สพป.สกลนคร เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 2.  อุดมสังวรวิทยา 3.  อภัยดำรงธรรม 4.  อนุบาลเจริญศิลป์ 5.  อนุบาลสว่างแดนดิน 6.  อนุบาลพรรณานิคม 7.  หนองใสพรเจริญวิทยา 8.  หนองหลวงวิทยานุกูล 9.  หนองจาน 10.  วาริชภูมิพิทยาคาร 11.  วัดสุทธิมงคล 12.  บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 13.  บ้านไฮ่ปลาโหล 14.  บ้านไร่บ้านไฮ่ 15.  บ้านไทยเจริญ 16.  บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 17.  บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 18.  บ้านโพนไผ่ 19.  บ้านโพนสูง 20.  บ้านโพนสวางกลางเจริญ 21.  บ้านโพนสวาง 22.  บ้านโพนบกหนองผือ 23.  บ้านโพนงาม 24.  บ้านโนนเสาขวัญ 25.  บ้านโนนเรือตอเรือ 26.  บ้านโนนอุดม 27.  บ้านโนนสะอาด 28.  บ้านโนนพอก 29.  บ้านโนนทรายคำ 30.  บ้านโนนขมิ้น 31.  บ้านโคกหลวง 32.  บ้านโคกหนองกุง 33.  บ้านโคกสีไค 34.  บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 35.  บ้านโคกสำราญ 36.  บ้านโคกสามัคคี 37.  บ้านโคกสะอาด 38.  บ้านโคกสวัสดี 39.  บ้านโคกศิลา 40.  บ้านโคกศาลา 41.  บ้านโคกมะนาวทันสมัย 42.  บ้านโคกตาดทอง 43.  บ้านโคกดินแดง 44.  บ้านโคกคอนดอนม่วย 45.  บ้านโคก 46.  บ้านแวง 47.  บ้านแร่ 48.  บ้านแกดำ 49.  บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 50.  บ้านเหล่าบ้านถ่อน 51.  บ้านเสาขวัญกุดก้อม 52.  บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 53.  บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 54.  บ้านเปือย 55.  บ้านเตาไหสร้างแก้ว 56.  บ้านเชิงชุม 57.  บ้านอูนโคก 58.  บ้านอูนดง 59.  บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 60.  บ้านอุ่มเหม้า 61.  บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 62.  บ้านหินแตก 63.  บ้านหวาย 64.  บ้านห้วยเหล็กไฟ 65.  บ้านห้วยบุ่นนาทัน 66.  บ้านห้วยบาง 67.  บ้านหนามแท่ง 68.  บ้านหนองไฮ 69.  บ้านหนองไผ่ 70.  บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 71.  บ้านหนองแสง 72.  บ้านหนองแวงน้อย 73.  บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 74.  บ้านหนองแวง 75.  บ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 76.  บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 77.  บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 78.  บ้านหนองแคนโคกสะอาด 79.  บ้านหนองเบญจ 80.  บ้านหนองเดิ่นดอนขาว 81.  บ้านหนองฮังแหลว 82.  บ้านหนองหอยคัน 83.  บ้านหนองหอย 84.  บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 85.  บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 86.  บ้านหนองหว้า 87.  บ้านหนองหลักช้าง 88.  บ้านหนองหมากแซว 89.  บ้านหนองหญ้าปล้อง 90.  บ้านหนองลาดวิทยาคาร 91.  บ้านหนองม่วง 92.  บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 93.  บ้านหนองบัวแพ 94.  บ้านหนองบัวบาน 95.  บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 96.  บ้านหนองบัว 97.  บ้านหนองน้อย 98.  บ้านหนองทุ่มหนองโจด 99.  บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 100.  บ้านหนองตาล 101.  บ้านหนองดินดำ 102.  บ้านหนองชาด 103.  บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 104.  บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 105.  บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 106.  บ้านสูงเนินสามัคคี 107.  บ้านสุวรรณคาม 108.  บ้านสีสุกห้วยโมง 109.  บ้านสว่าง 110.  บ้านสร้างแป้น 111.  บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 112.  บ้านสร้างฟาก 113.  บ้านสร้างขุ่ย 114.  บ้านสมสะอาด(พังโคน) 115.  บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 116.  บ้านสงเปลือย 117.  บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 118.  บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 119.  บ้านยางคำ 120.  บ้านม้า 121.  บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 122.  บ้านม่วงคำ 123.  บ้านภูเพ็ก 124.  บ้านภูตะคาม 125.  บ้านพันนา 126.  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 127.  บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 128.  บ้านผ้าขาวโพนแพง 129.  บ้านผักตบ 130.  บ้านผักคำภู 131.  บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 132.  บ้านปทุมวาปี 133.  บ้านบึงโน 134.  บ้านบึง 135.  บ้านบาก 136.  บ้านบัว (สระพังวิทยา) 137.  บ้านบะฮี 138.  บ้านบะหัวเมย 139.  บ้านบะทองนาหัวช้าง 140.  บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 141.  บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 142.  บ้านนาใน 143.  บ้านนาแยง 144.  บ้านนาเหมือง 145.  บ้านนาเลา 146.  บ้านนาเตียง 147.  บ้านนาสีนวล 148.  บ้านนาสาวนาน 149.  บ้านนาล้อม 150.  บ้านนาบ่อ 151.  บ้านนาทม 152.  บ้านนาถ่อน 153.  บ้านนาตากาง 154.  บ้านนาดี 155.  บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 156.  บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 157.  บ้านนางัว 158.  บ้านนาขามผดุงวิทยา 159.  บ้านธาตุกุดพร้าว 160.  บ้านธาตุ 161.  บ้านทุ่งแก 162.  บ้านทุ่งเชือก 163.  บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 164.  บ้านทุ่งปลากัด 165.  บ้านทุ่งคำ 166.  บ้านทิดไทย 167.  บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 168.  บ้านท่าสองคอน 169.  บ้านท่าวารี 170.  บ้านท่าลาด 171.  บ้านทันสมัย 172.  บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 173.  บ้านถ่อน ต.เชิงชุม 174.  บ้านถ่อน ต.พันนา 175.  บ้านตาลโกน 176.  บ้านตาลเลียน 177.  บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 178.  บ้านตาล 179.  บ้านต้ายนาคูณวิทยา 180.  บ้านตาดภูวง 181.  บ้านต้นผึ้ง 182.  บ้านดอนเชียงยืน 183.  บ้านดอนหัน 184.  บ้านดอนหวาย 185.  บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 186.  บ้านดอนยาวประชากรอุปการ 187.  บ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 188.  บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 189.  บ้านดอนม่วย 190.  บ้านดอนม่วงไข่ 191.  บ้านดอนตาลโนนสูง 192.  บ้านดอนดู่ 193.  บ้านดอนชัยวิทยา 194.  บ้านดอนกอย 195.  บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 196.  บ้านดงสว่าง 197.  บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 198.  บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 199.  บ้านดงสง่า 200.  บ้านดงบาก