สพป.กาญจนบุรี เขต 2 : 5 ## PAGE 2

68.  บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 69.  บ้านหนองจอก 70.  บ้านหนองขุย 71.  บ้านหนองกรด 72.  บ้านสระลุมพุก 73.  บ้านสระจันทอง 74.  บ้านวังไผ่ 75.  บ้านวังรัก 76.  บ้านรางยอม 77.  บ้านรางกระต่าย 78.  บ้านพนมนาง 79.  บ้านบึงวิทยา 80.  บ้านบ่อหว้า 81.  บ้านบ่อระแหง 82.  บ้านนาใหม่ 83.  บ้านทุ่งมังกะหร่า 84.  บ้านทุ่งประทุน 85.  บ้านท่ามะกา 86.  บ้านท่าพะเนียง 87.  บ้านทัพพระยา 88.  บ้านตลุง 89.  บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 90.  บ้านดอนเตาอิฐ 91.  บ้านดอนเขว้า 92.  บ้านดอนสระ 93.  บ้านดอนรัก 94.  บ้านดอนมะขาม 95.  บ้านดอนตาลเสี้ยน 96.  บ้านซ่อง 97.  บ้านชายธูป 98.  บ้านจันทร์ลาดวิทยา 99.  บ้านกระเจา 100.  ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์