สพป.มหาสารคาม เขต 3 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 2.  อนุบาลชื่นชม 3.  หินแห่เสริมศิลป์ 4.  หนองโกวิทยกิจ 5.  หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 6.  หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 7.  ศิริราษฎร์หมากหญ้า 8.  ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 9.  บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 10.  บ้านโสกคลอง 11.  บ้านโสกกาวดาวเรือง 12.  บ้านโพนทอง 13.  บ้านโพน 14.  บ้านโนนเมืองสองคอน 15.  บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 16.  บ้านโนนเนาว์ 17.  บ้านโนนสูงวังขอนจิก 18.  บ้านโนนสัง 19.  บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 20.  บ้านโนนสะอาด 21.  บ้านโนนสมบูรณ์ 22.  บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 23.  บ้านโนนราษีโคกล่าม 24.  บ้านโนนนกหอ 25.  บ้านโนนทัน 26.  บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 27.  บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 28.  บ้านโชคชัย 29.  บ้านโจดบัวบาน 30.  บ้านโคกสูง 31.  บ้านโคกข่า 32.  บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 33.  บ้านโคกกลาง 34.  บ้านแห่เหนือ 35.  บ้านแห่บริหารวิทย์ 36.  บ้านแพงหนองเหนือ 37.  บ้านแฝกโนนสำราญ 38.  บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 39.  บ้านแท่นโนนหนองคู 40.  บ้านแก่งโกสุมท่างาม 41.  บ้านแก้งขิงแคง 42.  บ้านเหล่าโพธิ์ 43.  บ้านเหล่าหนองแคน 44.  บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 45.  บ้านเหล่าพ่อหา 46.  บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 47.  บ้านเลิงใต้ 48.  บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 49.  บ้านเลิงบัว 50.  บ้านเมืองเพ็ง 51.  บ้านเชียงยืน 52.  บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 53.  บ้านเขวาสะดืออิสาน 54.  บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 55.  บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 56.  บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 57.  บ้านหัวช้าง 58.  บ้านหัวขัว 59.  บ้านห้วยแคนโนนสูง 60.  บ้านห้วยม่วง 61.  บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 62.  บ้านหนองไห 63.  บ้านหนองโดน 64.  บ้านหนองแหน 65.  บ้านหนองแสง 66.  บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 67.  บ้านหนองแวงสวนกล้วย 68.  บ้านหนองแวง 69.  บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 70.  บ้านหนองเหล็ก 71.  บ้านหนองเดิ่น 72.  บ้านหนองเขื่อน 73.  บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 74.  บ้านหนองล่าม 75.  บ้านหนองมันปลา 76.  บ้านหนองมะเม้า 77.  บ้านหนองปลาเข็ง 78.  บ้านหนองบุญชู 79.  บ้านหนองบัวเรียน 80.  บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 81.  บ้านหนองบอน 82.  บ้านหนองนาไร่เดียว 83.  บ้านหนองซอน 84.  บ้านหนองชาด 85.  บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 86.  บ้านหนองคลองหัวขัว 87.  บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 88.  บ้านหนองกุง 89.  บ้านหญ้าขาว 90.  บ้านสีดาสระแก้ว 91.  บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 92.  บ้านสังข์ทอง 93.  บ้านสะอาดดอนเงิน 94.  บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 95.  บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 96.  บ้านส้มกบ 97.  บ้านศรีอรุณ 98.  บ้านศรีสุข 99.  บ้านวังโพน 100.  บ้านวังยาววิทยายน 101.  บ้านวังจาน 102.  บ้านวังกุง 103.  บ้านยางใหญ่ 104.  บ้านยางสินไชย หนองหาด 105.  บ้านยางน้อย 106.  บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 107.  บ้านม่วงน้อย 108.  บ้านผือ 109.  บ้านผำ 110.  บ้านผักแว่น 111.  บ้านผักหนอก 112.  บ้านป่าเป้า 113.  บ้านป่าปอ 114.  บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 115.  บ้านบะหลวงหนองแวง 116.  บ้านบ่อแกบ่อทอง 117.  บ้านนาโพธิ์ 118.  บ้านนาล้อมโคกสว่าง 119.  บ้านนาทอง 120.  บ้านทิพโสต 121.  บ้านท่าเดื่อ 122.  บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 123.  บ้านทันดู่เหนือ 124.  บ้านดอนสันติ 125.  บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 126.  บ้านดอนกลอยหนองยาง 127.  บ้านจานโนนสูง 128.  บ้านจอมทอง 129.  บ้านคุยโพธิ์ 130.  บ้านคุยแพง 131.  บ้านคุยเชือก 132.  บ้านค้อ 133.  บ้านขีหนองจิก 134.  บ้านขามเปี้ย 135.  บ้านกู่ทอง 136.  บ้านกุดเม็ก 137.  บ้านกุดรัง 138.  บ้านกุดจอก 139.  บ้านกอกหนองผือ 140.  ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 141.  ดอนกลางนุกูลวิทย์ 142.  ชุมชนโพนงามโพนสวาง 143.  ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144.  จินดาอารมณ์ 145.  กระบากวิทยาคาร