สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

163.  บ้านนาขามดอนติ้ว 164.  บ้านนาขมิ้น 165.  บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 166.  บ้านธรรมละ 167.  บ้านทุ่งใหญ่ 168.  บ้านทุ่งใต้ 169.  บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 170.  บ้านทุ่งขุนใหญ่ 171.  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 172.  บ้านทุ่ง 173.  บ้านท่าไห(ไหทอง) 174.  บ้านท่าเมือง 175.  บ้านท่าสนามชัย 176.  บ้านท่าศิลา 177.  บ้านท่าศาลา 178.  บ้านท่าวารี 179.  บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 180.  บ้านท่าลาด 181.  บ้านท่าลาด 182.  บ้านท่าบ่อ 183.  บ้านท่าค้อ 184.  บ้านทัพไทย 185.  บ้านทัน 186.  บ้านตำแย 187.  บ้านดู่น้อย 188.  บ้านดูน 189.  บ้านดุมใหญ่ดงยาง 190.  บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 191.  บ้านด้ามพร้า 192.  บ้านดอนแดง 193.  บ้านดอนประทาย 194.  บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 195.  บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 196.  บ้านดอนกลอยนากลาง 197.  บ้านดงยาง 198.  บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 199.  บ้านชีทวน 200.  บ้านจิก 201.  บ้านจานตะโนน 202.  บ้านคูเดื่อ 203.  บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 204.  บ้านคำไฮใหญ่ 205.  บ้านคำไฮน้อย 206.  บ้านคำไหล 207.  บ้านคำเกิ่งหนองจิก 208.  บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 209.  บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 210.  บ้านค้อกุดลาด 211.  บ้านค้อ 212.  บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 213.  บ้านข่าโคม 214.  บ้านขามใหญ่ 215.  บ้านขามป้อม 216.  บ้านขามน้อย 217.  บ้านขมิ้น 218.  บ้านกุดตากล้า 219.  บ้านกุดกั่ว 220.  บ้านกุดกะเสียน 221.  บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 222.  บ้านก่อบึง 223.  บ้านกอก 224.  บ้านก่อ 225.  บ้านกลางใหญ่ 226.  บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 227.  บ้านกระบูน 228.  ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 229.  ชุมชนโพนเมืองวิทยา 230.  ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 231.  ชุมชนบ้านหัวเรือ 232.  ชุมชนบ้านหนองแสง 233.  ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 234.  ชุมชนบ้านหนองขุ่น 235.  ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 236.  ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 237.  ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 238.  กิตติญาณอุปถัมภ์