สพป.ปัตตานี เขต 3 : 1 ## PAGE 2

1.  วัดโบกขรณี 2.  วัดโชติรส 3.  วัดสารวัน 4.  พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 5.  บ้านโลทู 6.  บ้านโตะบาลา 7.  บ้านโต๊ะชูด 8.  บ้านโคกนิบง 9.  บ้านแลแวะ 10.  บ้านแซะโมะ 11.  บ้านเจาะกือแย 12.  บ้านเขาดิน 13.  บ้านอุแตบือราแง 14.  บ้านสือดัง 15.  บ้านวังไชย 16.  บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 17.  บ้านลานช้าง 18.  บ้านละเวง 19.  บ้านละอาร์ 20.  บ้านละหาร 21.  บ้านรังมดแดง 22.  บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 23.  บ้านมะแนดาแล 24.  บ้านมะนังยง 25.  บ้านมะกอ 26.  บ้านพิเทน(วันครู 2502) 27.  บ้านพอเหมาะ 28.  บ้านป่าไหม้ 29.  บ้านปายอ 30.  บ้านป่าม่วง 31.  บ้านป่าทุ่ง 32.  บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 33.  บ้านปลักแตน 34.  บ้านปล่องหอย 35.  บ้านบือแต 36.  บ้านบือเระ 37.  บ้านบือจะ 38.  บ้านบีติง 39.  บ้านบาโงยือแบ็ง 40.  บ้านบาโงยือริง 41.  บ้านบาโงมูลง 42.  บ้านบาเลาะ 43.  บ้านบน 44.  บ้านน้ำดำ 45.  บ้านทุ่งเค็จ 46.  บ้านทุ่งกินนร 47.  บ้านท่าช้าง 48.  บ้านตือเบาะ 49.  บ้านตะโละไกรทอง 50.  บ้านตะโละแมะนา 51.  บ้านตะโละดารามัน 52.  บ้านตะบิ้ง 53.  บ้านชะเมาสามต้น 54.  บ้านช่องแมว 55.  บ้านจ่ากอง 56.  บ้านจะเฆ่ 57.  บ้านกาหงษ์ 58.  บ้านกะลาพอ 59.  บ้านกะรุบี 60.  บ้านกระจูด 61.  ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 62.  ชุมชนบ้านแป้น 63.  ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 64.  ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 65.  ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 66.  ชุมชนบ้านบางเก่า 67.  ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)