สพป.มุกดาหาร : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 2.  โนนสะอาดราษฎร์บำรุง 3.  แก้งโนนคำประชาสรรค์ 4.  แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 5.  เมืองใหม่ 6.  เมืองพาลุกากรภูมิ 7.  เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 8.  อนุบาลมุกดาหาร 9.  ห้วยยางจอมมณี 10.  ห้วยตาเปอะ 11.  หลุบปึ้ง 12.  หมู่บ้านป่าไม้ 13.  หนองผือดอนม่วง 14.  หนองข่าประชาอุทิศ 15.  สยามกลการ4 16.  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 17.  วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 18.  ร่มเกล้า 19.  มุกดาลัย 20.  พระราชทานบ้านหนองหมู 21.  ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 22.  ป่งแดงวิทยาคม 23.  บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 24.  บ้านไร่ 25.  บ้านโสก 26.  บ้านโพนไฮ 27.  บ้านโพนแดง 28.  บ้านโพนสวาง 29.  บ้านโพนสว่าง 30.  บ้านโพนงาม 31.  บ้านโนนเกษม 32.  บ้านโนนสังข์ศรี 33.  บ้านโนนสะอาด2 34.  บ้านโนนสวาท 35.  บ้านโนนสว่าง1 36.  บ้านโนนสว่าง 2 37.  บ้านโนนศรี 38.  บ้านโนนยาง 39.  บ้านโนนตูม 40.  บ้านโค้งสำราญ 41.  บ้านโคกหินกอง 42.  บ้านโคกหนองหล่ม 43.  บ้านโคกสว่าง2 44.  บ้านโคกสว่าง1 45.  บ้านโคกพัฒนา 46.  บ้านโคกขามเลียน 47.  บ้านโคกกลาง 48.  บ้านโคก2 49.  บ้านโคก1 50.  บ้านแวง 51.  บ้านแมด 52.  บ้านแฝก 53.  บ้านแก่นเต่า 54.  บ้านแก้งนาง 55.  บ้านแก้งช้างเนียม 56.  บ้านแก้ง2 57.  บ้านเหล่าแขมทอง 58.  บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 59.  บ้านเหล่าหมี 60.  บ้านเหล่าสร้างถ่อ 61.  บ้านเหล่าป่าเป้ด 62.  บ้านเหล่าน้อย 63.  บ้านเหล่าดง 64.  บ้านเหล่าคราม 65.  บ้านเหล่า 66.  บ้านเหมืองบ่า 67.  บ้านเปียด 68.  บ้านเป้าป่าแสด 69.  บ้านอุ่มไผ่ 70.  บ้านหว้านใหญ่ 71.  บ้านหว้านน้อย 72.  บ้านห้วยลำโมง 73.  บ้านห้วยทราย2 74.  บ้านห้วยกอก2 75.  บ้านห้วยกอก1 76.  บ้านหนองไฮ 77.  บ้านหนองไผ่ 78.  บ้านหนองโอใหญ่ 79.  บ้านหนองแอก 80.  บ้านหนองแวงใหญ่ 81.  บ้านหนองแวง 82.  บ้านหนองแคนนาจาน 83.  บ้านหนองเอี่ยนดง 84.  บ้านหนองเอี่ยน 85.  บ้านหนองเม็ก 86.  บ้านหนองหอยป่าหวาย 87.  บ้านหนองหนาว 88.  บ้านหนองหญ้าไซย์ 89.  บ้านหนองสระพังทอง 90.  บ้านหนองสระพัง 91.  บ้านหนองยาง 92.  บ้านหนองบัว 93.  บ้านหนองบอน 94.  บ้านหนองบง 95.  บ้านหนองน้ำเต้า 96.  บ้านหนองนกเขียน 97.  บ้านหนองคอง 98.  บ้านหนองกะปาด 99.  บ้านหนองกระยัง 100.  บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 101.  บ้านสามขัว 102.  บ้านสานแว้ 103.  บ้านสองคอน 104.  บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 105.  บ้านสงเปือยเหนือ 106.  บ้านสงเปือย 107.  บ้านศูนย์ไหม 108.  บ้านวังไฮ 109.  บ้านวังนอง 110.  บ้านย้อมพัฒนา 111.  บ้านมะนาว 112.  บ้านม่วงหัก 113.  บ้านม่วง 114.  บ้านภูแผงม้า 115.  บ้านภูวง 116.  บ้านภูล้อม 117.  บ้านภูผาหอมพัฒนา 118.  บ้านภู 119.  บ้านพังคอง 120.  บ้านพรานอ้น 121.  บ้านฝั่งแดง 122.  บ้านผึ่งแดด 123.  บ้านป่าแดง 124.  บ้านป่าเตย 125.  บ้านป่าหวาย 126.  บ้านป่าพยอม 127.  บ้านปากช่อง 128.  บ้านป่งโพน 129.  บ้านป่งเปือย 130.  บ้านป่งขาม 131.  บ้านบุ่งอุทัย 132.  บ้านบุ่ง 133.  บ้านบาก2 134.  บ้านบาก ๑ 135.  บ้านบะ 136.  บ้านนิคมร่มเกล้า 137.  บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 138.  บ้านน้ำเที่ยง 2 139.  บ้านน้ำบ่อดง 140.  บ้านนาโสกน้อย 141.  บ้านนาโพธิ์ 142.  บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 143.  บ้านนาโปน้อย 144.  บ้านนาโด่ 145.  บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 146.  บ้านนาเสือหลายหนองยอ 147.  บ้านนาอุดม 148.  บ้านนาหินกอง 149.  บ้านนาหัวภู 150.  บ้านนาหลัก 151.  บ้านนาหลวง2 152.  บ้านนาหลวง1 153.  บ้านนาหนองแคน 154.  บ้านนาสะโน 155.  บ้านนาสองเหมือง 156.  บ้านนาสองห้อง 157.  บ้านนายาง 158.  บ้านนายอ 159.  บ้านนาม่วง 160.  บ้านนามน 161.  บ้านนาปุ่ง 162.  บ้านนาป่ง 163.  บ้านนาทาม 164.  บ้านนาถ่อน 165.  บ้านนาตะแบง1 166.  บ้านนาตะแบง 2 167.  บ้านนาดีโคกสวาท 168.  บ้านนาดี2 169.  บ้านนาคำน้อย2 170.  บ้านนาคำน้อย1 171.  บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 172.  บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 173.  บ้านนากอก 174.  บ้านท่าไค้ 175.  บ้านท่าห้วยคำ 176.  บ้านทรายทอง 177.  บ้านตูมหวาน 178.  บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 179.  บ้านด่านมน 180.  บ้านดานคำ 181.  บ้านดอนม่วย 182.  บ้านดอนป่าแคน 183.  บ้านดงเย็น 184.  บ้านดงหลวง 185.  บ้านดงยางนันทวัน 186.  บ้านดงยาง1 187.  บ้านดงมัน 188.  บ้านดงมอน 189.  บ้านดง 190.  บ้านซ่ง 191.  บ้านชะโนด 2 192.  บ้านชะโนด 1 193.  บ้านจอมมณีใต้ 194.  บ้านงิ้ว 195.  บ้านคำไหล 196.  บ้านคำเม็ก 197.  บ้านคำเขือง 198.  บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 199.  บ้านคำสร้อย 200.  บ้านคำพี้