สพป.เชียงราย เขต 4 : 7 ## PAGE 2

1.  ไตรมิตรวิทยา(เวียงแก่น) 2.  แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 3.  เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 4.  เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 5.  เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 6.  เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 7.  เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 8.  เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 9.  เพียงหลวง 16 10.  อนุบาลเวียงแก่น 11.  อนุบาลเชียงของ 12.  อนุบาลยางฮอม 13.  อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 14.  อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 15.  อนุบาลตาดควัน 16.  อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 17.  อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 18.  ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 19.  หนองแรดวิทยา 20.  สันสะลีกวิทยา 21.  สันทรายงามวิทยา 22.  สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 23.  สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 24.  ศรีดอนไชยวิทยา 25.  วัดพระเกิดคงคาราม 26.  ริมโขงวิทยา 27.  ปางหัดสหศาสตร์ 28.  ปอวิทยา 29.  บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 30.  บ้านไทยสมบูรณ์ 31.  บ้านใหม่โชคชัย 32.  บ้านใหม่สุขสันต์ 33.  บ้านใหม่ 34.  บ้านโล๊ะวังผา 35.  บ้านแม่เปา 36.  บ้านแม่ลอยไร่ 37.  บ้านแม่ต๋ำกลาง 38.  บ้านแผ่นดินทอง 39.  บ้านแจมป๋อง 40.  บ้านแก่นวิทยา 41.  บ้านเวียงหวาย 42.  บ้านเวียงหมอก 43.  บ้านเมืองกาญจน์ 44.  บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 45.  บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 46.  บ้านเขียะ 47.  บ้านเกี๋ยงใต้ 48.  บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 49.  บ้านเกี๋ยง 50.  บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 51.  บ้านหวาย 52.  บ้านห้วยไคร้ 53.  บ้านห้วยโป่ง 54.  บ้านห้วยเอียน 55.  บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 56.  บ้านห้วยหาน 57.  บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 58.  บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 59.  บ้านห้วยลึก 60.  บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 61.  บ้านห้วยซ้อ 62.  บ้านห้วยคุ 63.  บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 64.  บ้านหลู้ 65.  บ้านหลวง 66.  บ้านหนองเสา 67.  บ้านหนองเตา 68.  บ้านหนองบัวคำ 69.  บ้านหนองบัว 70.  บ้านส้าน 71.  บ้านสันหลวงสามัคคี 72.  บ้านสันทรายมูล 73.  บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 74.  บ้านสองพี่น้อง 75.  บ้านศรีลานนา 76.  บ้านลุงท่าเจริญ 77.  บ้านราษฏ์ภักดี 78.  บ้านรักแผ่นดิน 79.  บ้านร่องแช่ 80.  บ้านร่องขุ่นป่าข่า 81.  บ้านม่อนป่ายาง 82.  บ้านม่วงยาย 83.  บ้านพญาพิภักดิ์ 84.  บ้านผาแล 85.  บ้านป่าแดงห้วยหลวง 86.  บ้านป่ารวก 87.  บ้านป่าม่วง 88.  บ้านป่าตึงงาม 89.  บ้านป่าซาง 90.  บ้านปากอิง 91.  บ้านปล้องใต้ 92.  บ้านปล้องส้าน 93.  บ้านปล้องตลาด 94.  บ้านบุญเรือง 95.  บ้านบุญนาค 96.  บ้านบ่อแสง 97.  บ้านน้ำม้า 98.  บ้านทุ่งโห้ง 99.  บ้านทุ่งเจ้า 100.  บ้านทุ่งอ่าง 101.  บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 102.  บ้านทุ่งนาน้อย 103.  บ้านทุ่งซางดงหลวง 104.  บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 105.  บ้านทุ่งคำ 106.  บ้านท่าข้าม 107.  บ้านทรายทอง 108.  บ้านตุ้มเหนือ 109.  บ้านตีนเป็ด 110.  บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 111.  บ้านต้านาล้อม 112.  บ้านตองม่วงชุม 113.  บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 114.  บ้านต้นปล้องแดนเมือง 115.  บ้านดอนไชย 116.  บ้านดอนแยง 117.  บ้านดอนมหาวัน 118.  บ้านดอนดินแดง 119.  บ้านชมภู 120.  บ้านงิ้วใหม่ 121.  บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 122.  บ้านครึ่งใต้ 123.  บ้านครึ่ง 124.  บ้านขุนห้วยไคร้ 125.  บ้านขอนซุง 126.  บ้านก๊อ 127.  บ้านกระแล 128.  บรรพตวิทยา 129.  ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 130.  ชุมชนบ้านสบเปา 131.  ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 132.  ชุมชนบ้านต้าตลาด 133.  จำไฮบ้านเหล่า 134.  ขุนขวากพิทยา