สพป.นครสวรรค์ เขต 3 : 7 ## PAGE 2

1.  เกาะแก้วสามัคคี 2.  อุดมพัฒนา 3.  อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 4.  อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 5.  อนุบาลท่าตะโก 6.  อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 7.  อนุบาลตากฟ้า 8.  ห้วยวารีใต้ 9.  สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 10.  สระงาม 11.  วิฑูรย์ประชารักษ์ 12.  วันครู(2504) 13.  วัดโพธิ์ศรี 14.  วัดเวฬุวัน 15.  วัดเทพสุทธาวาส 16.  วัดเขาเจดีย์ 17.  วัดเขาวง 18.  วัดเขาฝา 19.  วัดเขาดุม 20.  วัดห้วยลำไย 21.  วัดห้วยธารทหาร 22.  วัดห้วยดุก 23.  วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 24.  วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 25.  วัดหนองเสือ 26.  วัดหนองเบน 27.  วัดหนองหม้อ 28.  วัดหนองหญ้ารังกา 29.  วัดหนองสีนวล 30.  วัดหนองปลาไหล 31.  วัดหนองตะโก 32.  วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 33.  วัดหนองคูน้อย 34.  วัดสำโรงชัย 35.  วัดสายลำโพงใต้ 36.  วัดสายลำโพงเหนือ 37.  วัดสายลำโพงกลาง 38.  วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 39.  วัดวาปีรัตนาราม 40.  วัดวังแรต 41.  วัดวังมหากร 42.  วัดลาดทิพยรส 43.  วัดพนมเศษ 44.  วัดป่าเรไร 45.  วัดประชาสรรค์ 46.  วัดบ้านใหม่ 47.  วัดบ่อนิมิต 48.  วัดทุ่งทะเลทราย 49.  วัดท่าสุ่ม 50.  วัดท่าตะโก 51.  วัดถ้ำผาสุขใจ 52.  วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 53.  วัดดอนคา 54.  วัดช่องแค 55.  วัดช่องแกระ 56.  วัดจันเสน 57.  วังวิทยา 58.  รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 59.  ม่วงน้อยประชาสามัคคี 60.  ประชาอุปถัมภ์ 61.  บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 62.  บ้านไร่ประชาสรรค์ 63.  บ้านไทรงาม 64.  บ้านไตรคีรี 65.  บ้านใหม่สามัคคี 66.  บ้านใหม่วารีเย็น 67.  บ้านโพนทอง 68.  บ้านโพธิ์ประสาท 69.  บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 70.  บ้านโค้งสวอง 71.  บ้านโคกเจริญ 72.  บ้านโคกสามัคคี 73.  บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 74.  บ้านโคกสะอาด 75.  บ้านโคกสว่าง 76.  บ้านโคกมะขวิด 77.  บ้านโคกกร่าง 78.  บ้านโคกกระดี่ 79.  บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 80.  บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 81.  บ้านเนินบ่อทอง 82.  บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 83.  บ้านเทพสถาพร 84.  บ้านเขาใหญ่ 85.  บ้านเขาหินกลิ้ง 86.  บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 87.  บ้านเขามะเกลือ 88.  บ้านเขาปูน 89.  บ้านเขานางต่วม 90.  บ้านเขาน้อย 91.  บ้านเขาธรรมบท 92.  บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 93.  บ้านเขาดิน 94.  บ้านเขาค้างคาว 95.  บ้านเขาขวาง 96.  บ้านอุดมธัญญา 97.  บ้านหัวเขาตาคลี 98.  บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 99.  บ้านห้วยหอม 100.  บ้านห้วยน้ำลาด 101.  บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 102.  บ้านห้วยถั่วใต้ 103.  บ้านห้วยตะโก 104.  บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 105.  บ้านหนองไม้แดง 106.  บ้านหนองไผ่ 107.  บ้านหนองไผ่ 108.  บ้านหนองโบสถ์ 109.  บ้านหนองแอก 110.  บ้านหนองเนิน 111.  บ้านหนองเต็งรัง 112.  บ้านหนองหลวง 113.  บ้านหนองสุขสันต์ 114.  บ้านหนองสีซอ 115.  บ้านหนองสะแกยาว 116.  บ้านหนองสะเอ้ง 117.  บ้านหนองสองห้อง 118.  บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 119.  บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 120.  บ้านหนองพังพวย 121.  บ้านหนองปล้องโพช 122.  บ้านหนองบัวทอง 123.  บ้านหนองบัวตากลาน 124.  บ้านหนองตาราม 125.  บ้านหนองดู่ 126.  บ้านหนองจิก 127.  บ้านหนองขาม 128.  บ้านหนองกะเปา 129.  บ้านหนองกระโดน 130.  บ้านหนองกระทุ่ม 131.  บ้านสายน้ำทิพย์ 132.  บ้านสระแก้ว 133.  บ้านสระเกตุโมรี 134.  บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 135.  บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 136.  บ้านวังโพรง 137.  บ้านวังแรง 138.  บ้านวังมะเดื่อ 139.  บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 140.  บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 141.  บ้านวังทองประชานุกูล 142.  บ้านวังคาง 143.  บ้านวังข่อย 144.  บ้านวังกระโดนใหญ่ 145.  บ้านวังกระโดนน้อย 146.  บ้านล้ำเจริญ 147.  บ้านลำพยนต์ 148.  บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 149.  บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 150.  บ้านราษฎร์เจริญ 151.  บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 152.  บ้านรังงาม 153.  บ้านร่องหอย 154.  บ้านพุมะค่า 155.  บ้านพุม่วง 156.  บ้านพุนกยูง 157.  บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 158.  บ้านพนมรอก 159.  บ้านปากดง 160.  บ้านปากง่าม 161.  บ้านบ่อไทยสามัคคี 162.  บ้านนาขอม 163.  บ้านทุ่งทอง 164.  บ้านทำนบ 165.  บ้านท่าเรือ 166.  บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 167.  บ้านตุ๊กแก 168.  บ้านตะเฆ่ค่าย 169.  บ้านตะเคียนทอง 170.  บ้านตะคร้อลาด 171.  บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 172.  บ้านตะกุดภิบาล 173.  บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 174.  บ้านดงมัน 175.  บ้านดงจันทำ 176.  บ้านซับสมบูรณ์ 177.  บ้านชะลอมแหน 178.  บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 179.  บ้านช่องคีรี 180.  บ้านคลองลาน 181.  บ้านคลองบอน 182.  บ้านคลองตักน้ำ 183.  บ้านคลองกำลัง 184.  บ้านกระทุ่มทอง 185.  บ้านกกกว้าว 186.  น้ำสาดเหนือ 187.  น้ำสาดกลาง 188.  ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 189.  ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 190.  ชุมชนวัดห้วยร่วม 191.  ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 192.  ชุมชนบ้านหัวหวาย 193.  ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 194.  ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 195.  ชุมชนบ้านชุมพล 196.  ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 197.  คลองแปดประชาสรรค์