สพป.นครปฐม เขต 2 : 7 ## PAGE 2

82.  บ้านเพลินวัฒนา 83.  บ้านหัวอ่าว 84.  บ้านหอมเกร็ด 85.  บ้านห้วยพลู 86.  บ้านห้วยกรด 87.  บ้านหนองมะม่วง 88.  บ้านหนองปรงกาญจนา 89.  บ้านหนองปรง 90.  บ้านลานแหลม 91.  บ้านรางปลาหมอ 92.  บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 93.  บ้านประตูน้ำพระพิมล 94.  บ้านบางเลน 95.  บ้านบางเตย 96.  บ้านบางม่วง 97.  บ้านบางประแดง 98.  บ้านนราภิรมย์ 99.  บ้านท่าตลาด 100.  บ้านตากแดด 101.  บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 102.  บ้านดงเกตุ 103.  บ้านฉาง 104.  บ้านคลองใหม่ 105.  บ้านคลองโยง 106.  บ้านคลองสว่างอารมณ์ 107.  บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 108.  บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 109.  บ้านคลองพระมอพิสัย 110.  บ้านคลองบางกระจัน 111.  บ้านคลองนกกระทุง 112.  บ้านคลองจินดา 113.  บ้านกระทุ่มล้ม 114.  ตลาดเจริญสุข 115.  ตลาดเกาะแรต 116.  ตลาดรางกระทุ่ม 117.  คลองบางกระทึก 118.  คลองทางหลวง