สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  สารภีอุทิศ 2.  สหกรณ์นิคม 3.  วัดไตรรัตนากร 4.  วัดโพธิ์น้อย 5.  วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 6.  วัดโกศาวาส 7.  วัดแหลมไผ่ 8.  วัดเดิมเจ้า 9.  วัดเขาศรีวิชัย 10.  วัดเขาพนมแบก 11.  วัดเกษมบำรุง 12.  วัดอินทราวาส 13.  วัดอัมพาวาส 14.  วัดอัมพาราม 15.  วัดอรัญญาราม 16.  วัดหัวเตย 17.  วัดห้วยกรวด 18.  วัดหนองไทร 19.  วัดสุมังคลาราม 20.  วัดสุทธาวาส 21.  วัดสามัคคีธรรมาราม 22.  วัดสันติคีรีรมย์ 23.  วัดสังขประดิษฐ์ 24.  วัดสองพี่น้อง 25.  วัดศรีสุวรรณ 26.  วัดวิโรจนาราม 27.  วัดวิชิตธาราราม 28.  วัดราษฎร์บำรุง 29.  วัดรัษฎาราม 30.  วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 31.  วัดพุมเรียง 32.  วัดพะแสง 33.  วัดพรุศรี 34.  วัดพระพรหม 35.  วัดพระบรมธาตุไชยา 36.  วัดพนม 37.  วัดประตูใหญ่ 38.  วัดประชาวงศาราม 39.  วัดบางพลา 40.  วัดบางปอ 41.  วัดบางน้ำจืด 42.  วัดบางคราม 43.  วัดบ่อมะปริง 44.  วัดนิลาราม 45.  วัดน้ำหัก 46.  วัดน้ำรอบ 47.  วัดน้ำพุ 48.  วัดนาคาวาส 49.  วัดนันทาราม 50.  วัดธารน้ำไหล 51.  วัดธัญญาราม 52.  วัดทุ่งเซียด 53.  วัดท่าตลิ่งชัน 54.  วัดถ้ำสิงขร 55.  วัดถ้ำวราราม 56.  วัดตรีธาราราม 57.  วัดตรณาราม 58.  วัดชัยธาราวาส 59.  วัดชยาราม 60.  วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 61.  วัดจันทร์ประดิษฐาราม 62.  วัดขจรบำรุง 63.  วัดกาฬสินธุ์ 64.  มหาราชบ้านแสงอรุณ 65.  บ้านไทรงาม 66.  บ้านไทรงาม 67.  บ้านใหญ่ 68.  บ้านโพธิ์พนา 69.  บ้านโตนยาง 70.  บ้านแสนสุข 71.  บ้านแม่แขก 72.  บ้านเหนือน้ำ 73.  บ้านเบญจา 74.  บ้านเชี่ยวเฟือง 75.  บ้านเชี่ยวหมวง 76.  บ้านเชี่ยวมะปราง 77.  บ้านเชี่ยวขวาน 78.  บ้านเคี่ยมเพาะ 79.  บ้านเขาเทพพิทักษ์ 80.  บ้านเขานาใน 81.  บ้านเกาะมุกด์ 82.  บ้านอู่ตะเภา 83.  บ้านอ่างทอง 84.  บ้านอรุโณทัย 85.  บ้านหินดาน 86.  บ้านห้วยไผ่ 87.  บ้านห้วยพุน 88.  บ้านห้วยทรายขาว 89.  บ้านห้วยตาหมิง 90.  บ้านหน้าซึง 91.  บ้านหนองเหรียง 92.  บ้านหนองมน 93.  บ้านหนองปรือ 94.  บ้านหนองจอก 95.  บ้านหญ้าปล้อง 96.  บ้านสามสัก 97.  บ้านสหกรณ์ 98.  บ้านศรีพนม 99.  บ้านศรีปทุมวัลย์ 100.  บ้านวังพลาย 101.  บ้านวังผักแว่น 102.  บ้านวังขุม 103.  บ้านลูกเดือน 104.  บ้านลุ่มชุมแสง 105.  บ้านราษฎร์ประสานจิต 106.  บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 107.  บ้านย่านยาว 108.  บ้านยางงาม 109.  บ้านยาง 110.  บ้านมะเลาะ 111.  บ้านมะม่วงงาม 112.  บ้านพัฒนา 2 113.  บ้านพัฒนา 114.  บ้านพังกาญจน์ 115.  บ้านพรุยายชี 116.  บ้านป่าตง 117.  บ้านปากโตน 118.  บ้านปากน้ำท่ากระจาย 119.  บ้านปากทำเรียง 120.  บ้านปลายคลอง 121.  บ้านบางหิน 122.  บ้านบางสาน 123.  บ้านบางพระ 124.  บ้านบางปรุ 125.  บ้านบางประชาภิบาล 126.  บ้านบางขนุน 127.  บ้านบ่อน้ำผุด 128.  บ้านบ่อกรัง 129.  บ้านบนไร่ 130.  บ้านน้ำราด 131.  บ้านนาใหญ่ 132.  บ้านนาแค 133.  บ้านนาค้อ 134.  บ้านนา 135.  บ้านทุ่งโพธิ์ 136.  บ้านทุ่งเสียน 137.  บ้านทุ่งพลับ 138.  บ้านทุ่งนางเภา 139.  บ้านทำเนียบ 140.  บ้านท่าไท 141.  บ้านท่าไคร 142.  บ้านท่าใหม่ 143.  บ้านท่าแซะ 144.  บ้านท่าม่วง 145.  บ้านท่านหญิงวิภา 146.  บ้านท่าขนอน 147.  บ้านทรายแก้ว 148.  บ้านถ้ำผึ้ง 149.  บ้านตาขุน 150.  บ้านตะเคียนทอง 151.  บ้านตะกรบ 152.  บ้านต้นยวน 153.  บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 154.  บ้านดินก้อง 155.  บ้านดอนสุวรรณ 156.  บ้านดอนมะกอก 157.  บ้านชายท่า 158.  บ้านช่องไม้งาม 159.  บ้านจำปาทอง 160.  บ้านคันธุลี 161.  บ้านควนสูง 162.  บ้านควนสุวรรณ 163.  บ้านควนรา 164.  บ้านคลองไม้แดง 165.  บ้านคลองสงค์ 166.  บ้านคลองวัว 167.  บ้านคลองราง 168.  บ้านคลองรอก 169.  บ้านคลองพา 170.  บ้านคลองชะอุ่น 171.  บ้านคชาธาร 172.  บ้านขวัญพัฒน์ 173.  บ้านกลาง 174.  ตาขุน 175.  ตลาดหนองหวาย 176.  ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 177.  ชุมชนวัดปากตรัง 178.  ชุมชนวัดจันทาราม 179.  ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 180.  คีรีรัฐนิคม