สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 25 2.  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 3.  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 4.  อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 5.  อนุบาลหล่มเก่า 6.  อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 7.  อนุบาลน้ำหนาว 8.  หน้าศูนย์เครื่องมือกล 9.  วัดหนองปลาซิว 10.  วัดศรีทอง 11.  วัดศรีจันดาธรรม 12.  วัดทุ่งธงไชย 13.  พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 14.  พ่อขุนผาเมืองรำลึก 15.  บ้านไร่นางาม 16.  บ้านโสก 17.  บ้านโป่งสามขา 18.  บ้านโนนทอง 19.  บ้านโจะโหวะ 20.  บ้านโคกมน 21.  บ้านแก่งโตน 22.  บ้านเหล่าหญ้า 23.  บ้านเหมืองแบ่ง 24.  บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 25.  บ้านอุ่มกะทาด 26.  บ้านอีเลิศ 27.  บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 28.  บ้านหินโง่น 29.  บ้านหินฮาว 30.  บ้านหินกลิ้ง 31.  บ้านหัวนาเลา 32.  บ้านหัวนา 33.  บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 34.  บ้านห้วยอีจีน 35.  บ้านห้วยหินลับ 36.  บ้านห้วยหญ้าเครือ 37.  บ้านห้วยสวิง 38.  บ้านห้วยสนามทราย 39.  บ้านห้วยลาน 40.  บ้านห้วยลาด 41.  บ้านห้วยระหงส์ 42.  บ้านห้วยผักกูด 43.  บ้านห้วยน้ำขาว 44.  บ้านห้วยข่อย 45.  บ้านห้วยขอนหาด 46.  บ้านห้วยกะโปะ 47.  บ้านห้วยกอก 48.  บ้านหลักด่าน 49.  บ้านหนองไขว่ 50.  บ้านหนองแม่นา 51.  บ้านหนองเล 52.  บ้านหนองเขียว 53.  บ้านหนองสว่าง 54.  บ้านหนองยาว 55.  บ้านหนองปลา 56.  บ้านหนองบัว 57.  บ้านหนองคัน 58.  บ้านสักหลง 59.  บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 60.  บ้านส้มเลา 61.  บ้านสงเปลือย 62.  บ้านศิลา 63.  บ้านวังเวินพัฒนา 64.  บ้านวังเวิน 65.  บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 66.  บ้านวังร่อง 67.  บ้านวังยาว 68.  บ้านวังมล 69.  บ้านวังบาล 70.  บ้านวังขอน 71.  บ้านวังกวาง 72.  บ้านวังก้นหวด 73.  บ้านลานบ่า 74.  บ้านร่องดู่ 75.  บ้านร่องกะถิน 76.  บ้านภูผักไซ่ 77.  บ้านฟองใต้ 78.  บ้านฝายนาแซง 79.  บ้านฝาย 80.  บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 81.  บ้านป่าแกเครือ 82.  บ้านป่าบง 83.  บ้านปากออก 84.  บ้านปากห้วยขอนแก่น 85.  บ้านปากดุก 86.  บ้านบุ่งคล้า 87.  บ้านบุ่ง 88.  บ้านน้ำสร้าง 89.  บ้านน้ำพุ 90.  บ้านน้ำดุกเหนือ 91.  บ้านน้ำชุน 92.  บ้านน้ำคำ 93.  บ้านน้ำก้อ 94.  บ้านนาเกาะ 95.  บ้านนายาว 96.  บ้านนาซำ 97.  บ้านนครเดิด 98.  บ้านธารทิพย์ 99.  บ้านทุ่งสมอ 100.  บ้านท่าโก 101.  บ้านท่าอิบุญ 102.  บ้านท่าผู 103.  บ้านท่าดินแดง 104.  บ้านท่าช้าง 105.  บ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 106.  บ้านท่าขาม(หล่มสัก) 107.  บ้านทับเบิกร่วมใจ 108.  บ้านทรัพย์สว่าง 109.  บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 110.  บ้านตาดกลอย 111.  บ้านดอยน้ำเพียงดิน 112.  บ้านดอนสว่าง 113.  บ้านดงน้ำเดื่อ 114.  บ้านดงทิพย์ 115.  บ้านดงคล้อ 116.  บ้านดงขวาง 117.  บ้านซำม่วง 118.  บ้านซำภู 119.  บ้านช้างตะลูด 120.  บ้านจางวาง 121.  บ้านคลองสีฟัน 122.  บ้านกลาง 123.  บ้านกกโอ 124.  บ้านกกกะบก 125.  ธรรมนูญกองช่างวิทยา 126.  ชุมชนบ้านติ้ว