สพป.พิษณุโลก เขต 3 : 7 ## PAGE 2

1.  แก่งบ้านยางป่าคาย 2.  เขาไร่ศรีราชา 3.  เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 4.  ห้วยปลาไหล 5.  หนองสะแกประชานุกูล 6.  สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 7.  ศึกษากุลบุตร 8.  ศิริราษฎร์พัฒนา 9.  ศรีภิรมย์พิทยา 10.  วิทยสัมพันธ์ 11.  วัดโบสถ์ 12.  วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 13.  วัดเสนาสน์ 14.  วัดเมมสุวรรณาราม 15.  วัดเซิงหวาย 16.  วัดเขาน้อย 17.  วัดหินลาด 18.  วัดหางไหล 19.  วัดหัวเขาสมอคร้า 20.  วัดหอกลอง 21.  วัดห้วยดั้ง 22.  วัดหนองหม้อแกง 23.  วัดหนองมะคัง 24.  วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 25.  วัดสมอสุวรรณาราม 26.  วัดสนามไชย 27.  วัดวังไม้แก่น 28.  วัดวังวน 29.  วัดวังมะด่าน 30.  วัดวังงิ้วงาม 31.  วัดวงฆ้อง 32.  วัดย่านยาวประชานุกูล 33.  วัดบ้านน้อย 34.  วัดบ่อภาค 35.  วัดน้ำคบ 36.  วัดนาขุม 37.  วัดนาขาม 38.  วัดธรรมาราม 39.  วัดทุ่งตาเปรี้ยว 40.  วัดท่าสี่ร้อย 41.  วัดท่าช้าง 42.  วัดทับยายเชียง 43.  วัดท้องโพลง 44.  วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 45.  วัดคันโช้ง 46.  วัดคลองมะเกลือ 47.  วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 48.  วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 49.  ราษฎร์สามัคคี 50.  ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 51.  ราษฎร์บำรุง 52.  มะต้องประชาสรรค์ 53.  ภูขัดรวมไทยพัฒนา 54.  ผดุงวิทยา 55.  ประชาอุปถัมภ์ 56.  ประชาสามัคคี 57.  ประชาสงเคราะห์พิทยา 58.  บ้านโป่งกะเฌอ 59.  บ้านโคกใหญ่ 60.  บ้านแยง 61.  บ้านแก่งเจ็ดแคว 62.  บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 63.  บ้านแก่งบัวคำ 64.  บ้านแก่งทุ่ง 65.  บ้านแก่งคันนา 66.  บ้านเนินสุวรรณ 67.  บ้านเนินมะคึด 68.  บ้านเนินทอง 69.  บ้านเข็กใหญ่ 70.  บ้านหาดใหญ่ 71.  บ้านห้วยเฮี้ย 72.  บ้านห้วยเหิน 73.  บ้านห้วยเจียง 74.  บ้านห้วยหมากหล่ำ 75.  บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 76.  บ้านห้วยน้ำไซ 77.  บ้านห้วยน้ำปลา 78.  บ้านห้วยท้องฟาน 79.  บ้านห้วยทรายเหนือ 80.  บ้านห้วยทรายทอง 81.  บ้านห้วยตีนตั่ง 82.  บ้านห้วยช้างแทง 83.  บ้านห้วยกอกพัฒนา 84.  บ้านหลังเขา 85.  บ้านหนองไผ่ 86.  บ้านหนองหิน 87.  บ้านหนองห้าง 88.  บ้านหนองลาน 89.  บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 90.  บ้านหนองปลิง 91.  บ้านหนองน้ำสร้าง 92.  บ้านหนองขาหย่าง 93.  บ้านหนองกะท้าว 94.  บ้านหนองกระบาก 95.  บ้านหนองกระดาษ 96.  บ้านสวนเมี่ยง 97.  บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 98.  บ้านลาดคื้อ 99.  บ้านร่มเกล้า 100.  บ้านยางโกลน 101.  บ้านมะต้อง 102.  บ้านพร้าว 103.  บ้านป่าแดง 104.  บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 105.  บ้านป่ารวก 106.  บ้านป่าซ่าน 107.  บ้านป่าคาย 108.  บ้านปากรอง 109.  บ้านบุ่งวิทยา 110.  บ้านบุ่งผลำ 111.  บ้านบุ่งปลาฝา 112.  บ้านบุ่งตารอด 113.  บ้านบึงวิทยา 114.  บ้านบึงธรรมโรง 115.  บ้านบ่อโพธิ์ 116.  บ้านน้ำโจน 117.  บ้านน้ำเลา 118.  บ้านน้ำหักศึกษา 119.  บ้านน้ำลอม 120.  บ้านน้ำภาคน้อย 121.  บ้านน้ำพริก 122.  บ้านน้ำทองน้อย 123.  บ้านน้ำตาก 124.  บ้านน้ำจวง 125.  บ้านน้ำคลาด 126.  บ้านน้ำกุ่ม 127.  บ้านนาไก่เขี่ย 128.  บ้านนาโพธิ์นาจาน 129.  บ้านนาแฝก 130.  บ้านนาเมือง 131.  บ้านนาเปอะ 132.  บ้านนาหล่ม 133.  บ้านนาหนอง 134.  บ้านนาล้อม 135.  บ้านนาฟองแดง 136.  บ้านนาทุ่งใหญ่ 137.  บ้านนาตอน 138.  บ้านนาจาน 139.  บ้านนาคล้าย 140.  บ้านนาขุมคัน 141.  บ้านท่าหินลาด 142.  บ้านท่าหนองปากพาน 143.  บ้านท่าสะแก 144.  บ้านท่ากระดุน 145.  บ้านถ้ำพริก 146.  บ้านชาติตระการ 147.  บ้านคลองทำเนียบ 148.  บ้านคลองตกวิทยา 149.  บ้านคลองช้าง 150.  บ้านขุนน้ำคับ 151.  บ้านขอนสองสลึง 152.  บ้านขวดน้ำมัน 153.  บ้านกกม่วง 154.  บางยางพัฒนา 155.  นครไทยวิทยาคม 156.  ทับยายเชียงวิทยา 157.  ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 158.  ชุมชนวัดบ้านดง 159.  ชุมชนบ้านท่างาม 160.  ชุมชนดิฎฐอำรุง 161.  ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 162.  ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 163.  กัลยาณิวัฒนา 1