สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 22 2.  อุดมมิตรพัฒนา 3.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 4.  หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 5.  สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 6.  สามัคคีอนุสรณ์ 7.  สมบูรณ์ประชาสรรค์ 8.  ศึกษาประชาคม 9.  วัดไทรโพธิ์งาม 10.  วัดโสภณประชาราม 11.  วัดเวียงสระ 12.  วัดเพ็งประดิษฐาราม 13.  วัดอินทการาม 14.  วัดอรัญคามวารี 15.  วัดสามพัน 16.  วัดสองแพรก 17.  วัดสมัยสุวรรณ 18.  วัดวิเวการาม 19.  วัดบ้านส้อง 20.  วัดบางสวรรค์ 21.  วัดบางพา 22.  วัดบางกำยาน 23.  วัดน้ำพุ 24.  วัดทุ่งหลวง 25.  วัดท่าเจริญ 26.  วัดดอนพยอม 27.  วัดควนศรี 28.  วัดควนท่าแร่ 29.  วัดคลองตาล 30.  วัดคลองฉนวน 31.  ราชประชานุเคราะห์ 12 32.  มิตรประชาราษฎร์ 33.  มหาราช 2 34.  ปัญญาประชาอุทิศ 35.  ประชาอุทิศ 36.  บ้านไสท้อน 37.  บ้านไสดง 38.  บ้านไสดง 39.  บ้านไสขรบ 40.  บ้านไร่เหนือ 41.  บ้านไร่ยาว 42.  บ้านไทรห้อง 43.  บ้านในไร่ 44.  บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 45.  บ้านโคกมะม่วง 46.  บ้านเหมืองทวด 47.  บ้านเมรัย 48.  บ้านเขาสามยอด 49.  บ้านเขารักษ์ 50.  บ้านเขาปูน 51.  บ้านเขานิพันธ์ 52.  บ้านเขาน้อย 53.  บ้านเขาตอก 54.  บ้านเกาะน้อย 55.  บ้านหานเพชร 56.  บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 57.  บ้านห้วยใหญ่ 58.  บ้านห้วยแห้ง 59.  บ้านห้วยห้าง 60.  บ้านห้วยล่วง 61.  บ้านห้วยมุด 62.  บ้านห้วยมะนาว 63.  บ้านห้วยทรายทอง 64.  บ้านห้วยตอ 65.  บ้านห้วยชัน 66.  บ้านหมาก 67.  บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 68.  บ้านหน้าเขา 69.  บ้านหนองโสน 70.  บ้านหนองเรียน 71.  บ้านหนองหญ้าปล้อง 72.  บ้านสี่แยกสามัคคี 73.  บ้านสี่แยกคลองศิลา 74.  บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 75.  บ้านส้องเหนือ 76.  บ้านส้อง 77.  บ้านสวยศรี 78.  บ้านวังใหญ่ 79.  บ้านวังหิน 80.  บ้านลานเข้ 81.  บ้านราษฎร์พัฒนา 82.  บ้านยูงทอง 83.  บ้านยูงงาม 84.  บ้านยูงงาม 85.  บ้านย่านดินแดง 86.  บ้านยางอุง 87.  บ้านยวนปลา 88.  บ้านพรุแชง 89.  บ้านพรหมรังสิต 90.  บ้านปากหาน 91.  บ้านปากสาย 92.  บ้านปากด่าน 93.  บ้านปลายสาย 94.  บ้านปลายศอก 95.  บ้านปลายน้ำ 96.  บ้านปลายคลอง 97.  บ้านประตูพลิก 98.  บ้านบางใหญ่สินปุน 99.  บ้านบางใหญ่สามัคคี 100.  บ้านบางใหญ่ 101.  บ้านบางเหรียง 102.  บ้านบางหอย 103.  บ้านบางหยด 104.  บ้านบางรูป 105.  บ้านบางปาน 106.  บ้านบางประสามัคคี 107.  บ้านบางน้ำเย็น 108.  บ้านบางดี 109.  บ้านบ่อพระ 110.  บ้านนาชุมเห็ด 111.  บ้านนาควน 112.  บ้านธารอารี 113.  บ้านทุ่งในไร่ 114.  บ้านทุ่งหญ้าแดง 115.  บ้านทุ่งตำเสา 116.  บ้านทุ่งจูด 117.  บ้านทับใหม่ 118.  บ้านทรายทอง 119.  บ้านดอนทราย 120.  บ้านดอนงาม 121.  บ้านช่องช้าง 122.  บ้านควนใหม่ 123.  บ้านควนเนียง 124.  บ้านควนสูง 125.  บ้านควนสินชัย 126.  บ้านควนสามัคคี 127.  บ้านควนสว่างวัฒนา 128.  บ้านควนสระ 129.  บ้านควนยอ 130.  บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 131.  บ้านควนมหาชัย(นาสาร) 132.  บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 133.  บ้านควนพรุพี 134.  บ้านควนปราง 135.  บ้านควนนิยม 136.  บ้านควนคีรีวงศ์ 137.  บ้านควนกองเมือง 138.  บ้านควนกลาง 139.  บ้านคลองโหยน 140.  บ้านคลองโร 141.  บ้านคลองหาเหนือ 142.  บ้านคลองยา 143.  บ้านคลองพังกลาง 144.  บ้านคลองปราบ 145.  บ้านคลองจัน 146.  บ้านคลองกา 147.  บ้านขุนราษฎร์ 148.  บ้านกอบแกบ 149.  บ้านกลาง 150.  นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 151.  นาสาร 152.  ทรัพย์ทวี 153.  จิตประชาราษฎร์ 154.  ควนสุบรรณ