สพป.เชียงราย เขต 2 : 4 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 2.  โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 3.  โรงช้างวิทยา 4.  โป่งแพร่วิทยา 5.  โป่งน้ำร้อนวิทยา 6.  โป่งทะลายใหม่เจริญ 7.  โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 8.  แม่อ้อประชารัฐ 9.  เวียงห้าววิทยา 10.  เวียงผาวิทยา 11.  เวียงกาหลงวิทยา 12.  เจริญเมืองวิทยา 13.  เจดีย์หลวงพิทยา 14.  อนุบาลแม่สรวย 15.  อนุบาลแม่ลาว 16.  อนุบาลแม่ขะจาน 17.  อนุบาลเวียงป่าเป้า 18.  อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 19.  อนุบาลจอมหมอกแก้ว 20.  ห้วยส้านยาววิทยา 21.  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 22.  สันหนองควาย 23.  สันกลางวิทยา 24.  ศรีโพธิ์เงินวิทยา 25.  ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 26.  ริมวัง ๒ 27.  ริมวัง ๑ 28.  ร่องธารวิทยา 29.  พานพสกสวัสดิ์ 30.  ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 31.  ป่าแดงวิทยา 32.  ป่างิ้ววิทยา 33.  ปางมะกาดวิทยา 34.  บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 35.  บ้านโฮ่ง 36.  บ้านโป่งแดง 37.  บ้านโป่งเหนือ 38.  บ้านโป่งเทวี 39.  บ้านโป่งมอญ 40.  บ้านโป่งปูเฟือง 41.  บ้านโป่งนก 42.  บ้านโป่ง 43.  บ้านแสนเจริญ 44.  บ้านแม่โมงเย้า 45.  บ้านแม่อ้อนอก 46.  บ้านแม่ยางมิ้น 47.  บ้านแม่พุง 48.  บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 49.  บ้านแม่ผักแหละ 50.  บ้านแม่ปูนหลวง 51.  บ้านแม่ต๋ำ 52.  บ้านแม่ตาแมว 53.  บ้านแม่ตาช้าง 54.  บ้านแม่ตะละวิทยา 55.  บ้านเหมืองง่า 56.  บ้านเลาลี 57.  บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 58.  บ้านเด่นศาลา 59.  บ้านเจริญเมือง 60.  บ้านฮ่างต่ำ 61.  บ้านหัวฝาย 62.  บ้านห้วยไคร้ 63.  บ้านห้วยโป่ง 64.  บ้านห้วยเฮี้ย 65.  บ้านห้วยหินลาดใน 66.  บ้านห้วยหมอเฒ่า 67.  บ้านห้วยหญ้าไซ 68.  บ้านห้วยส้านพลับพลา 69.  บ้านห้วยสะลักวิทยา 70.  บ้านห้วยมะแกง 71.  บ้านห้วยมะซาง 72.  บ้านห้วยม่วง 73.  บ้านห้วยน้ำเย็น 74.  บ้านห้วยกล้า 75.  บ้านหนองเก้าห้อง 76.  บ้านหนองยาว 77.  บ้านหนองผำ 78.  บ้านหนองบัว 79.  บ้านสิบสอง 80.  บ้านสันสลี 81.  บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 82.  บ้านสันติวัน 83.  บ้านสันต้นดู่ 84.  บ้านสันก้างปลา 85.  บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 86.  บ้านสัน 87.  บ้านสักพัฒนา 88.  บ้านศาลา 89.  บ้านวาวี 90.  บ้านวังวิทยา 91.  บ้านลังกา 92.  บ้านร้องบง 93.  บ้านมังกาล่า 94.  บ้านม่วงคำ 95.  บ้านฝั่งตื้น 96.  บ้านผาแดงหลวง 97.  บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 98.  บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 99.  บ้านป่าแดงงาม 100.  บ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 101.  บ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 102.  บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 103.  บ้านป่าส้าน 104.  บ้านป่าสัก 105.  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 106.  บ้านป่าบง 107.  บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 108.  บ้านป่าตึงงาม 109.  บ้านป่าตึง 110.  บ้านป่าตึง 111.  บ้านป่าต้าก 112.  บ้านป่าจั่น 113.  บ้านปางเกาะทราย 114.  บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 115.  บ้านปางอ้อย 116.  บ้านปางหลวง 117.  บ้านปางหก 118.  บ้านปางมะขามป้อม 119.  บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 120.  บ้านทุ่งยาว 121.  บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 122.  บ้านท่ามะโอ 123.  บ้านถ้ำ 124.  บ้านต้นยาง 125.  บ้านดินดำ 126.  บ้านดอยช้าง 127.  บ้านดอนสลี 128.  บ้านดงมะดะ 129.  บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 130.  บ้านจำคาวตอง 131.  บ้านขุนสรวย 132.  บ้านขุนลาว 133.  บ้านกล้วย 134.  บัวสลีวิทยา 135.  ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 136.  ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 137.  ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 138.  ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 139.  ดอยเวียงวิทยา 140.  ดอยเวียงผาพิทยา 141.  ชุมชนบ้านโป่ง 142.  ชุมชนบ้านสันมะค่า 143.  ชุมชนบ้านสันจำปา 144.  ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 145.  ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 146.  ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)