สพป.เลย เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 2.  เมืองเลย 3.  เพียงหลวง 18 4.  อนุบาลเลย 5.  อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 6.  ห้วยซวกคกเลาใต้ 7.  ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 8.  มโนบุเรศรบำรุงการ 9.  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 10.  บ้านไร่ทาม 11.  บ้านไผ่โทน 12.  บ้านใหม่ 13.  บ้านโพนสว่างวังเย็น 14.  บ้านโพนป่าแดง 15.  บ้านโพนทอง 16.  บ้านโพน(อ.เชียงคาน) 17.  บ้านโป่ง 18.  บ้านโคกใหญ่ 19.  บ้านแหล่งควาย 20.  บ้านแสนสำราญ 21.  บ้านแก้วเมธี 22.  บ้านแก่งมี้ 23.  บ้านแก่งปลาปก 24.  บ้านเสี้ยว 25.  บ้านเลิง 26.  บ้านเมี่ยง 27.  บ้านเพียซำพุวิทยา 28.  บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 29.  บ้านอุมุง 30.  บ้านหินตั้ง 31.  บ้านหาดเบี้ย 32.  บ้านหาดทรายขาวผามุม 33.  บ้านหาดคัมภีร์ 34.  บ้านหัวฝาย 35.  บ้านห้วยไค้ 36.  บ้านห้วยโตก 37.  บ้านห้วยเหล็ก 38.  บ้านห้วยเดื่อ 39.  บ้านห้วยอาลัย 40.  บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 41.  บ้านห้วยหินขาว 42.  บ้านห้วยหวาย 43.  บ้านห้วยสีเสียด 44.  บ้านห้วยลวงไซ 45.  บ้านห้วยม่วง 46.  บ้านห้วยพิชัย 47.  บ้านห้วยพอด 48.  บ้านห้วยผักกูด 49.  บ้านห้วยบ่อซืน 50.  บ้านห้วยนา 51.  บ้านห้วยทราย 52.  บ้านห้วยตาด 53.  บ้านห้วยด้าย 54.  บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 55.  บ้านห้วยกระทิง 56.  บ้านหนองหญ้าไซ 57.  บ้านหนองผือ 58.  บ้านหนองผำ 59.  บ้านหนองปกติ 60.  บ้านหนองบง 61.  บ้านหนองดอกบัว 62.  บ้านสูบ 63.  บ้านส้าน 64.  บ้านสะอาดลายเหนือ 65.  บ้านสวนกล้วย 66.  บ้านสงเปือย 67.  บ้านสงาว 68.  บ้านวังโป่งท่าวังแคน 69.  บ้านวังแคน 70.  บ้านวังยาว 71.  บ้านวังผา 72.  บ้านวังขาม 73.  บ้านร่องไผ่ 74.  บ้านยาง 75.  บ้านภูสวรรค์ 76.  บ้านผาแบ่น 77.  บ้านผาพอด 78.  บ้านปางคอม 79.  บ้านป่าข้าวหลาม 80.  บ้านปากเนียม 81.  บ้านปากหมาก 82.  บ้านปากยาง 83.  บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 84.  บ้านปากปัด 85.  บ้านบุฮม 86.  บ้านบวกอ่าง 87.  บ้านน้ำแคม 88.  บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 89.  บ้านน้ำสวยภักดี 90.  บ้านน้ำมี 91.  บ้านน้ำภู 92.  บ้านน้ำพร 93.  บ้านน้ำคิว 94.  บ้านน้ำกระโทม 95.  บ้านนาโม้ 96.  บ้านนาโป่ง 97.  บ้านนาโคก 98.  บ้านนาแขม 99.  บ้านนาเบน 100.  บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 101.  บ้านนาป่าหนาด 102.  บ้านนาดินดำ 103.  บ้านนาดอกคำ 104.  บ้านนาซ่าว 105.  บ้านนาค้อ 106.  บ้านนากระเซ็ง 107.  บ้านธาตุวิทยา 108.  บ้านท่าสวรรค์ 109.  บ้านท่าลี่ 110.  บ้านท่ามะนาว 111.  บ้านท่าบม 112.  บ้านท่าดีหมี 113.  บ้านตูบโกบ 114.  บ้านติ้วน้อย 115.  บ้านตาดซ้อ 116.  บ้านชมน้อย 117.  บ้านคอนสา 118.  บ้านคกไผ่ 119.  บ้านคกเว้า 120.  บ้านคกเลา 121.  บ้านคกมาด 122.  บ้านคกงิ้ว 123.  บ้านขอนแก่นหนองบอน 124.  บ้านขอนแก่น 125.  บ้านกำพี้ 126.  บ้านก้างปลา 127.  บ้านกอไร่ใหญ่ 128.  บ้านกลาง 129.  บ้านกกทอง 130.  บ้านกกดู่ 131.  บ้านกกชุมแสง 132.  ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 133.  ชุมชนบ้านเชียงกลม 134.  ชุมชนบ้านอาฮี 135.  ชุมชนบ้านปากห้วย 136.  ชุมชนบ้านปากชม 137.  ชุมชนบ้านนาอ้อ 138.  ชุมชนบ้านนาบอน 139.  ชุมชนบ้านนาด้วง 140.  ชุมชนบ้านท่าสะอาด 141.  ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 142.  จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน