สพป.น่าน เขต 2 : 5 ## PAGE 2

1.  ไลออนส์บ้านหนองปลา 2.  ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 3.  ไตรราษฎร์สามัคคี 4.  ไตรราษฎร์วิทยา 5.  ไตรมิตรวิทยา 6.  ไตรประชาวิทยา 7.  ไตรคามวิทยา 8.  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 9.  แสนทองวิทยา 10.  เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 11.  หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 12.  สหราษฎร์บำรุง 13.  สมาคมพยาบาลไทย 14.  สกาดพัฒนา 15.  ศรีสระวงศ์ 16.  วรนคร 17.  ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 18.  ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 19.  มณีพฤกษ์ 20.  ภูคาวิทยาคม 21.  พัฒนานิคมวิทยา 22.  พระพุทธบาทวิทยา 23.  พนาสวรรค์ 24.  ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 25.  บ้านไร่ 26.  บ้านใหม่ 27.  บ้านแหน 28.  บ้านแพะกลาง 29.  บ้านแดนพนา 30.  บ้านเหล่าอ้อ 31.  บ้านเสี้ยว 32.  บ้านเสี้ยว 33.  บ้านเวียงสอง 34.  บ้านเปียงซ้อ 35.  บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 36.  บ้านเกวต 37.  บ้านห่างทางหลวง 38.  บ้านห้วยโก๋น 39.  บ้านห้วยฟอง 40.  บ้านห้วยท่าง 41.  บ้านห้วยทรายขาว 42.  บ้านหนาด 43.  บ้านหนองบัว 44.  บ้านหนอง 45.  บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 46.  บ้านสันเจริญ 47.  บ้านสะเกิน 48.  บ้านสะปัน 49.  บ้านส้อเด่นพัฒนา 50.  บ้านสองแคว 51.  บ้านสว้า 52.  บ้านสบเป็ด 53.  บ้านสบหนอง 54.  บ้านสบสาย 55.  บ้านสบมาง 56.  บ้านสบปืน 57.  บ้านสบขุ่น 58.  บ้านสบกอน 59.  บ้านสกาดใต้ 60.  บ้านวังว้า 61.  บ้านร้อง 62.  บ้านยู้ 63.  บ้านยอดดอยวัฒนา 64.  บ้านพาน 65.  บ้านพร้าวกลาง 66.  บ้านพร้าว 67.  บ้านผาเวียง 68.  บ้านผาหลัก 69.  บ้านผาสิงห์ 70.  บ้านผาน้ำย้อย 71.  บ้านผักเฮือก 72.  บ้านป่าหัด 73.  บ้านป่าลาน 74.  บ้านปางแก 75.  บ้านปางหก 76.  บ้านปางส้าน 77.  บ้านปางยาง 78.  บ้านปางปุก 79.  บ้านปางกอม 80.  บ้านปอน 81.  บ้านปรางค์ 82.  บ้านปงสนุก 83.  บ้านปง 84.  บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 85.  บ้านบ่อหลวง 86.  บ้านบ่อหยวก 87.  บ้านบวกหญ้า 88.  บ้านน้ำโมงปางสา 89.  บ้านน้ำแป่ง 90.  บ้านน้ำเลียง 91.  บ้านน้ำฮาว 92.  บ้านน้ำสอด 93.  บ้านน้ำลาด 94.  บ้านน้ำลักใต้ 95.  บ้านน้ำรีพัฒนา 96.  บ้านน้ำยาว 97.  บ้านน้ำพุร้อน 98.  บ้านน้ำพิ 99.  บ้านน้ำปัวพัฒนา 100.  บ้านน้ำช้างพัฒนา 101.  บ้านน้ำคา 102.  บ้านนาหนุนสอง 103.  บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 104.  บ้านนาวงศ์ 105.  บ้านนาฝาง 106.  บ้านนาฝ่า 107.  บ้านนาบง 108.  บ้านนาขวาง 109.  บ้านนาก้อ 110.  บ้านทุ่งเฮ้า 111.  บ้านท่าวังผา 112.  บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 113.  บ้านถ่อน 114.  บ้านตึ๊ด 115.  บ้านด่าน 116.  บ้านดอยติ้ว 117.  บ้านดอนแท่น 118.  บ้านดอนแก้ว 119.  บ้านดอนสบเปือ 120.  บ้านดอนมูล (แงง) 121.  บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 122.  บ้านชี 123.  บ้านคัวะ 124.  บ้านขุนน้ำน่าน 125.  บ้านขอน 126.  บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 127.  บ้านกอกจูน 128.  บ้านกอก 129.  บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 130.  บรรณโศภิษฐ์ 131.  ธาราบรรพต 132.  ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 133.  ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 134.  ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 135.  ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 136.  ชุมชนเจดีย์เชียงโคม 137.  ชุมชนศิลาแลง 138.  ชุมชนศิลาเพชร 139.  ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 140.  ชุมชนบ้านเฟือยลุง 141.  ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 142.  ชุมชนบ้านดอนตัน 143.  จอมแจ้งวิทยาคาร 144.  จตุราษฎร์ศึกษา