สพป.นครนายก : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 2.  อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 3.  อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 4.  อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 5.  อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 6.  อนุบาลนครนายก 7.  หัวเขาแก้ว 8.  สาริกา 9.  วันครู 2504 10.  วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 11.  วัดโพธิ์แทน 12.  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 13.  วัดโพธิ์ 14.  วัดโบสถ์เจริญธรรม 15.  วัดโบสถ์การ้อง 16.  วัดโคกสว่าง 17.  วัดโคกลำดวน 18.  วัดแหลมไม้ย้อย 19.  วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 20.  วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 21.  วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 22.  วัดเนินสะอาด 23.  วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 24.  วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 25.  วัดเข็มทอง 26.  วัดเกาะพิกุล 27.  วัดเกาะกา 28.  วัดเกาะกระชาย 29.  วัดอารีราษฎร์ 30.  วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 31.  วัดอรุณรังษี 32.  วัดหุบเมย 33.  วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 34.  วัดหนองเคี่ยม 35.  วัดหนองรี 36.  วัดหนองทองทราย 37.  วัดหนองคันจาม 38.  วัดสุนทรพิชิตาราม 39.  วัดสุตธรรมาราม 40.  วัดสันติวัฒนาราม 41.  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 42.  วัดสันตยาราม 43.  วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 44.  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 45.  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 46.  วัดสบกเขียว 47.  วัดศรีสุวรรณ 48.  วัดศรีจุฬา 49.  วัดวังไทร 50.  วัดวังยายฉิม 51.  วัดวังปลาจีด 52.  วัดวังทิพย์พันธาราม 53.  วัดวังตูม 54.  วัดลำบัวลอย 55.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 56.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 57.  วัดพิกุลแก้ว 58.  วัดพลอยกระจ่างศรี 59.  วัดพราหมณี 60.  วัดพรหมเพชร 61.  วัดปากคลองพระอาจารย์ 62.  วัดประสิทธิเวช 63.  วัดบ้านพริก 64.  วัดบางหอย 65.  วัดบางปรัง 66.  วัดนาหินลาด 67.  วัดธรรมปัญญา 68.  วัดท่ามะปราง 69.  วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 70.  วัดท่าทราย 71.  วัดท่าด่าน 72.  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 73.  วัดท่าชัย 74.  วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 75.  วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 76.  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 77.  วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 78.  วัดทองจรรยา 79.  วัดทวีพูลรังสรรค์ 80.  วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 81.  วัดดอนยอ 82.  วัดจันทร์เรือง 83.  วัดคีรีวัน 84.  วัดคลองโพธิ์ 85.  วัดกุดตะเคียน 86.  วัดกุฎีเตี้ย 87.  วังดอกไม้ 88.  บ้านโคกสว่าง 89.  บ้านเตยใหญ่ 90.  บ้านเขาไม้ไผ่ 91.  บ้านเขาเพิ่ม 92.  บ้านเขาหัวนา 93.  บ้านเขาส่องกล้อง 94.  บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 95.  บ้านหัวหมอน 96.  บ้านหนองกันเกรา 97.  บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 98.  บ้านปากคลอง31 99.  บ้านปากคลอง 17 100.  บ้านปลายคลอง 22 101.  บ้านบุ่งเข้ 102.  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 103.  บ้านดอนเจริญ 104.  บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 105.  บ้านดงแขวน 106.  บ้านดงวิทยาคาร 107.  บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 108.  บ้านชะวากยาว 109.  บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 110.  บ้านชวดบัว 111.  บ้านคลองใหญ่ 112.  บ้านคลองหกวา 113.  บ้านคลอง 33 114.  บ้านคลอง 31 115.  บ้านคลอง 30 116.  บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 117.  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 118.  บ้านคลอง 24 119.  บ้านคลอง 23 120.  บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 121.  บ้านคลอง 14 122.  บ้านคลอง 1 123.  บ้านกำแพงเศียร 124.  บ้านกลางคลอง 30 125.  ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 126.  ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 127.  ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 128.  ชุมชนวัดป่าขะ 129.  ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 130.  ชุมชนบ้านคลองเหมือง 131.  ชลนายกสงเคราะห์