สพป.อุดรธานี เขต 3 : 1 ## PAGE 2

1.  เพียปู่หนองเรือ 2.  อนุบาลไชยวาน 3.  อนุบาลหนองหานวิทยายน 4.  อนุบาลศรีสุทโธ 5.  อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 6.  อนุบาลทุ่งฝน 7.  อนุบาลกู่แก้ว 8.  หว้านใหญ่ประชาคม 9.  หนองแวงวิทยา 10.  สยามกลการ 3 11.  ศรีขวัญเมือง 12.  ร่มเกล้า 2 13.  พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 14.  บุญมีศรีสว่าง 15.  บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 16.  บ้านไทย 17.  บ้านไชยวานโนนลือชัย 18.  บ้านโสกหมู 19.  บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 20.  บ้านโพนสูง 21.  บ้านโพนงาม 22.  บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 23.  บ้านโพธิ์ท่าเมือง 24.  บ้านโพธิ์ 25.  บ้านโนนหอม 26.  บ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 27.  บ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 28.  บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 29.  บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 30.  บ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 31.  บ้านโนนศรีทอง 32.  บ้านโนนนาสร้าง 33.  บ้านโนนทองอินทร์ 34.  บ้านโนนชัยศิลป์ 35.  บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 36.  บ้านโคกสว่างนาดี 37.  บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 38.  บ้านโคกทุ่งยั้ง 39.  บ้านโคกถาวรทรายงาม 40.  บ้านโคกคำไหล 41.  บ้านโคกกลาง 42.  บ้านเหล่าอุดม 43.  บ้านเหล่าหลวง 44.  บ้านเรืองชัย 45.  บ้านเมืองไพร 46.  บ้านเมืองนาซำ 47.  บ้านเม็กดงเรือง 48.  บ้านเพ็กคำบากหายโศก 49.  บ้านเชียงงาม 50.  บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 51.  บ้านอ้อมกอ 52.  บ้านหัวหนองยาง 53.  บ้านหัวหนอง 54.  บ้านหัวดงยาง 55.  บ้านหันน้อย 56.  บ้านห้วยยางชัยพร 57.  บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 58.  บ้านหนองไฮโนนสำราญ 59.  บ้านหนองไผ่พิทยาคม 60.  บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 61.  บ้านหนองแวงตาด 62.  บ้านหนองแซง 63.  บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 64.  บ้านหนองอิอู 65.  บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 66.  บ้านหนองหลัก 67.  บ้านหนองหญ้ารังกา 68.  บ้านหนองสะหนาย 69.  บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 70.  บ้านหนองสองห้อง 71.  บ้านหนองสว่าง 72.  บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 73.  บ้านหนองลาด 74.  บ้านหนองผือ 75.  บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 76.  บ้านหนองบัวแดง 77.  บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 78.  บ้านหนองบัวน้อย 79.  บ้านหนองบัว 80.  บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 81.  บ้านหนองนกทา 82.  บ้านหนองตาใกล้ 83.  บ้านหนองช้างคาวหนองบง 84.  บ้านหนองงิ้ว 85.  บ้านหนองกุงดอนบาก 86.  บ้านหนองกาโนนสิมมา 87.  บ้านหนองกล้า 88.  บ้านหงษาวดี 89.  บ้านสะแบง 90.  บ้านสะคาม 91.  บ้านสร้อยพร้าว 92.  บ้านสมวิไล 93.  บ้านศาลา 94.  บ้านศรีเมือง 95.  บ้านวังแข้ 96.  บ้านวังฮาง 97.  บ้านวังชมภู 98.  บ้านวังคางฮูง 99.  บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 100.  บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 101.  บ้านยา 102.  บ้านม่วงประชาบํารุง 103.  บ้านม่วงคอนสาย 104.  บ้านม่วง(หนองหาน) 105.  บ้านม่วง(บ้านดุง) 106.  บ้านพังซ่อน 107.  บ้านพังงู 108.  บ้านฝาง 109.  บ้านผักตบประชานุกูล 110.  บ้านปูลู 111.  บ้านป่าเป้า 112.  บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 113.  บ้านป่าก้าว(หนองหาน) 114.  บ้านปากดง 115.  บ้านปอพาน 116.  บ้านบ่อปัทม์ 117.  บ้านบ่อคํา 118.  บ้านนิคมหนองตาล 119.  บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 120.  บ้านนาไหม 121.  บ้านนาโฮง 122.  บ้านนาเยีย 123.  บ้านนาฮัง 124.  บ้านนาอุดม 125.  บ้านนาสีนวล 126.  บ้านนายม 127.  บ้านนามั่ง 128.  บ้านนาปู-นากลาง 129.  บ้านนาทรายน้ำรอด 130.  บ้านนาทม 131.  บ้านนาดี(หนองหาน) 132.  บ้านนาดี(บ้านดุง) 133.  บ้านนาชุมแสง 134.  บ้านนาจาน 135.  บ้านนางิ้ว 136.  บ้านนาคำวัง 137.  บ้านนาคำพรสันติ 138.  บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 139.  บ้านทุ่งใหญ่ 140.  บ้านทุ่ง 141.  บ้านท่าบ่อยาง 142.  บ้านท่าช่วง 143.  บ้านทรายมูล 144.  บ้านถ่อนนาเพลิน 145.  บ้านถ่อนคำหวด 146.  บ้านตูม 147.  บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 148.  บ้านตาดโนนทองหลาง 149.  บ้านต้องหนองสระปลา 150.  บ้านดูนประชารัฐ 151.  บ้านดอนยางเดี่ยว 152.  บ้านดอนม่วง 153.  บ้านดอนนางคำ 154.  บ้านดอนขี้เหล็ก 155.  บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 156.  บ้านดอนกลอย 157.  บ้านดงไพรวัลย์ 158.  บ้านดงโพนยอ 159.  บ้านดงแสนสุข 160.  บ้านดงหวาย 161.  บ้านดงวัฒนา 162.  บ้านดงวังพัง 163.  บ้านดงยางพรพิบูลย์ 164.  บ้านดงยางน้อยโนนตาล 165.  บ้านดงยาง 166.  บ้านดงพัฒนา 167.  บ้านดงบากโนนสวรรค์ 168.  บ้านดงบังหนองเขื่อน 169.  บ้านดงดารา 170.  บ้านดงคำ 171.  บ้านดงค้าพัฒนา 172.  บ้านซำป่าหัน 173.  บ้านซำป่ารัง 174.  บ้านช้าง 175.  บ้านชัย 176.  บ้านจันทน์ 177.  บ้านงิ้วมีชัย 178.  บ้านคำแคนแก่นคูณ 179.  บ้านคำเลาะ 180.  บ้านคำเจริญ 181.  บ้านคำอ้อ 182.  บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 183.  บ้านคำยาง 184.  บ้านคำม่วง 185.  บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 186.  บ้านคำบอน 187.  บ้านคำน้ำทิพย์ 188.  บ้านค้อดอนแคน 189.  บ้านขาวัว 190.  บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 191.  บ้านกั้งโนนสะอาด 192.  บ้านกล้วย 193.  นานกหงส์เสรีมีชัย 194.  ธาตุน้อยก่อสำราญ 195.  ธาตุดอนตูม 196.  ชุมชนสะงวย 197.  ชุมชนวังทอง 198.  ชุมชนบ้านหนองเม็ก 199.  ชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 200.  ชุมชนคำตานาหนองกุง