สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 2.  เพียงหลวง ๑๑ ฯ 3.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 4.  อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 5.  อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 6.  อนุบาลแม่ลาน้อย 7.  อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 8.  สังวาลย์วิทยา 9.  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 10.  ลุ่มน้ำวิทยา 11.  ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 12.  ล่องแพวิทยา 13.  รัตนประทีปวิทยา 14.  บ้านไร่วิทยา 15.  บ้านโพซอ 16.  บ้านแม่โถใต้ 17.  บ้านแม่โถ 18.  บ้านแม่และ 19.  บ้านแม่แลบ 20.  บ้านแม่แพหลวง 21.  บ้านแม่แพน้อย 22.  บ้านแม่แพ 23.  บ้านแม่แคะ 24.  บ้านแม่เตี๋ย 25.  บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 26.  บ้านแม่เงา 27.  บ้านแม่เกาะวิทยา 28.  บ้านแม่เกาะ 29.  บ้านแม่ฮุ 30.  บ้านแม่อุมลองหลวง 31.  บ้านแม่อุมลอง 32.  บ้านแม่อุมพาย 33.  บ้านแม่อุมป๊อก 34.  บ้านแม่ออกเหนือ 35.  บ้านแม่ออก 36.  บ้านแม่อมลาน 37.  บ้านแม่หาร 38.  บ้านแม่หาด 39.  บ้านแม่หลุย 40.  บ้านแม่สุ 41.  บ้านแม่สามแลบ 42.  บ้านแม่สะแมง 43.  บ้านแม่สะเรียง 44.  บ้านแม่สะลาบ 45.  บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 46.  บ้านแม่สะปึ๋ง 47.  บ้านแม่สะกึ๊ด 48.  บ้านแม่สะกั๊วะ 49.  บ้านแม่สวรรค์หลวง 50.  บ้านแม่สวรรค์น้อย 51.  บ้านแม่สวด 52.  บ้านแม่ลิด 53.  บ้านแม่ลาย 54.  บ้านแม่ลามา 55.  บ้านแม่ลาผาไหว 56.  บ้านแม่ละ 57.  บ้านแม่ปุ๋น 58.  บ้านแม่ปาง 59.  บ้านแม่ปอถ่า 60.  บ้านแม่นาจางเหนือ 61.  บ้านแม่นาจาง 62.  บ้านแม่ทะลุ 63.  บ้านแม่ตอละ 64.  บ้านแม่ต้อบใต้ 65.  บ้านแม่ต้อบเหนือ 66.  บ้านแม่จ๊าง 67.  บ้านแม่จอ 68.  บ้านแม่งะ 69.  บ้านแม่คะตวน 70.  บ้านแม่ขีด 71.  บ้านแม่กะไน 72.  บ้านแม่ก๋อน 73.  บ้านแม่กองแป 74.  บ้านแม่กองคา 75.  บ้านแม่กวางใต้ 76.  บ้านแม่กวางเหนือ 77.  บ้านแพะพิทยา 78.  บ้านเสาหิน 79.  บ้านเวฬุวัน 80.  บ้านเลโคะ 81.  บ้านเครอะบอ 82.  บ้านอุมโละเหนือ 83.  บ้านอุมดาใต้ 84.  บ้านอุมดาเหนือ 85.  บ้านอมพาย 86.  บ้านหัวแม่โถ 87.  บ้านหัวลา 88.  บ้านห้วยไม้ซาง 89.  บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 90.  บ้านห้วยไก่ป่า 91.  บ้านห้วยโผ 92.  บ้านห้วยแห้ง 93.  บ้านห้วยเดื่อ 94.  บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 95.  บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 96.  บ้านห้วยห้า 97.  บ้านห้วยห้อม 98.  บ้านห้วยหมูพิทยา 99.  บ้านห้วยหมากหนุน 100.  บ้านห้วยสิงห์ 101.  บ้านห้วยวอก 102.  บ้านห้วยมะกอก 103.  บ้านห้วยม่วง 104.  บ้านห้วยผึ้งใหม่ 105.  บ้านห้วยผึ้ง 106.  บ้านห้วยปางผาง 107.  บ้านห้วยปลากั้ง 108.  บ้านห้วยน้ำใส 109.  บ้านห้วยทราย 110.  บ้านห้วยกู่ป๊ะ 111.  บ้านห้วยกุ้ง 112.  บ้านห้วยกองเป๊าะ 113.  บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 114.  บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 115.  บ้านห้วยกองมูล 116.  บ้านห้วยกองก้าด 117.  บ้านห้วยกระต่าย 118.  บ้านหนองม่วน 119.  บ้านสุดห้วยนา 120.  บ้านสาม 121.  บ้านสันติสุข 122.  บ้านส้มป่อย 123.  บ้านสบเมย 124.  บ้านสบหาร 125.  บ้านศรีมูลเมือง 126.  บ้านละอูบ 127.  บ้านฟักทอง 128.  บ้านพะมอลอ 129.  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 130.  บ้านผาแดงหลวง 131.  บ้านผาเยอ 132.  บ้านปู่แก้ว 133.  บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 134.  บ้านป่าโปง 135.  บ้านป่าแก่ 136.  บ้านป่าหมากวิทยา 137.  บ้านป่าหมาก 138.  บ้านบุญเลอ 139.  บ้านนาดอย 140.  บ้านทุ่งแพม 141.  บ้านทีฮือลือ 142.  บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 143.  บ้านทิยาเพอ 144.  บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 145.  บ้านท่าสองแคว 146.  บ้านท่าผาปุ้ม 147.  บ้านท่าตาฝั่ง 148.  บ้านทะโลงเหนือ 149.  บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 150.  บ้านต้นงิ้ว 151.  บ้านดูลาเปอร์ 152.  บ้านดอยเลี่ยม 153.  บ้านดอยงาม 154.  บ้านดงใหม่ 155.  บ้านดงกู่ 156.  บ้านซิวาเดอ 157.  บ้านช่างหม้อ 158.  บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 159.  บ้านจอซิเดอเหนือ 160.  บ้านคะปวง 161.  บ้านขุนแม่ลา 162.  บ้านขุนแม่ต้อบ 163.  บ้านขุนวงเหนือ 164.  บ้านขุนวง 165.  บ้านกะริคี 166.  บ้านกอมูเดอ 167.  บ้านกองแปใต้ 168.  บ้านกองก๋อย 169.  บ้านกอกหลวง 170.  บ้านกลอเซโล 171.  บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 172.  ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 173.  ดอนชัยวิทยา 174.  ชุมชนแม่ลาศึกษา 175.  ชุมชนบ้านผาผ่า 176.  ชุมชนบ้านน้ำดิบ