สพป.ราชบุรี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  อนุบาลโพธาราม ฯ 2.  อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 3.  อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 4.  อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 5.  วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 6.  วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 7.  วัดใหม่สี่หมื่น 8.  วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9.  วัดโพธิ์รัตนาราม 10.  วัดโพธิ์บัลลังก์ 11.  วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 12.  วัดโชติทายการาม 13.  วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 14.  วัดโคกทอง 15.  วัดโกสินารายน์ 16.  วัดแหลมทอง 17.  วัดแก้วฟ้า 18.  วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 19.  วัดเหนือ 20.  วัดเวฬุวนาราม 21.  วัดเนกขัมมาราม 22.  วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 23.  วัดเขาส้ม 24.  วัดเขาพระ 25.  วัดเขาชะงุ้ม 26.  วัดเขาขลุง 27.  วัดอุบลวรรณา 28.  วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 29.  วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 30.  วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 31.  วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 32.  วัดหุบมะกล่ำ 33.  วัดหุบกระทิง 34.  วัดหัวโพ 35.  วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 36.  วัดหลักหกรัตนาราม 37.  วัดหลวง 38.  วัดหนองเอี่ยน 39.  วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 40.  วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 41.  วัดหนองอ้อ 42.  วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 43.  วัดหนองหญ้าปล้อง 44.  วัดหนองมะค่า 45.  วัดหนองม่วง 46.  วัดหนองปลาดุก 47.  วัดหนองประทุน 48.  วัดหนองกลางด่าน 49.  วัดหนองกลางดง 50.  วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 51.  วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 52.  วัดสามัคคีธรรม 53.  วัดสัมมาราม 54.  วัดสระสี่มุม 55.  วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 56.  วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 57.  วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 58.  วัดสนามไชย 59.  วัดสนามชัย 60.  วัดศรีประชุมชน 61.  วัดลำพยอม 62.  วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 63.  วัดลาดบัวขาว 64.  วัดระฆังทอง 65.  วัดยางหัก 66.  วัดมาบแค 67.  วัดม่วง 68.  วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 69.  วัดพระศรีอารย์ 70.  วัดปรกเจริญ 71.  วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 72.  วัดบ้านไร่ 73.  วัดบ้านใหม่ 74.  วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 75.  วัดบ้านฆ้องน้อย 76.  วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 77.  วัดบางลาน 78.  วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 79.  วัดบัวงาม 80.  วัดบ่อมะกรูด 81.  วัดนางแก้ว 82.  วัดทำนบ 83.  วัดท่าเรือ 84.  วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 85.  วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 86.  วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 87.  วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 88.  วัดตาลเตี้ย 89.  วัดตาล 90.  วัดตาผา 91.  วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 92.  วัดดีบอน 93.  วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 94.  วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 95.  วัดดอนเซ่ง 96.  วัดดอนสาลี 97.  วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 98.  วัดดอนพรม 99.  วัดดอนทราย 100.  วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 101.  วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 102.  วัดชาวเหนือ 103.  วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 104.  วัดช่องพราน 105.  วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 106.  วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 107.  วัดคูหาสวรรค์ 108.  วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 109.  วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 110.  บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 111.  บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 112.  บ้านเขาแหลม 113.  บ้านเกาะโพธิ์งาม 114.  บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 115.  บ้านห้วยยาง 116.  บ้านหนองไก่แก้ว 117.  บ้านหนองไก่ขัน 118.  บ้านหนองใยบัว 119.  บ้านหนองสองห้อง 120.  บ้านหนองสลิด 121.  บ้านหนองตาพุด 122.  บ้านหนองคา 123.  บ้านหนองครึม 124.  บ้านหนองกวาง 125.  บ้านหนองกระทุ่ม 126.  บ้านลาดใหญ่ 127.  บ้านรางสีหมอก 128.  บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 129.  บ้านดอนไม้ลาย 130.  บ้านดอนไผ่ 131.  บ้านดอนฟักทอง 132.  บ้านกุ่ม 133.  ธรรมาธิปไตย 134.  ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 135.  ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 136.  ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 137.  ชุมชนวัดหนองโพ 138.  ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 139.  ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 140.  ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 141.  ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 142.  ชุมชนวัดท่าผา 143.  ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 144.  ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 145.  ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 146.  ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 147.  ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง