36.  บ้านยานิง 37.  บ้านยะออ 38.  บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 39.  บ้านมะรือโบตก 40.  บ้านปาเซ 41.  บ้านปารี 42.  บ้านบูเก๊ะบือแต 43.  บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 44.  บ้านบูกิต 45.  บ้านบือนังกือเปาะ 46.  บ้านบำรุงวิทย์ 47.  บ้านบาโงสะโต 48.  บ้านบาโงระนะ 49.  บ้านบาโงดุดุง 50.  บ้านบาโงกูโบ 51.  บ้านบาโง 52.  บ้านบาตาปาเซ 53.  บ้านบ่อทอง 54.  บ้านบองอ 55.  บ้านบละแต 56.  บ้านบระเอ็ง 57.  บ้านนิบง 58.  บ้านน้ำหอม 59.  บ้านน้ำวน 60.  บ้านทํานบ 61.  บ้านตือกอ 62.  บ้านตาโงะ 63.  บ้านตันหยงลิมอ 64.  บ้านตะโละ 65.  บ้านตราแด๊ะ 66.  บ้านดุซงยอ 67.  บ้านจูโวะ 68.  บ้านจะแนะ 69.  บ้านกูจิงลือปะ 70.  บ้านกาแย 71.  บ้านกาเด็ง 72.  บ้านกาหนั๊วะ 73.  บ้านกาลิซา 74.  บ้านกอแนะเหนือ 75.  ชุมชนสหพัฒนา