สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

227.  บ้านกระบูน 228.  ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 229.  ชุมชนโพนเมืองวิทยา 230.  ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 231.  ชุมชนบ้านหัวเรือ 232.  ชุมชนบ้านหนองแสง 233.  ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 234.  ชุมชนบ้านหนองขุ่น 235.  ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 236.  ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 237.  ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 238.  กิตติญาณอุปถัมภ์