สพป.ลำปาง เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 2.  แม่แป้นวิทยา 3.  แม่ฮ่างวิทยา 4.  แม่ก๋งวิทยา 5.  เมืองยาววิทยา 6.  อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 7.  อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 8.  อนุบาลห้างฉัตร 9.  อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 10.  อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 11.  สบเมาะวิทยา 12.  สบมายสามัคคีวิทยา 13.  สบป้าดวิทยา 14.  วัดเสด็จ 15.  วัดหัวฝาย 16.  วัดหลวงวิทยา 17.  วัดสบจาง 18.  วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 19.  วัดพระเจ้านั่งแท่น 20.  วัดบ้านแลง 21.  วัดบ้านแขม 22.  วัดบ้านฮ่อง 23.  วัดบ้านสัก 24.  วัดน้ำโท้ง 25.  วัดทุ่งโจ้ 26.  วัดท่าสี 27.  วัดค่ากลาง 28.  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 29.  ผาแดงวิทยา 30.  ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 31.  บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 32.  บ้านใหม่ 33.  บ้านโป่งขวาก 34.  บ้านโทกหัวช้าง 35.  บ้านแม่เฟือง 36.  บ้านแม่อาง 37.  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 38.  บ้านแม่ส้าน 39.  บ้านแม่ตีบ 40.  บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 41.  บ้านแม่จาง 42.  บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 43.  บ้านแม่งาวใต้ 44.  บ้านแม่กวัก 45.  บ้านเหล่า 46.  บ้านอ้อน 47.  บ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 48.  บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 49.  บ้านห้วยอูน 50.  บ้านหวด 51.  บ้านหลวงใต้ 52.  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 53.  บ้านหมากหัววัง 54.  บ้านสำเภา 55.  บ้านสันทราย 56.  บ้านสัน 57.  บ้านสบเติ๋น 58.  บ้านสบพลึง 59.  บ้านสบค่อม 60.  บ้านศรีหมวดเกล้า 61.  บ้านวังตม 62.  บ้านยางอ้อย 63.  บ้านป่าตันกุมเมือง 64.  บ้านปันง้าว 65.  บ้านปงสนุก 66.  บ้านปงวัง 67.  บ้านบุญนาค 68.  บ้านบ่อห้อ 69.  บ้านนาแช่ 70.  บ้านนาสัก 71.  บ้านทุ่งหก 72.  บ้านทุ่งฝาย 73.  บ้านทุ่งกล้วย 74.  บ้านทุ่ง 75.  บ้านท่าโทก 76.  บ้านทาน 77.  บ้านทรายมูล 78.  บ้านจำปุย 79.  บ้านจำค่า 80.  บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 81.  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 82.  บ้านกาศเมฆ 83.  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 84.  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 85.  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 86.  ธงชัยวิทยา 87.  ทุ่งหนองขามวิทยา 88.  ทุ่งฝางวิทยา 89.  ชุมชนบ้านแหง 90.  ชุมชนบ้านแม่ฮาว 91.  ชุมชนบ้านสันกำแพง 92.  ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 93.  ชุมชนบ้านทราย 94.  กอรวกพิทยาสรรค์