สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  โนนอุดมศึกษา 2.  โนนสง่าราษฎร์บำรุง 3.  โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 4.  โนนปอแดงวิทยา 5.  เทพคีรีพิทยาคม 6.  เกษตรนาสมหวังสามัคคี 7.  อนุบาลสุวรรณคูหา 8.  หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 9.  หนองเหลืองขามนคร 10.  หนองด้วงวังประทุม 11.  ยูงทองวิทยา 12.  บ้านไทยนิยม 13.  บ้านโป่งแคศรีถาวร 14.  บ้านโนนไหมโนนศิลา 15.  บ้านโนนเมือง 16.  บ้านโนนสำราญ 17.  บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 18.  บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 19.  บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 20.  บ้านโนนสมบูรณ์ 21.  บ้านโนนม่วง 22.  บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 23.  บ้านโนนตาล 24.  บ้านโนนงามวิทยา 25.  บ้านโนนงาม 26.  บ้านโคกหนองบัว 27.  บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 28.  บ้านโคกสง่า 29.  บ้านโคกนาเหล่า 30.  บ้านโคกนกสาริกา 31.  บ้านโคกทุ่งน้อย 32.  บ้านโคกกะทอ 33.  บ้านแสงดาวโนนธาตุ 34.  บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 35.  บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 36.  บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 37.  บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 38.  บ้านอาบช้าง 39.  บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 40.  บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 41.  บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 42.  บ้านห้วยหานประชาสรรค์ 43.  บ้านหม่านศรีทองวิทยา 44.  บ้านหนองแสง 45.  บ้านหนองแวงคำ 46.  บ้านหนองเอี่ยน 47.  บ้านหนองบัวคำแสน 48.  บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 49.  บ้านหนองด่าน 50.  บ้านหนองค้อ 51.  บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 52.  บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 53.  บ้านสนามชัย 54.  บ้านวิจิตรพัฒนา 55.  บ้านวังหินซา 56.  บ้านวังสำราญ 57.  บ้านยางชุม 58.  บ้านภูเขาวง 59.  บ้านภูพระโนนผักหวาน 60.  บ้านฝั่งแดง 61.  บ้านผาเวียง 62.  บ้านผาวัง 63.  บ้านผาซ่อนโชคชัย 64.  บ้านป่าแดงงาม 65.  บ้านบุญทัน 66.  บ้านนาไร่ 67.  บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 68.  บ้านนาโมง 69.  บ้านนาแก 70.  บ้านนาเจริญ 71.  บ้านนาหนองทุ่ม 72.  บ้านนาสุรินทร์ 73.  บ้านนาสี 74.  บ้านนาสมใจ 75.  บ้านนาส้มโฮง 76.  บ้านนาสมนึก 77.  บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 78.  บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 79.  บ้านนาด่าน 80.  บ้านนากลาง 81.  บ้านท่าอุทัย 82.  บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 83.  บ้านต่างแคน 84.  บ้านต้อง 85.  บ้านดงมะไฟ 86.  บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 87.  บ้านซำเสี้ยว 88.  บ้านคลองเจริญ 89.  บ้านขอบเหล็ก 90.  บ้านกุดฮู 91.  บ้านกุดผึ้ง 92.  บ้านกุดดินจี่ 93.  บ้านก่าน 94.  บ้านกกค้อกกโพธิ์ 95.  นาโกทรายทองวิทยาคม 96.  นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 97.  นครชัยประชาสรรค์ 98.  ดงสวรรค์วิทยา 99.  ซำขอนแก่นวิทย์ 100.  ชุมชนโปร่งวังม่วง 101.  ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 102.  ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 103.  กุดแห่วิทยา