สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

202.  บ้านคูเดื่อ 203.  บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 204.  บ้านคำไฮใหญ่ 205.  บ้านคำไฮน้อย 206.  บ้านคำไหล 207.  บ้านคำเกิ่งหนองจิก 208.  บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 209.  บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 210.  บ้านค้อกุดลาด 211.  บ้านค้อ 212.  บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 213.  บ้านข่าโคม 214.  บ้านขามใหญ่ 215.  บ้านขามป้อม 216.  บ้านขามน้อย 217.  บ้านขมิ้น 218.  บ้านกุดตากล้า 219.  บ้านกุดกั่ว 220.  บ้านกุดกะเสียน 221.  บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 222.  บ้านก่อบึง 223.  บ้านกอก 224.  บ้านก่อ 225.  บ้านกลางใหญ่ 226.  บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 227.  บ้านกระบูน 228.  ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 229.  ชุมชนโพนเมืองวิทยา 230.  ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 231.  ชุมชนบ้านหัวเรือ 232.  ชุมชนบ้านหนองแสง 233.  ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 234.  ชุมชนบ้านหนองขุ่น 235.  ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 236.  ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 237.  ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 238.  กิตติญาณอุปถัมภ์