สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

88.  บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 89.  บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 90.  บ้านหนองมุก 91.  บ้านหนองมะแซว 92.  บ้านหนองมะทอ 93.  บ้านหนองปลาปาก 94.  บ้านหนองบัวแดง 95.  บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 96.  บ้านหนองบก 97.  บ้านหนองตอแก้ว 98.  บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 99.  บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 100.  บ้านหนองช้าง 101.  บ้านหนองจำนัก 102.  บ้านหนองคูทรายมูล 103.  บ้านหนองขุ่น 104.  บ้านหนองขอนดอนยูง 105.  บ้านหนองก่านคำไผ่ 106.  บ้านสำราญ 107.  บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 108.  บ้านสว่างโนนสวาง 109.  บ้านสว่างหนองเสือ 110.  บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 111.  บ้านสร้างหมากแข้ง 112.  บ้านสร้างมิ่ง 113.  บ้านสร้างถ่อ 114.  บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 115.  บ้านสงยางดอนไม้คูณ 116.  บ้านศรีสุข 117.  บ้านศรีบัว 118.  บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 119.  บ้านวังมนเดือยไก่ 120.  บ้านวังพระวังไฮ 121.  บ้านรังแร้ง 122.  บ้านยางโยภาพ 123.  บ้านยางเทิง 124.  บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 125.  บ้านยางลุ่ม 126.  บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 127.  บ้านยางขี้นก 128.  บ้านยางกะเดา 129.  บ้านยาง 130.  บ้านมะเขือ 131.  บ้านพับ 132.  บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 133.  บ้านผือ 134.  บ้านผึ้ง(สามัคคี) 135.  บ้านผาแก้ว 136.  บ้านผาสุกหนองซองแมว 137.  บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 138.  บ้านป่าข่า 139.  บ้านป่าก่อ 140.  บ้านปากห้วยวังนอง 141.  บ้านปากน้ำ 142.  บ้านปะอาว 143.  บ้านปลาฝา 144.  บ้านปลาดุก 145.  บ้านบุตร 146.  บ้านบัวยาง 147.  บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 148.  บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 149.  บ้านน้ำคำน้อย 150.  บ้านนาไร่ใหญ่ 151.  บ้านนาไผ่ 152.  บ้านนาโพธิ์ 153.  บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 154.  บ้านนาเลิง 155.  บ้านนาเมือง 156.  บ้านนามึน 157.  บ้านนามน 158.  บ้านนาผาย 159.  บ้านนาดูน 160.  บ้านนาดีทุ่งเจริญ 161.  บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 162.  บ้านนาคำ 163.  บ้านนาขามดอนติ้ว 164.  บ้านนาขมิ้น 165.  บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 166.  บ้านธรรมละ 167.  บ้านทุ่งใหญ่ 168.  บ้านทุ่งใต้ 169.  บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 170.  บ้านทุ่งขุนใหญ่ 171.  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 172.  บ้านทุ่ง 173.  บ้านท่าไห(ไหทอง) 174.  บ้านท่าเมือง 175.  บ้านท่าสนามชัย 176.  บ้านท่าศิลา 177.  บ้านท่าศาลา 178.  บ้านท่าวารี 179.  บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 180.  บ้านท่าลาด 181.  บ้านท่าลาด 182.  บ้านท่าบ่อ 183.  บ้านท่าค้อ 184.  บ้านทัพไทย 185.  บ้านทัน 186.  บ้านตำแย 187.  บ้านดู่น้อย 188.  บ้านดูน 189.  บ้านดุมใหญ่ดงยาง 190.  บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 191.  บ้านด้ามพร้า 192.  บ้านดอนแดง 193.  บ้านดอนประทาย 194.  บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 195.  บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 196.  บ้านดอนกลอยนากลาง 197.  บ้านดงยาง 198.  บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 199.  บ้านชีทวน 200.  บ้านจิก 201.  บ้านจานตะโนน 202.  บ้านคูเดื่อ 203.  บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 204.  บ้านคำไฮใหญ่ 205.  บ้านคำไฮน้อย 206.  บ้านคำไหล 207.  บ้านคำเกิ่งหนองจิก 208.  บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 209.  บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 210.  บ้านค้อกุดลาด 211.  บ้านค้อ 212.  บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 213.  บ้านข่าโคม 214.  บ้านขามใหญ่ 215.  บ้านขามป้อม 216.  บ้านขามน้อย 217.  บ้านขมิ้น 218.  บ้านกุดตากล้า 219.  บ้านกุดกั่ว 220.  บ้านกุดกะเสียน 221.  บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 222.  บ้านก่อบึง 223.  บ้านกอก 224.  บ้านก่อ 225.  บ้านกลางใหญ่ 226.  บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 227.  บ้านกระบูน 228.  ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 229.  ชุมชนโพนเมืองวิทยา 230.  ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 231.  ชุมชนบ้านหัวเรือ 232.  ชุมชนบ้านหนองแสง 233.  ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 234.  ชุมชนบ้านหนองขุ่น 235.  ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 236.  ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 237.  ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 238.  กิตติญาณอุปถัมภ์