สพป.เชียงใหม่ เขต 3 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 2.  ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 3.  โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 4.  โครงการหลวงแกน้อย 5.  แกน้อยศึกษา 6.  เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 7.  เบญจม 2 บ้านน้ำรู 8.  เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 9.  เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 10.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 11.  สันติวนา 12.  ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 13.  ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 14.  วิรุณเทพ 15.  วัดอรัญญวาสี 16.  วัดห้วยน้ำเย็น 17.  วัดศรีบุญเรือง 18.  วัดป่าแดง 19.  วัดปางมะโอ 20.  วัดบ้านท่า 21.  วัดนันทาราม 22.  วัดจอมคีรี 23.  รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 24.  มิตรมวลชนเชียงใหม่ 25.  พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 26.  ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 27.  บ้านใหม่หนองบัว 28.  บ้านใหม่ 29.  บ้านโละ 30.  บ้านโป่งไฮ 31.  บ้านโป่งน้ำร้อน 32.  บ้านโป่งนก 33.  บ้านโป่งถืบ 34.  บ้านแม่ใจ 35.  บ้านแม่แมะ 36.  บ้านแม่อ้อใน 37.  บ้านแม่สูนน้อย 38.  บ้านแม่สาว 39.  บ้านแม่ป๋าม 40.  บ้านแม่นะ 41.  บ้านแม่ทะลบ 42.  บ้านแม่งอนกลาง 43.  บ้านแม่คะ 44.  บ้านแม่ขิ 45.  บ้านแม่ข่า 46.  บ้านแม่กอนใน 47.  บ้านเหมืองแร่ 48.  บ้านเวียงแหง 49.  บ้านเวียงหวาย 50.  บ้านเวียงฝาง 51.  บ้านเวียงผาพัฒนา 52.  บ้านเมืองนะ 53.  บ้านเมืองคอง 54.  บ้านเปียงหลวง 55.  บ้านเด่นใหม่ 56.  บ้านเชียงดาว 57.  บ้านฮ่างต่ำ 58.  บ้านอ่าย 59.  บ้านออน 60.  บ้านอรุโณทัย 61.  บ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 62.  บ้านหัวฝาย(ฝาง) 63.  บ้านหัวนา 64.  บ้านห้วยไผ่ 65.  บ้านห้วยไคร้(ฝาง) 66.  บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 67.  บ้านห้วยเฮี่ยน 68.  บ้านห้วยห้อม 69.  บ้านห้วยหมากเลี่ยม 70.  บ้านห้วยศาลา 71.  บ้านห้วยม่วง 72.  บ้านห้วยปู 73.  บ้านห้วยป่าซาง 74.  บ้านห้วยบอน 75.  บ้านห้วยบง 76.  บ้านห้วยทรายขาว 77.  บ้านห้วยต้นตอง 78.  บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 79.  บ้านห้วยงูกลาง 80.  บ้านห้วยคอกหมู 81.  บ้านหลวง (ฝาง) 82.  บ้านหลวง 83.  บ้านหนองเขียว 84.  บ้านหนองยาว 85.  บ้านหนองบัว 86.  บ้านหนองตุ้ม 87.  บ้านหนองขี้นกยาง 88.  บ้านหนองขวาง 89.  บ้านสุขฤทัย 90.  บ้านสินชัย 91.  บ้านสันม่วง 92.  บ้านสันป่าแดง 93.  บ้านสันป่าเหียว 94.  บ้านสันป่าเกี๊ยะ 95.  บ้านสันป่าข่า 96.  บ้านสันปอธง 97.  บ้านสันทรายคองน้อย 98.  บ้านสันทราย 99.  บ้านสันต้นเปา 100.  บ้านสันต้นหมื้อ 101.  บ้านสันต้นดู่ 102.  บ้านสบคาบ 103.  บ้านศรีดอนชัย 104.  บ้านวังมะริว 105.  บ้านลาน 106.  บ้านรินหลวง 107.  บ้านยาง 108.  บ้านม่อนปิ่น 109.  บ้านม่วงป๊อก 110.  บ้านม่วงชุม 111.  บ้านผาแดง 112.  บ้านป่าแดง 113.  บ้านป่าบง (เชียงดาว) 114.  บ้านป่าบง (ฝาง) 115.  บ้านปางแดง 116.  บ้านปางเฟือง 117.  บ้านป่างิ้ว 118.  บ้านปางสัก 119.  บ้านปางมะเยา 120.  บ้านปางปอย 121.  บ้านปางป๋อ 122.  บ้านปางต้นเดื่อ 123.  บ้านป่าก๊อ 124.  บ้านปงวิทยาสรรค์ 125.  บ้านปงตำ 126.  บ้านนาหวาย 127.  บ้านนามน 128.  บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 129.  บ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 130.  บ้านทุ่งละคร 131.  บ้านทุ่งข้าวพวง 132.  บ้านท่ามะแกง 133.  บ้านถ้ำตับเตา 134.  บ้านถ้ำ 135.  บ้านต้นโชค 136.  บ้านต้นส้าน 137.  บ้านต้นผึ้ง 138.  บ้านดอนชัย 139.  บ้านดอน 140.  บ้านดงป่าลัน 141.  บ้านดง 142.  บ้านจอง 143.  บ้านขอบด้ง 144.  บ้านกองลม 145.  ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 146.  ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 147.  ดอยสามหมื่น 148.  ชุมชนวัดศรีดงเย็น 149.  ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 150.  ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 151.  ชุมชนบ้านเมืองงาย 152.  ชุมชนบ้านวังจ๊อม 153.  ชุมชนบ้านคาย 154.  กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)