สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 : 8 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 2.  โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 3.  โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 4.  โนนสังวิทยาสรรค์ 5.  โนนสมบูรณ์วิทยา 6.  โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 7.  โนนคูณวิทยา 8.  โคกม่วงประชาสรรค์ 9.  โคกม่วงทองวิทยา 10.  โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 11.  เมืองใหม่วิทยา 12.  อนุบาลหนองบัวลำภู 13.  หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 14.  หินตลาดศรีสง่าวิทยา 15.  หัวนาศึกษาวิทย์ 16.  หนองแกสระแก้ววิทยา 17.  หนองหว้าวิทยาสรรค์ 18.  หนองม่วงชมพูทอง 19.  หนองปิงบุ่งบกวิทยา 20.  หนองบัววิทยายน 21.  หนองกุงจารย์ผางวิทยา 22.  วังแคนวังคูณวิทยา 23.  ร่มเกล้า 24.  ยางหลวงพิทยาคม 25.  ฝายหินประชารักษ์ 26.  ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 27.  ปรางค์กู่ 28.  บ้านโสกช้าง 29.  บ้านโสกจาน 30.  บ้านโสกก้านเหลือง 31.  บ้านโปร่งแจ้ง 32.  บ้านโนนเสถียร 33.  บ้านโนนเมือง 34.  บ้านโนนอุดม 35.  บ้านโนนหว้าทอง 36.  บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 37.  บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 38.  บ้านโนนสำราญสมสนุก 39.  บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 40.  บ้านโนนสะอาด 41.  บ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 42.  บ้านโนนสว่าง โนนสง่า 43.  บ้านโนนสวรรค์หนองแก 44.  บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 45.  บ้านโนนสงเปลือย 46.  บ้านโนนม่วง 47.  บ้านโนนปอแดง 48.  บ้านโนนทัน 49.  บ้านโนนตาล 50.  บ้านโนนงาม 51.  บ้านโนนคูณ 52.  บ้านโนนข่า(พอง) 53.  บ้านโนนขมิ้น 54.  บ้านโต่งโต้น 55.  บ้านโคกใหญ่ 56.  บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 57.  บ้านโคกสะอาด 58.  บ้านโคกสนั่น 59.  บ้านโคกล่าม 60.  บ้านโคกม่วย 61.  บ้านโคกม่วงชุม 62.  บ้านโคกป่ากุง 63.  บ้านโคกน้ำเกี้ยง 64.  บ้านโคกกุง 65.  บ้านโคกกลางโนนงาม 66.  บ้านโคกกลาง 67.  บ้านแกท่าวารี 68.  บ้านเสาเล้า 69.  บ้านเพ็กเฟื้อย 70.  บ้านอ่างบูรพา 71.  บ้านหินสิ่ว 72.  บ้านหินลับศิลามงคล 73.  บ้านหินคูณ 74.  บ้านหัวขัว 75.  บ้านห้วยไร่ 76.  บ้านห้วยไผ่ 77.  บ้านห้วยโจด 78.  บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 79.  บ้านห้วยหามต่าง 80.  บ้านห้วยหว้าวังทอง 81.  บ้านห้วยลึก 82.  บ้านห้วยบ่อทอง 83.  บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 84.  บ้านห้วยบง 85.  บ้านห้วยทราย 86.  บ้านห้วยค้อ 87.  บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 88.  บ้านห้วยกวางทอง 89.  บ้านหนองโน 90.  บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 91.  บ้านหนองแสงนาล้อม 92.  บ้านหนองแวงป่งสัง 93.  บ้านหนองแวงงิ้วตาก 94.  บ้านหนองแวง 95.  บ้านหนองแตง 96.  บ้านหนองเหมือดแอ่ 97.  บ้านหนองเล้าข้าว 98.  บ้านหนองเม็ก 99.  บ้านหนองอุ 100.  บ้านหนองสะแบง 101.  บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 102.  บ้านหนองลุมพุก 103.  บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 104.  บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 105.  บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 106.  บ้านหนองปลาขาว 107.  บ้านหนองบัวโซม 108.  บ้านหนองบัวเงิน 109.  บ้านหนองบัวน้อย 110.  บ้านหนองนกเขียน 111.  บ้านหนองทุ่ม 112.  บ้านหนองทุ่งมน 113.  บ้านหนองตานา 114.  บ้านหนองคังคา 115.  บ้านหนองขามท่างาม 116.  บ้านหนองกุงแก้ว 117.  บ้านหนองกุงคำไฮ 118.  บ้านหนองกุง 119.  บ้านสุขเกษม 120.  บ้านสำราญสุข 121.  บ้านสันป่าพลวง 122.  บ้านสร้างเสี่ยน 123.  บ้านศรีสุขนาล้อม 124.  บ้านศรีบุญเรือง 125.  บ้านวังไฮ 126.  บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 127.  บ้านวังโปร่ง 128.  บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 129.  บ้านวังมน 130.  บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 131.  บ้านวังคูณ 132.  บ้านลำภู 133.  บ้านลาด 134.  บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 135.  บ้านมอใต้ 136.  บ้านมอเหนือ 137.  บ้านภูพานทอง 138.  บ้านภูพานคำ 139.  บ้านพร้าว 140.  บ้านผาสุก 141.  บ้านป่าคา 142.  บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 143.  บ้านบุ่งบก 144.  บ้านบกโนนเรียง 145.  บ้านนาแพง 146.  บ้านนาเลิง 147.  บ้านนาอ่าง 148.  บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 149.  บ้านนาวังเวิน 150.  บ้านนามะเฟือง 151.  บ้านนาทับควาย 152.  บ้านนาทม 153.  บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 154.  บ้านนาชุมแสง 155.  บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 156.  บ้านท่าศิลา 157.  บ้านท่าลาด 158.  บ้านทรายมูล 159.  บ้านทรายงาม 160.  บ้านถิ่น 161.  บ้านตำแย 162.  บ้านตะเคียนทอง 163.  บ้านดินทรายอ่อน 164.  บ้านดอนเกล็ด 165.  บ้านดอนหัน 166.  บ้านดอนยานาง 167.  บ้านดอนนาดี 168.  บ้านดอนข่า 169.  บ้านดงบาก 170.  บ้านคึมชาดห้วยบง 171.  บ้านคอกวัว 172.  บ้านค้อ 173.  บ้านข่าน้อย 174.  บ้านข่าดอนเข็ม 175.  บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 176.  บ้านข้องโป้ 177.  บ้านกุดแห่ 178.  บ้านกุดแท่น 179.  บ้านกุดเต่า 180.  บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 181.  บ้านกุดดุกสุขเกษม 182.  บ้านกุดฉิม(โนนสัง) 183.  บ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 184.  บ้านกุดจิก 185.  บ้านกุดคอเมย 186.  บ้านกุดกวางสร้อย 187.  บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 188.  นิคมโคกม่วงศรีสมพร 189.  นิคมสงเคราะห์วิทยา 190.  นิคมสงเคราะห์ 3 191.  นิคมสงเคราะห์ 2 192.  นิคมวัฒนา 6 193.  นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 194.  ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 195.  ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 196.  ดอนปอวิทยา 197.  ชุมชนบ้านนากอก 198.  ชุมชนบ้านกุดดู่ 199.  ชุมชนนาคำไฮวิทยา 200.  กุดหานสามัคคี