สพป.นราธิวาส เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 2.  เพลินพิศ 3.  เทพประทานไทยยืนยง 4.  เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 5.  อิสลามบํารุง 6.  สุคิริน 7.  วัดโบราณสถิตย์ 8.  วัดโคกมะเฟือง 9.  วัดโคกมะม่วง 10.  วัดเกาะสวาด 11.  วัดเกษตรธิการาม 12.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 13.  วัดพระพุทธ 14.  วัดประดิษฐ์บุปผา 15.  วัดประชุมชลธารา 16.  วัดทรายขาว 17.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 18.  ราชภักดี 19.  ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 20.  รักไทย 21.  บ้านไอบาตู 22.  บ้านไม้แก่น 23.  บ้านไม้ฝาด 24.  บ้านไพรวัน 25.  บ้านโผลง 26.  บ้านโต๊ะเวาะ 27.  บ้านโต๊ะเด็ง 28.  บ้านโคกยามู 29.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 30.  บ้านโคกตา 31.  บ้านโคกงู 32.  บ้านแอแว 33.  บ้านแว้ง 34.  บ้านแม่ดง 35.  บ้านแฆแบ๊ะ 36.  บ้านแขยง 37.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 38.  บ้านเจ๊ะเหม 39.  บ้านเจ๊ะยอ 40.  บ้านเกาะสะท้อน 41.  บ้านหัวคลอง 42.  บ้านสุไหงโก-ลก 43.  บ้านสายะ 44.  บ้านสามแยก 45.  บ้านสากอ 46.  บ้านสะหริ่ง 47.  บ้านสะปอม 48.  บ้านศาลาใหม่ 49.  บ้านศาลาอูมา 50.  บ้านศรีพงัน 51.  บ้านลูโบ๊ะลือซง 52.  บ้านลูโบ๊ะซามา 53.  บ้านลาแล 54.  บ้านละหาน 55.  บ้านร่วมใจ 56.  บ้านยะหอ 57.  บ้านมูโนะ 58.  บ้านมือบา 59.  บ้านภูเขาทอง 60.  บ้านปูโป๊ะ 61.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 62.  บ้านปูยู 63.  บ้านปาดังยอ 64.  บ้านปะลุรู 65.  บ้านปะลุกา 66.  บ้านปะดะดอ 67.  บ้านปอเนาะ 68.  บ้านปลักปลา 69.  บ้านบูเกะตา 70.  บ้านบือราแง 71.  บ้านบาโงฮูมอ 72.  บ้านบาโงมาแย 73.  บ้านบาโงกือเต 74.  บ้านบาโง 75.  บ้านบาลูกายาอิง 76.  บ้านบางขุนทอง 77.  บ้านบางขุด 78.  บ้านบอเกาะ 79.  บ้านนูโร๊ะ 80.  บ้านน้ำใส 81.  บ้านน้ำทุเรียน 82.  บ้านตําเสาพัฒนา 83.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 84.  บ้านตือมายู 85.  บ้านตาเซะใต้ 86.  บ้านตาเซะเหนือ 87.  บ้านตาบา 88.  บ้านตะโละบูเก๊ะ 89.  บ้านตะเหลี่ยง 90.  บ้านตอแล 91.  บ้านตอออ 92.  บ้านตอหลัง 93.  บ้านตลิ่งสูง 94.  บ้านดอเฮะ 95.  บ้านซรายอ 96.  บ้านจุฬาภรณ์ 12 97.  บ้านจือแร 98.  บ้านจะมาแกะ 99.  บ้านฆอเลาะทูวอ 100.  บ้านคลองตัน 101.  บ้านกูแบอีแก 102.  บ้านกูวา(แว้ง) 103.  บ้านกูวา(ปาดี) 104.  บ้านกูบู 105.  บ้านกาวะ 106.  บ้านกวาลอซีรา 107.  บ้านกลูบี 108.  บ้านกรือซอ 109.  นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 110.  นิคมสร้างตนเองแว้ง 111.  นิคมพัฒนา9 112.  นิคมพัฒนา7 113.  นิคมพัฒนา5 114.  นิคมพัฒนา2 115.  นิคมพัฒนา10 116.  นิคมพัฒนา 6 117.  นิคมพัฒนา 4