สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : 8 ## PAGE 2

1.  โนนสูงโนนโฮมวิทยา 2.  เวตวันวิทยา 3.  เมืองเดช 4.  เจริญศึกษา 5.  อุดมสามัคคี 6.  อนุบาลบุณฑริก 7.  อนุบาลน้ำขุ่น 8.  อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 9.  หนองโพดวิทยา 10.  สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 11.  สมสะอาดสวนฝ้าย 12.  ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 13.  รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 14.  พิชัยศึกษา 15.  ผอบ ณ นคร 2 16.  ประชาสามัคคี 17.  ประชานุเคราะห์ศึกษา 18.  บ้านไฮตาก 19.  บ้านไพบูลย์ 20.  บ้านโสกแสง 21.  บ้านโพนแอวขัน 22.  บ้านโพนทอง 23.  บ้านโพนดวน 24.  บ้านโพธิ์ไทร 25.  บ้านโพธิ์สง่า 26.  บ้านโนนใหญ่ 27.  บ้านโนนแฝก 28.  บ้านโนนแคน 29.  บ้านโนนแก้ง 30.  บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 31.  บ้านโนนเขืองจงเจริญ 32.  บ้านโนนหุ่ง 33.  บ้านโนนหลี่ 34.  บ้านโนนหมากเดือย 35.  บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 36.  บ้านโนนสูง 37.  บ้านโนนสำราญ 38.  บ้านโนนสว่างวังเสือ 39.  บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 40.  บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 41.  บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 42.  บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 43.  บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 44.  บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 45.  บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 46.  บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 47.  บ้านโนนสมบูรณ์ 48.  บ้านโนนสนาม 49.  บ้านโนนว่าน 50.  บ้านโนนรังหนองบัวดง 51.  บ้านโนนยาง 52.  บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 53.  บ้านโนนบก 54.  บ้านโนนน้อย 55.  บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 56.  บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 57.  บ้านโนนจานหนองสีขา 58.  บ้านโนนคูณแสนสุข 59.  บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 60.  บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 61.  บ้านโนนขาม 62.  บ้านโนนกาเร็น 63.  บ้านโนนกาหลงน้อย 64.  บ้านโนนกอย 65.  บ้านโนน 66.  บ้านโซง 67.  บ้านโชคชัย 68.  บ้านโคกใหญ่ 69.  บ้านโคกเทียม 70.  บ้านโคกน้อย 71.  บ้านโคกชำแระ 72.  บ้านแสนสุข 73.  บ้านแสนถาวร 74.  บ้านแมด 75.  บ้านแปดอุ้ม 76.  บ้านแขมเจริญ 77.  บ้านแข้ด่อน 78.  บ้านแก้งโตน 79.  บ้านแก้งสว่าง 80.  บ้านแก้งสมบูรณ์ 81.  บ้านแก้งยาง 82.  บ้านแก้งขี้เหล็ก 83.  บ้านแก้งขอ 84.  บ้านแก้ง 85.  บ้านเสาเล้า 86.  บ้านเม็กใหญ่ 87.  บ้านเปือย 88.  บ้านเบญจ์โนนดู่ 89.  บ้านเตย 90.  บ้านเก่าขาม 91.  บ้านเก่ากลาง 92.  บ้านอุดมสุข 93.  บ้านอุดมชาติ 94.  บ้านอิสานเศรษฐกิจ 95.  บ้านหาดทรายคูณ 96.  บ้านหัวแข้ 97.  บ้านห่องเตย 98.  บ้านห่องปอ 99.  บ้านห่องคำ 100.  บ้านห้วยแก้ว 101.  บ้านห้วยเสลา 102.  บ้านห้วยสำราญ 103.  บ้านห้วยยาง 104.  บ้านห้วยปอ 105.  บ้านห้วยทราย 106.  บ้านห้วยข่า 107.  บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 108.  บ้านหมากแหน่ง 109.  บ้านหมากมาย 110.  บ้านหม้อทอง 111.  บ้านหนองไฮ 112.  บ้านหนองโด 113.  บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 114.  บ้านหนองแสง 115.  บ้านหนองแปน 116.  บ้านหนองแปก 117.  บ้านหนองแต้ 118.  บ้านหนองเม็ก 119.  บ้านหนองเทา 120.  บ้านหนองเงินฮ้อย 121.  บ้านหนองอ้ม 122.  บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 123.  บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 124.  บ้านหนองสำราญ 125.  บ้านหนองสนมพะลาน 126.  บ้านหนองสนม 127.  บ้านหนองยู 128.  บ้านหนองม่วง 129.  บ้านหนองบัวแดง 130.  บ้านหนองบัวอารี 131.  บ้านหนองบัวหลวง 132.  บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 133.  บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 134.  บ้านหนองทัพ 135.  บ้านหนองถาวร 136.  บ้านหนองดุม 137.  บ้านหนองดินดำ 138.  บ้านหนองคู(เดชอุดม) 139.  บ้านหนองคู(น้ำยืน) 140.  บ้านหนองขี้เห็น 141.  บ้านหนองขอน 142.  บ้านหนองกบ 143.  บ้านสุขสมบูรณ์ 144.  บ้านสองคอน 145.  บ้านสว่างโนนทอง 146.  บ้านสวนสวรรค์ 147.  บ้านสร้างหอม 148.  บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 149.  บ้านสมสะอาด 150.  บ้านสมพรรัตน์ 151.  บ้านวารีอุดม 152.  บ้านราษฎร์สามัคคี 153.  บ้านยางใหญ่ 154.  บ้านยางกลาง 155.  บ้านยาง 156.  บ้านม่วงโนนกระแต 157.  บ้านม่วงนาดี 158.  บ้านม่วง 159.  บ้านฝั่งเพ 160.  บ้านป่าไร่ 161.  บ้านป่าโมง 162.  บ้านป่าแขมหนองเรือ 163.  บ้านป่าเตี้ย 164.  บ้านป่าหวาย 165.  บ้านป่าสน 166.  บ้านป่าพอก 167.  บ้านป่าตาว 168.  บ้านป่าก้าว 169.  บ้านประหูต 170.  บ้านบุ่งคำ 171.  บ้านบัวเทียม 172.  บ้านบัวเจริญ 173.  บ้านบัวทอง 174.  บ้านบัวงาม 175.  บ้านบก 176.  บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 177.  บ้านนาโดม 178.  บ้านนาแคน 179.  บ้านนาแก 180.  บ้านนาเลิง 181.  บ้านนาเจริญ 182.  บ้านนาอุดม 183.  บ้านนาห่อม 184.  บ้านนาห้วยแคน 185.  บ้านนาสามัคคี 186.  บ้านนาส่วง 187.  บ้านนาสมบูรณ์ 188.  บ้านนาประดู่ 189.  บ้านนานวล 190.  บ้านนาทุ่ง 191.  บ้านนากระแซง 192.  บ้านทุ่งเพียง 193.  บ้านทุ่งเทิง 194.  บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 195.  บ้านทุ่งช้าง 196.  บ้านท่าโพธิ์ศรี 197.  บ้านท่าหลวงนาคำ 198.  บ้านท่าก่อ 199.  บ้านทับไฮ 200.  บ้านทองสวัสดิ์