สพป.ชุมพร เขต 2 : 4 ## PAGE 2

1.  เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2.  อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 3.  อนุบาลพะโต๊ะ 4.  สามัคคีวัฒนา 5.  สหกรณ์พัฒนา 6.  สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 7.  วัดโสมสิริวัฒนาราม 8.  วัดแหลมปอ 9.  วัดเทพนิมิตวนาราม 10.  วัดเชิงคีรี 11.  วัดอัมพาวาส 12.  วัดหนองบัว 13.  วัดสุวรรณนิมิต 14.  วัดสว่างมนัส 15.  วัดสมุหเขตตาราม 16.  วัดวาลุการาม 17.  วัดราษฎร์อรุณ 18.  วัดราษฎร์บำรุง 19.  วัดราชบุรณะ 20.  วัดมุจลินทาราม 21.  วัดพะงุ้น 22.  วัดผุสดีภูผาราม 23.  วัดปิยะวัฒนาราม 24.  วัดปากน้ำละแม 25.  วัดประสาทนิกร 26.  วัดบรรพตวารีเขต 27.  วัดนาสัก 28.  วัดนาทิการาม 29.  วัดนพคุณ 30.  วัดธัญญาราม 31.  วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 32.  วัดท่าทอง 33.  วัดท้องตม 34.  วัดถ้ำเขาล้าน 35.  วัดดอนชัย 36.  วัดชุมแสง 37.  วัดชลธีพฤกษาราม 38.  วัดชลธีนิมิตร 39.  วัดชลธารวดี 40.  วัดจันทราวาส 41.  ราชประชานุเคราะห์ ๓ 42.  พัฒนศึกษา 43.  ประชาเอื้ออารี 44.  ประชาบุษยวิทย์ 45.  บ้านไทรล่า 46.  บ้านไทยพัฒนา 47.  บ้านในเหมือง 48.  บ้านในหุบ 49.  บ้านในกริม 50.  บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 51.  บ้านแหลมสันติ 52.  บ้านแหลมยางนา 53.  บ้านแพรกแห้ง 54.  บ้านแก่งกะทั่ง 55.  บ้านเล็บกะรอก 56.  บ้านเขาแงน 57.  บ้านเขาวงกรด 58.  บ้านเขาล้าน 59.  บ้านเขาน้อยสามัคคี 60.  บ้านเขาทะลุ 61.  บ้านเขาตากุน 62.  บ้านเขาตะเภาทอง 63.  บ้านเขาค่าย 64.  บ้านอ่าวมะม่วง 65.  บ้านหาดทรายรี 66.  บ้านห้วยใหญ่ 67.  บ้านห้วยหลอด 68.  บ้านห้วยมุด 69.  บ้านห้วยทับทอง 70.  บ้านห้วยทรายขาว 71.  บ้านห้วยชัน 72.  บ้านห้วยกลาง 73.  บ้านหนองไก่ปิ้ง 74.  บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 75.  บ้านหนองปลา(หลังสวน) 76.  บ้านหนองปลา(สวี) 77.  บ้านสามแยกจำปา 78.  บ้านสะพานยูง 79.  บ้านสวนสมบูรณ์ 80.  บ้านสวนจันทน์ 81.  บ้านวังปลา 82.  บ้านยางงาม 83.  บ้านพังเหา 84.  บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 85.  บ้านปากเลข 86.  บ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 87.  บ้านปากทรง 88.  บ้านปังหวาน 89.  บ้านบางหยี 90.  บ้านน้ำลอดน้อย 91.  บ้านน้ำลอด 92.  บ้านน้ำตก 93.  บ้านน้ำฉา 94.  บ้านนาเหรี่ยง 95.  บ้านทุ่งเขาสะบ้า 96.  บ้านทุ่งคาโตนด 97.  บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 98.  บ้านทับใหม่ 99.  บ้านทับช้าง 100.  บ้านทรายทอง 101.  บ้านต่อตั้ง 102.  บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 103.  บ้านดอนแค 104.  บ้านดอนนน 105.  บ้านดวด 106.  บ้านคู 107.  บ้านควนตะวันออก 108.  บ้านคลองเหนก 109.  บ้านคลองสง 110.  บ้านคลองระ 111.  บ้านคลองน้อย 112.  บ้านคลองกก 113.  ชุมชนสวี 114.  ชุมชนวัดหาดสำราญ 115.  ชุมชนวัดธรรมถาวร 116.  ชุมชนวัดท่าสุธาราม 117.  ชุมชนวัดขันเงิน 118.  ชุมชนบ้านเขาหลาง 119.  ค่ายลูกเสืออำเภอสวี