สพป.มหาสารคาม เขต 1 : 5 ## PAGE 2

1.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 2.  โรงเรียนบ้านเป้า 3.  โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 4.  อนุบาลแกดำ 5.  อนุบาลมหาสารคาม 6.  อนุบาลบรบือ 7.  อนุบาลกันทรวิชัย 8.  หลักเมืองมหาสารคาม 9.  วันครู 2502 10.  วัดนาดีวราราม 11.  บ้านไส้จ่อ 12.  บ้านไพรวัลย์ปอแดง 13.  บ้านไผ่น้ำเที่ยง 14.  บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 15.  บ้านใคร่นุ่น 16.  บ้านโสกแดง 17.  บ้านโสกภารา 18.  บ้านโพนสวาง 19.  บ้านโพนละออม 20.  บ้านโพนงาม 21.  บ้านโพธิ์เงิน 22.  บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 23.  บ้านโนนแดงมะขามหวาน 24.  บ้านโนนเกษตร 25.  บ้านโนนสำราญ 26.  บ้านโนนสวรรค์ 27.  บ้านโนนศรีภิบาล 28.  บ้านโนนราษีฝางวิทยา 29.  บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 30.  บ้านโนนทองโนนสะอาด 31.  บ้านโนนทอง 32.  บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 33.  บ้านโดท่างาม 34.  บ้านโคกไร่ 35.  บ้านโคกศรี 36.  บ้านโคกลิ่น 37.  บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 38.  บ้านโคกล่าม 39.  บ้านโคกบัวค้อ 40.  บ้านโคกกุง 41.  บ้านโคกก่อ 42.  บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 43.  บ้านโคกกลาง(แกดำ) 44.  บ้านโคกกลาง(บรบือ) 45.  บ้านโขงใหญ่ 46.  บ้านโขงกุดหวาย 47.  บ้านแสนสุข 48.  บ้านแดง 49.  บ้านแก่นเท่า 50.  บ้านเอียด 51.  บ้านเหล่าโง้ง 52.  บ้านเหล่าหนาด 53.  บ้านเหล่ายาว 54.  บ้านเหล่าผักหวาน 55.  บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 56.  บ้านเหล่าจั่นนาภู 57.  บ้านเหล่า 58.  บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 59.  บ้านเลิงบ่อ 60.  บ้านเม่นใหญ่ 61.  บ้านเปลือยหนองตูบ 62.  บ้านเปลือยน้ำสามัคคี 63.  บ้านเชือกคุยเพ็ก 64.  บ้านเขวาใหญ่ 65.  บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 66.  บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 67.  บ้านเกิ้ง 68.  บ้านเก่าใหม่ 69.  บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 70.  บ้านฮ่องไผ่ 71.  บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 72.  บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 73.  บ้านหินลาด 74.  บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 75.  บ้านหัวหนอง 76.  บ้านหัวนา 77.  บ้านหัวช้างหนองแสง 78.  บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 79.  บ้านหัวขัว(บรบือ) 80.  บ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 81.  บ้านหันเชียงเหียน 82.  บ้านห้วยทราย 83.  บ้านหมี่เหล่าน้อย 84.  บ้านหนองใหญ่ 85.  บ้านหนองโพด 86.  บ้านหนองโนอีดำ 87.  บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 88.  บ้านหนองโดนหอกลอง 89.  บ้านหนองโจดสวนมอน 90.  บ้านหนองโก 91.  บ้านหนองแวง-หนองตุ 92.  บ้านหนองแวง 93.  บ้านหนองแก 94.  บ้านหนองเจริญ 95.  บ้านหนองเขื่อนช้าง 96.  บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 97.  บ้านหนองหิน 98.  บ้านหนองหว้าโนนทอง 99.  บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 100.  บ้านหนองหวาย 101.  บ้านหนองหล่ม 102.  บ้านหนองหญ้าปล้อง 103.  บ้านหนองสิม 104.  บ้านหนองปลิง 105.  บ้านหนองบัวโนนสว่าง 106.  บ้านหนองบัวโนนมี้ 107.  บ้านหนองบัว 108.  บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 109.  บ้านหนองตื่น 110.  บ้านหนองจิก 111.  บ้านหนองคูณน้ำจั้น 112.  บ้านหนองคูขาด 113.  บ้านหนองคู 114.  บ้านหนองค้อสวนอ้อย 115.  บ้านหนองขุ่น 116.  บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 117.  บ้านหนองขามแสบง 118.  บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 119.  บ้านหนองกุงเต่า 120.  บ้านสองห้องฮ่องน้อย 121.  บ้านส้มโฮง 122.  บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 123.  บ้านสมศรี 124.  บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 125.  บ้านศาลา 126.  บ้านวังไฮวังทอง 127.  บ้านวังไผ่ป่าจั่น 128.  บ้านวังแสง 129.  บ้านวังปลาโด 130.  บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 131.  บ้านลิ้นฟ้า 132.  บ้านร่วมใจ 1 133.  บ้านยางสามัคคี 134.  บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 135.  บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 136.  บ้านม่วงโพธิ์ศรี 137.  บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 138.  บ้านภูดิน 139.  บ้านพงโพด 140.  บ้านฝายป่าบัว 141.  บ้านป่าข่างโนนลาน 142.  บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 143.  บ้านปอแดง 144.  บ้านบุ่งคล้าท่างาม 145.  บ้านบัวมาศ 146.  บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 147.  บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 148.  บ้านบรบือ 149.  บ้านบกพร้าว 150.  บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 151.  บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 152.  บ้านนาแพงดอนไฮ 153.  บ้านนาสีนวน 154.  บ้านนานกเขียน 155.  บ้านนาดีศรีสุข 156.  บ้านท่าสองคอน 157.  บ้านท่าปะทายโนนตูม 158.  บ้านท่าตูมดอนเรือ 159.  บ้านท่าขอนยาง 160.  บ้านทัน 161.  บ้านติ้วสันติสุข 162.  บ้านตำแยหนองคู 163.  บ้านดอนหว่านหัวหนอง 164.  บ้านดอนหน่อง 165.  บ้านดอนพยอม 166.  บ้านดอนบม 167.  บ้านดอนนาห้วยซัน 168.  บ้านดอนตูมดอนโด 169.  บ้านดอนดู่(เมือง) 170.  บ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 171.  บ้านดอนงัว 172.  บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 173.  บ้านดอนก่อ 174.  บ้านดงเค็งดอนหัน 175.  บ้านดงมัน 176.  บ้านดงน้อย 177.  บ้านซองแมว 178.  บ้านจำนัก 179.  บ้านคันธาร์ 180.  บ้านคอกม้า 181.  บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 182.  บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 183.  บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 184.  บ้านขามเฒ่า 185.  บ้านขอนแก่นตะคุ 186.  บ้านกุดแคน 187.  บ้านกุดซุย 188.  บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 189.  ชุมชนมิตรภาพ 190.  ชุมชนบ้านหมากค่า 191.  ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 192.  ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 193.  ชุมชนบ้านลาด(เมือง) 194.  ชุมชนบ้านมะค่า 195.  ชุมชนบ้านดงเค็ง 196.  ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน