สพป.ชัยภูมิ เขต 3 : 5 ## PAGE 2

1.  โป่งขุนเพชร 2.  โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 3.  โคกเพชรวิทยาคาร 4.  โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 5.  โคกสำราญราษฎร์อำนวย 6.  เขาดินพิทยารักษ์ 7.  ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 8.  อนุบาลเทพสถิต 9.  หินฝนวิทยาคม 10.  หินตั้งพิทยากร 11.  หัวสระวิทยา 12.  หนองประดู่วิทยา 13.  หนองกกสามัคคี 14.  วังใหม่พัฒนา 15.  วังโพธิ์สว่างศิลป์ 16.  วังกะอาม 17.  รังงามวิทยา 18.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 19.  ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 20.  ปากจาบวิทยา 21.  บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 22.  บ้านไร่พัฒนา 23.  บ้านไทรงาม 24.  บ้านใหม่สามัคคี 25.  บ้านใหม่นาดี 26.  บ้านโสกรวกหนองซึก 27.  บ้านโสกปลาดุก 28.  บ้านโสกคร้อ 29.  บ้านโปร่งมีชัย 30.  บ้านโป่งเกต 31.  บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 32.  บ้านโป่งนกพิทยา 33.  บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 34.  บ้านโนนเชือก 35.  บ้านโนนสำราญ 36.  บ้านโนนสะอาด 37.  บ้านโนนสวรรค์ 38.  บ้านโนนมะกอกงาม 39.  บ้านโนนฝาย 40.  บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 41.  บ้านโนนคร้อ 42.  บ้านโคกไค 43.  บ้านโคกโต่งโต้น 44.  บ้านโคกแสว 45.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 46.  บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 47.  บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 48.  บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 49.  บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 50.  บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 51.  บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 52.  บ้านโคกกระเบื้องไห 53.  บ้านโกรกกุลา 54.  บ้านแจ้งใหญ่ 55.  บ้านเสลี่ยงทอง 56.  บ้านเสลาประชารัฐ 57.  บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 58.  บ้านเดื่อ 59.  บ้านเขื่อนลั่น 60.  บ้านเกาะมะนาว 61.  บ้านหัวหนอง 62.  บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 63.  บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 64.  บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 65.  บ้านห้วยไฮ 66.  บ้านห้วยเกตุ 67.  บ้านห้วยยางดี 68.  บ้านห้วยยาง 69.  บ้านห้วยบง 70.  บ้านห้วยทราย 71.  บ้านห้วย 72.  บ้านหลุบงิ้ว 73.  บ้านหนองไผ่ล้อม 74.  บ้านหนองใหญ่ 75.  บ้านหนองโสน 76.  บ้านหนองโดน 77.  บ้านหนองโจด 78.  บ้านหนองแขม 79.  บ้านหนองอีหล่อ 80.  บ้านหนองหญ้าข้าวนก 81.  บ้านหนองลูกช้าง 82.  บ้านหนองลุมพุก 83.  บ้านหนองม่วง 84.  บ้านหนองผักแว่น 85.  บ้านหนองผักชี 86.  บ้านหนองบัวใหญ่ 87.  บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 88.  บ้านหนองนกเขียน 89.  บ้านหนองตานา 90.  บ้านหนองตะไก้ 91.  บ้านหนองตะครอง 92.  บ้านหนองตอ 93.  บ้านหนองดินดำ 94.  บ้านหนองดง 95.  บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 96.  บ้านหนองจาน 97.  บ้านหนองจะบก 98.  บ้านหนองขาม 99.  บ้านหนองกองแก้ว 100.  บ้านสำโรงโคก 101.  บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 102.  บ้านสำนักตูมกา 103.  บ้านสามหลักพัฒนา 104.  บ้านสะพานหิน 105.  บ้านสะพานยาว 106.  บ้านสระสี่เหลี่ยม 107.  บ้านส้มป่อย 108.  บ้านศิลาทอง 109.  บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 110.  บ้านวังอ้ายจีด 111.  บ้านวังอ้ายคง 112.  บ้านวังมน 113.  บ้านวังพง 114.  บ้านวังตาเทพ 115.  บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 116.  บ้านวังตาท้าว 117.  บ้านวังตะเฆ่ 118.  บ้านวังคมคาย 119.  บ้านวังขอนสัก 120.  บ้านวังกุง 121.  บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 122.  บ้านวังกะทะ 123.  บ้านละหานค่าย 124.  บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 125.  บ้านร้านหญ้า 126.  บ้านร่วมมิตร 127.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 128.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง 129.  บ้านยางเครือ 130.  บ้านยางเกี่ยวแฝก 131.  บ้านมะเกลือโนนทอง 132.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 133.  บ้านปากค่ายช่องแมว 134.  บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 135.  บ้านประดู่งาม 136.  บ้านบุฉนวน 137.  บ้านบุ่งเวียนวิทยา 138.  บ้านบะเสียว 139.  บ้านน้ำลาด 140.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 141.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 142.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ 143.  บ้านนา 144.  บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 145.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 146.  บ้านท่าโป่ง 147.  บ้านท่าแตง 148.  บ้านท่าศิลา 149.  บ้านทามจาน 150.  บ้านท่ากูบ 151.  บ้านทองคำพิงวิทยา 152.  บ้านตาล 153.  บ้านตะลอมไผ่ 154.  บ้านตลุกคูณพัฒนา 155.  บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 156.  บ้านดอนละนาม 157.  บ้านดอนกอก 158.  บ้านดงลาน 159.  บ้านซับไทร 160.  บ้านซับใหม่ 161.  บ้านซับเจริญสุข 162.  บ้านซับหมี 163.  บ้านซับยาง 164.  บ้านช่องสำราญ 165.  บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 166.  บ้านงิ้ว 167.  บ้านขี้เหล็ก 168.  บ้านขามราษฎร์นุกูล 169.  บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 170.  บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 171.  บ้านกุดตาลาด 172.  บ้านกลอยสามัคคี 173.  ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 174.  ดอนเปล้าศึกษา 175.  ซับใหญ่วิทยาคม 176.  ซับมงคลวิทยา 177.  ซับถาวรพัฒนา 178.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 179.  ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 180.  ชุมชนบ้านห้วยแย้ 181.  ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 182.  ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 183.  ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 184.  ชุมชนบัวบานสามัคคี 185.  ชุมชนชวนวิทยา 186.  จัตุรัสวิทยานุกูล 187.  จอมแก้ววิทยา 188.  กันกงบ้านลี่สามัคคี