สพป.นครปฐม เขต 2 : 7 ## PAGE 2

50.  วัดบางภาษี 51.  วัดบางพระ 52.  วัดบางปลา 53.  วัดบางน้อยใน 54.  วัดบางช้างใต้ 55.  วัดบางช้างเหนือ 56.  วัดบัวหวั่น 57.  วัดบัวปากท่า 58.  วัดบ่อตะกั่ว 59.  วัดนิลเพชร 60.  วัดน้อย 61.  วัดนราภิรมย์ 62.  วัดทุ่งน้อย 63.  วัดท่าพูด 64.  วัดท่าตำหนัก 65.  วัดท่าข้าม 66.  วัดท้องไทร 67.  วัดทรงคนอง 68.  วัดตุ๊กตา 69.  วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 70.  วัดดอนยอ 71.  วัดจินดาราม 72.  วัดงิ้วราย 73.  วัดกลางบางแก้ว 74.  วัดกลางครูเวียง 75.  วัดกลาง 76.  วัดกกตาล 77.  พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 78.  บุณยศรีสวัสดิ์ 79.  บ้านไผ่หลวง 80.  บ้านไผ่ล้อม 81.  บ้านไผ่คอกวัว 82.  บ้านเพลินวัฒนา 83.  บ้านหัวอ่าว 84.  บ้านหอมเกร็ด 85.  บ้านห้วยพลู 86.  บ้านห้วยกรด 87.  บ้านหนองมะม่วง 88.  บ้านหนองปรงกาญจนา 89.  บ้านหนองปรง 90.  บ้านลานแหลม 91.  บ้านรางปลาหมอ 92.  บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 93.  บ้านประตูน้ำพระพิมล 94.  บ้านบางเลน 95.  บ้านบางเตย 96.  บ้านบางม่วง 97.  บ้านบางประแดง 98.  บ้านนราภิรมย์ 99.  บ้านท่าตลาด 100.  บ้านตากแดด 101.  บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 102.  บ้านดงเกตุ 103.  บ้านฉาง 104.  บ้านคลองใหม่ 105.  บ้านคลองโยง 106.  บ้านคลองสว่างอารมณ์ 107.  บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 108.  บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 109.  บ้านคลองพระมอพิสัย 110.  บ้านคลองบางกระจัน 111.  บ้านคลองนกกระทุง 112.  บ้านคลองจินดา 113.  บ้านกระทุ่มล้ม 114.  ตลาดเจริญสุข 115.  ตลาดเกาะแรต 116.  ตลาดรางกระทุ่ม 117.  คลองบางกระทึก 118.  คลองทางหลวง