สพป.อุบลราชธานี เขต 4 : 1 ## PAGE 2

1.  อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 2.  อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 3.  หนองมังโนนกลางห่องแดง 4.  วัดบ้านค้อหวาง 5.  ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 6.  บ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 7.  บ้านโพนงาม 8.  บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 9.  บ้านโพธิ์ 10.  บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 11.  บ้านโนนแดง 12.  บ้านโนนแคน 13.  บ้านโนนเกษม 14.  บ้านโนนสัง 15.  บ้านโนนสมบูรณ์ 16.  บ้านโนนยาง 17.  บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 18.  บ้านโนนทรายน้อย 19.  บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 20.  บ้านโนนจิก 21.  บ้านโนนงาม 22.  บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 23.  บ้านโคกสว่าง 24.  บ้านโคกสมบูรณ์ 25.  บ้านโคกก่อง 26.  บ้านแฮหนามแท่ง 27.  บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 28.  บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 29.  บ้านแพง 30.  บ้านแกนาคำ 31.  บ้านแก่งโดม 32.  บ้านแก้งยาง 33.  บ้านเปือย 34.  บ้านอาเลา 35.  บ้านหินแห่ 36.  บ้านหินลาด 37.  บ้านหาดสวนยา 38.  บ้านห่องชัน 39.  บ้านห่องขอน 40.  บ้านหว้านแกเจริญ 41.  บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 42.  บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 43.  บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 44.  บ้านหนองแปน 45.  บ้านหนองเทา 46.  บ้านหนองหิน 47.  บ้านหนองหัวงัว 48.  บ้านหนองสองห้อง 49.  บ้านหนองสองห้อง 50.  บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 51.  บ้านหนองผือโปร่งคำ 52.  บ้านหนองบัวแดนเกษม 53.  บ้านหนองบัว 54.  บ้านหนองตาปู่ 55.  บ้านหนองจิกนาเรือง 56.  บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 57.  บ้านหนองกินเพล 58.  บ้านหนองกระบือ 59.  บ้านสุขสมบูรณ์ 60.  บ้านสำโรงน้อย 61.  บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 62.  บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 63.  บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 64.  บ้านสะพานโดม 65.  บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 66.  บ้านสว่าง 67.  บ้านสร้างโหง่น 68.  บ้านสร้างแก้ว 69.  บ้านสระสมิง 70.  บ้านสระดอกเกษ 71.  บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 72.  บ้านวังยาง 73.  บ้านวังคกอูบมุง 74.  บ้านยางวังกางฮุง 75.  บ้านม่วงคำ 76.  บ้านผึ้งโดม 77.  บ้านผำ 78.  บ้านผับแล้ง 79.  บ้านป่าข่า 80.  บ้านปากกุดหวาย 81.  บ้านบุ่งหวาย 82.  บ้านบุ่งมะแลง 83.  บ้านบุ่ง 84.  บ้านบาก 85.  บ้านบัวเทิง 86.  บ้านบัววัด 87.  บ้านบัวท่า 88.  บ้านบอน 89.  บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 90.  บ้านน้ำเที่ยง 91.  บ้านน้ำเกลี้ยง 92.  บ้านนาโหนนน้อย 93.  บ้านนาแก 94.  บ้านนาเรือง 95.  บ้านนาสะแบง 96.  บ้านนาประชุม 97.  บ้านนานวล 98.  บ้านนาดู่ 99.  บ้านนาดี 100.  บ้านนาดี 101.  บ้านนาจาน 102.  บ้านนางาม 103.  บ้านธาตุ 104.  บ้านทุ่งเพียง 105.  บ้านท่าลาด 106.  บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 107.  บ้านท่างอย 108.  บ้านทางสาย 109.  บ้านท่าข้องเหล็ก 110.  บ้านทรายทอง 111.  บ้านถ่อน 112.  บ้านดอนยู 113.  บ้านดอนม่วง 114.  บ้านดอนผอุง 115.  บ้านดอนชาด 116.  บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 117.  บ้านจั่น 118.  บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 119.  บ้านคูสว่าง 120.  บ้านคุ้ม 121.  บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 122.  บ้านคำเจริญ 123.  บ้านคำหมากอ่อน 124.  บ้านคำสว่าง 125.  บ้านคำสมิง 126.  บ้านคำนางรวย 127.  บ้านคำข่า 128.  บ้านคำขวาง 129.  บ้านค้อบอน 130.  บ้านค้อน้อย 131.  บ้านคอนสาย 132.  บ้านขี้เหล็ก 133.  บ้านขามป้อม 134.  บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 135.  บ้านกุดระงุม 136.  บ้านกุดปลาขาว 137.  บ้านกุดชุม 138.  บ้านกะแอก 139.  บ้านกระแอกน้อย 140.  ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 141.  ชุมชนบ้านนาเยีย 142.  ชุมชนบ้านกุดเป่ง