สพป.นครปฐม เขต 2 : 7 ## PAGE 2

98.  บ้านนราภิรมย์ 99.  บ้านท่าตลาด 100.  บ้านตากแดด 101.  บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 102.  บ้านดงเกตุ 103.  บ้านฉาง 104.  บ้านคลองใหม่ 105.  บ้านคลองโยง 106.  บ้านคลองสว่างอารมณ์ 107.  บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 108.  บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 109.  บ้านคลองพระมอพิสัย 110.  บ้านคลองบางกระจัน 111.  บ้านคลองนกกระทุง 112.  บ้านคลองจินดา 113.  บ้านกระทุ่มล้ม 114.  ตลาดเจริญสุข 115.  ตลาดเกาะแรต 116.  ตลาดรางกระทุ่ม 117.  คลองบางกระทึก 118.  คลองทางหลวง